Rusko valittu valtakunnallisen kaksivuotisen esiopetuskokeilun verrokkikunnaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun tulevat kunnat on valittu. Kokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin. Kuntia, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta elokuusta alkaen, on 105. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina.

Rusko on valittu verrokkikunnaksi, jossa esiopetus ja varhaiskasvatus järjestetään normaalilainsäädännön mukaisesti, mutta kunta osallistuu kuitenkin kokeilun seurantatutkimukseen siten, että tutkimus kohdistuu ennalta määriteltyyn koeryhmään. Koeryhmä on muodostunut kokeilulain mukaisen satunnaisotannan ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekemien päätösten mukaan, eikä Ruskon kunta ole käyttänyt asiassa harkintaa. Tämän vuoksi kunnalla ei ole mahdollisuutta oikaista kokeilulakiin ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiin perustuvaa lapsen koeryhmään kuulumista koskevaa päätöstä. Verrokkiryhmään kuuluvien lasten huoltajille postitetaan erillinen päätös koeryhmään kuulumisesta toukokuun aikana.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksen toteutumista selvitetään seuraamalla ja arvioimalla kokeilun toimeenpanoa, kohdejoukkoa, kokeilun pedagogisia ja toiminnallisia käytäntöjä sekä kokeilun opetussuunnitelman perusteita ja paikallisia opetussuunnitelmia. Kokeilukunnan tulee osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.

Seurannan ja arvioinnin toteuttajalla on oikeus saada kokeilukunnilta maksutta ja salassapito-säännösten estämättä seurannan ja arvioinnin suorittamiseksi välttämättömät kohdejoukon henkilötiedot, jotka liittyvät varhaiskasvatusta tai opetusta varten laadittuihin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä varhaiskasvatuksen tai opetuksen järjestämistapoihin.

Kokeilun seurannan ja arvioinnin toteuttaja voi teettää kohdejoukkoon kuuluville lapsille kokeilun tarkoituksen toteutumisen selvittämiseksi välttämättömiä arviointeja, joilla seurataan lapsen kehitys- ja oppimisedellytysten, sosiaalisten taitojen sekä lapsen terveen itsetunnon kehitystä.

Seurannasta ja arvioinnista laaditaan valtioneuvostolle ja eduskunnalle väliraportti vuoden 2023 helmikuun loppuun mennessä ja loppuraportti vuonna 2025.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toimii seuranta- ja arviointiaineistoon liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjänä. Seuranta- ja arviointiaineisto säilytetään loppuraportin julkaisemiseen saakka.

Lisätietoa kaksivuotisesta esiopetuskokeilusta sekä päätökset kokeilu- ja verrokkikunnista löytyvät osoitteesta: Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)

Varhaiskasvatusjohtaja, Kaisa Mattila