Lapsi opiskelee vanhemman johdolla.

Ruskon varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen saatu valtionavustuksia lukuvuodelle 2021-2022!

Ruskon varhaiskasvatus on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä myönteisen päätöksen valtion erityisavustuksesta digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa vuosille 2021-2022. Myönnetty summa on 33 790 euroa.

Ruskon perusopetus on lisäksi saanut myönteisen päätöksen kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa vuosille 2021-2022. Myönnetty avustus on 29 000 euroa.

Avustusten tavoitteena on edesauttaa medialuku- ja tvt-taitojen sekä ohjelmointiosaamisen sisällyttämistä toimintaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla sekä tukea lasten yhdenvertaisten edellytyksien, ymmärryksen ja valmiuksien kehittymistä Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman hyvän pedagogisen toiminnan kuvausten mukaisesti. Avustuksilla pyritään mahdollistamaan tavoitteen mukaisen varhaiskasvatustoiminnan ja perusopetuksen opetuskokonaisuuksien suunnitteluun tarvittava resursointi ja tuki, toteuttamiseen tarvittava resurssi ja välineistö sekä kehitettävän toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin edellyttämä resursointi.

Varhaiskasvatuksen hankkeen puitteissa palkataan yksi varhaiskasvatuksen opettaja työskentelemään Digiagenttina. Digiagentti jalkautuu arkitoimintaan. Hänen kannustamana ja tukemana varhaiskasvatushenkilöstön osaaminen vahvistuu luontaisesti ja konkreettisesti käytännön työtä tekemällä. Digioppimisen osa-alueet tulevat todeksi jokaisessa ryhmässä ja samalla lasten osallisuus ja aktiivinen rooli sekä heidän mielenkiinnonkohteensa tulee huomioitua. Digiagentin työ nivoutuu kunkin ryhmän ajankohtaisiin projekteihin ja teemoihin. Agentin työskentelee keskimäärin 1 pv/vko/päiväkoti. Digiagentti toimii päiväkotien digivastaavien koordinoinnissa ja kouluttaa henkilöstöä laitteiden käyttöön sekä sovellusten ja ohjelmien hyödyntämiseen. Ruskon digioppimisen suunnitelma täydentyy ja se saadaan juurrutettua arkeen. Suunnitelman laadinnassa huomioidaan kunnan esi- ja perusopetuksen digioppimisen suunnitelman sisällöt. Digioppimisen sisällöt kytkeytyvät luonnolliseksi osaksi kaikkiin oppimisen osa-alueisiin. Painopisteinä toiminnassa on erityisesti ohjelmointiosaamisen ja medialukutaidon kehittäminen

Esi- ja perusopetuksen paikallisen hankkeen tavoitteena, että hankkeen jälkeen Uudet lukutaidot -tavoitteet on kuvattu selkeiksi ja konkreettisiksi osaamistavoitteiksi luokka-asteittain ja aineittain muodostaen isomman kokonaisuuden Tieto- ja viestintäteknologisesta osaamisesta, medialukutaidosta ja ohjelmoinnista luokka-asteilla esikoulu, 1-2, 3-4, 5-6 ja 7-9. Kuvaukset ovat osa paikallista opetussuunnitelmaa ja niiden opettamiseksi ja oppimiseksi on selkeät tukimateriaalit sekä oppilaille että opettajille. Hankkeen jälkeen Ruskolla järjestetään perustuslain mukaista tasa-arvoista opetusta, jossa kaikilla oppilailla on koulusta ja opettajasta riippumatta oikeus oppia tieto- ja viestintäteknologian, medialukutaidon ja ohjelmoinnin kansallisen Uudet lukutaidot -ohjelman mukaisia tavoitteita.

12.5.2021

Varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Mattila

Lisätietoa:

Lasten ja nuorten digitaalisten taitojen kehittämiseen kaksi miljoonaa – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)

Uudet lukutaidot