Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta, mt 12254 ja mt 12262, Rusko

Maantien 12254 (Hujalantie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Walininkuja – Vahdontie, Rusko, tiesuunnitelma

Maantien 12262 (Kaharintie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Vahdontie – Päällistönmäentie, Rusko, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 18.11.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 18.11.2020 – 20.12.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Aku Reini, puhelin 0295 022 190 ja aku.reini@ely-keskus.fi.

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta_Varsinais-Suomen ELY-keskus