Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Ympäristösihteeri on tehnyt seuraavan päätöksen.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2019, jolloin se katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Ruskon kunnanviraston keskustoimistossa (Vanhatie 5, Rusko).

§ 5
Kielteinen päätös hakemuksesta
RN:o 1:80

Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen
Käytöstä poistetun öljysäiliön maahan jättäminen

Valitus on tehtävä Vaasan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

7.10.2019

Ympäristösihteeri