Kuulutus jätteenkuljetusjärjestelmiä koskevan asian vireilläolosta

Kuulutuksen julkaisupäivä

30.3.2020

Asian tiedoksisaantipäivä

Asian tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Asia

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa on vireillä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavien kiinteiden jätteiden (polttokelpoinen jäte, biojäte, pienmetallijäte sekä lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkausjätteet) kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu.  Lautakunta päättää siitä, siirrytäänkö jätteiden kuljetuksessa kunnan järjestämään vai kiinteistönhaltijan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Päätös koskee Auran, Kaarinan, Liedon, Marttilan, Paimion, kanta-Paraisten, Pöytyän, kanta-Ruskon, Salon, Sauvon ja Turun alueita.

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävillä pito

Asiaa koskeva kuulutus sekä materiaalit ja selvitykset ovat nähtävillä kuulutusaikana 30.3. – 11.5.2020 Turun kaupungin internet -sivuilla osoitteessa http://www.turku.fi/kuulutukset

Muistutukset ja mielipiteet

Niille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Mahdolliset huomautukset, muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti viimeistään 11.5.2020 Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle osoitteeseen, PL 355, 20101 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen jatehuoltolautakunta@turku.fi Lausunto tulee otsikoida ”Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä”.

Lisätietoja

Lisätietoja asiasta antaa jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen, puh. 040 180 7657 (etunimi.sukunimi@turku.fi).

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta