Kunnan vaakuna logolla.

KUNTAVAALIT VUONNA 2021

Vaalipäivän äänestys
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9.00 – 20.00.

Äänestäjän iän vaikutus äänioikeuteen
Äänioikeutettu on henkilö, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat
Vaaleissa kunnassa on kaksi äänestysaluetta.
Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat:
Ruskon kunnanvirasto, Vanhatie 5, 21290 Rusko
Palvelukeskus Jokikumpu, Jokitie 1, 21310 Vahto 

Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Äänestyspaikka on todettu äänestäjälle lähetettävässä ilmoituskortissa. Äänioikeutettu voi tarvittaessa tiedustella vaalipäivän äänestyspaikkaansa maistraatista.

Ennakkoäänestys
Vaalien ennakkoäänestys Ruskon kunnanvirastolla, osoitteessa Vanhatie 5, Rusko, toimitetaan seuraavasti: 26. – 28.5.2021 klo 9.00 – 17.00, 29.- 30.5.2021 klo 10.00 –15.00 sekä 31.5.-4.6.2021 klo 9.00 – 17.00, 5.-6.6.2021 klo 10.00 – 15.00 sekä 7.-8.6.2021 klo 9.00 – 20.00. Vaalien ennakkoäänestys Palvelukeskus Jokikummussa, osoitteessa Jokitie 1, Vahto, toimitetaan seuraavasti: 30.5.2021 klo 10.00 – 15.00, 31.5.-1.6.2021 klo 9.00-17.00,
6.6.2021 klo 10.00- 15.00 sekä 7.-8.6.2021 klo 9.00 -20.00.

Kotiäänestys
Kotiäänestykseen on oikeutettu äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällainen henkilö saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Tartuntatautilääkärin määräämässä  karanteenissa olevat voivat äänestää kotiäänestyksessä.

Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa.

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja tai omaishoidontuesta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu sijaishoitaja, jos
kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä kunnanviraston aukioloaikoina viimeistään tiistaina 1.6. ennen klo 16.00 joko kirjallisesti, os. Ruskon kunnan keskusvaalilautakunta, Vanhatie 5, 21290 Rusko, tai puhelimitse 02 4393 511. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja tai sijaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Kirjallisia ilmoituksia varten saa ilmoituslomakkeita kunnanviraston keskuksesta.

Henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Vaalien ulkomainonta
Vaalien ulkomainonta alueilla, jotka ovat Ruskon kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, saadaan aloittaa 19.5.2021 alkaen siten, että vaalimainokset kiinnitetään kunnan pystyttämiin ulkomainostelineisiin, jotka sijoitetaan kunnan toimesta Ruskon kunnanosassa K-kaupan ja S-marketin piha-alueille, Lähteenmäen alueelle sekä Merttelän koulun risteykseen ja Vahdon  kunnanosassa liikekeskuksen läheisyydessä olevalle tyhjälle tontille sekä Valkiavuoren ns. Kirkonseudun asemakaava-alueen sisäänmenotien risteykseen.

RUSKON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA