Henkilö laittamassa vaalilipuketta laatikkoon.

Europarlamenttivaalit vuonna 2019

Vaalipäivän äänestys
Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00 – 20.00.

Äänestäjän iän vaikutus äänioikeuteen
Äänioikeutettu on henkilö, joka viimeistään vaalipäivänä eli 26.5.2019 täyttää 18 vuotta.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat
Vaaleissa kunnassa on kaksi äänestysaluetta.
Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat:
Ruskon kunnanvirasto, Vanhatie 5, 21290 Rusko
Palvelukeskus Jokikumpu, Jokitie 1, 21310 Vahto

Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa. Äänioikeutettu voi tarvittaessa tiedustella vaalipäivän äänestyspaikkaansa maistraatista.

Ennakkoäänestys
Vaalien ennakkoäänestys Ruskon kunnanvirastolla, osoitteessa Vanhatie 5, Rusko, toimitetaan seuraavasti: ke 15.5. – pe 17.5.2019 klo 9.00 – 17.00, la 18.5. – su 19.5.2019 klo 10.00 – 15.00 sekä ma 20.5. – ti 21.5.2019 klo 9.00 – 20.00.

Vaalien ennakkoäänestys Palvelukeskus Jokikummussa, osoitteessa Jokitie 1, Vahto, toimitetaan seuraavasti: su 19.5.2019 klo 10.00 – 15.00 sekä ma 20.5. – ti 21.5.2019 klo 9.00 – 20.00.

Kotiäänestys
Kotiäänestykseen on oikeutettu äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällainen henkilö saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa.

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja tai omaishoidontuesta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu sijaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on siitä ilmoitettava kunnanviraston aukioloaikoina viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 15.00 joko kirjallisesti, os. Ruskon kunnan keskusvaalilautakunta, Vanhatie 5, 21290 Rusko, tai puhelimitse 02-4393 511.  Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja tai sijaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Kirjallisia ilmoituksia varten saa ilmoituslomakkeita kunnanviraston keskuksesta.

Henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjän on äänestystilanteessa varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Vaalien ulkomainonta
Vaalien ulkomainonta alueilla, jotka ovat Ruskon kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, saadaan aloittaa 8.5.2019 alkaen siten, että vaalimainokset kiinnitetään kunnan pystyttämiin ulkomainostelineisiin, jotka on sijoitettu kunnan toimesta Ruskon kunnanosassa K-kaupan ja S-marketin piha-alueille, Lähteenmäkeen sekä Merttelän koulun risteykseen ja Vahdon kunnanosassa liikekeskuksen läheisyydessä olevalle tyhjälle tontille sekä Valkiavuoren ns. Kirkonseudun asemakaava-alueen sisäänmenotien risteykseen.

Ruskolla 17.4.2019

Ruskon kunnan keskusvaalilautakunta