Kari Lehtinen.

Hyvää kesää kunnanvirastolta!

Heinäkuu on koittamassa ja silloin virastot ja laitokset yleisesti hiljenevät. Näin myös Ruskolla. Kunnanvi­rasto ja puhelinvaihde ovat suljettuna heinäkuun ajan. Puhelinvaihde palvelee jälleen elokuussa. Kunnan henkilös­tön tavoittaa varmimmin suorista puhelinnumeroista. Toki henkilöstön vuosilomia myös keskite­tään heinä­kuuhun, joten tämä luonnollisesti voi rajoittaa kontaktin saamista. Viraston aukiolon osalta hei­näkuun tilanne ei suurta muutosta sinällään tuo, koska koronaviruspandemian vuoksi on ollut voimassa laa­jahko etätyösuo­situs, joka nyt perusvaiheessa olevissa maakunnissa on yleisenä suosituksena poistunut ai­van viime viikkoina.

Haluankin kiittää koko kuntayhteisöä ja kuntalaisia siitä, että yhdessä olemme säilyneet suurilta pandemian vaikutuksilta Ruskolla. Kiitos tästä kohdistuu myös Raision ja Ruskon sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoi­minta-alueelle, jonka kanssa yhteistyö vaikutusten minimoimiseksi on ollut asiassa varsin mutkatonta. Kun­talaiset ovat osoittaneet hyvää ymmärrystä asetetuille paikallisille rajoitteille. Samalla kuitenkin toivon nöy­rää suhtautumista asiaan edelleen. Koronaviruksen delta-variantin leviämisherkkyydestä on valtakunnan laa­juisesti osoitettu huolta terveydenhuollon asiantuntijoiden taholta.

Syksy tuo tulleessaan luottamustoimielinten uudelleen nimeämisen. Kuntavaalit toivat Ruskon valtuustoon 13 uutta valtuutettua, joka on lähes puolet valtuutettujen kokonaismäärästä. Ruskolla voimme kutakuinkin tyytyväisiä olla äänestysprosenttiin, koska olimme yli koko maan arvon. Ruskon äänestysprosentti oli 61,5 koko maan arvon jäädessä 55,1 %:iin. Uusi valtuusto tulee pitämään järjestäytymiskokouksensa 16.8., jol­loin myös uusi kunnanhallitus ja uudet lautakunnat nimetään. Parhaimmat kiitokset väistyville luottamus­toimie­limille Ruskon kunnan hyväksi tehdystä työstä.

Syksyn koittaessa alkaa myös tulevan vuoden talousarvion valmistelu. Talousarvion valmistelun yhteydessä pyrimme tietoisesti ulottamaan suunnittelun kaarta pidemmälle viime vuosiin nähden. Tarkoitus on nivoa kuntastrategia, sen pohjalta laaditut elinvoima-, osallisuus- ja hyvinvointisuunnitelmat sekä vuotuiset ta­lous­arviot ja taloussuunnitelmat pidemmän 10-vuotissuunnittelun piiriin. Sisäistämme kyllä, että näin pit­kän ai­kavälin seikkaperäinen suunnittelu ei ole mahdollista tämän päivän yhteiskunnassa mutta tiettyjä läh­tökohtia ja tavoitteita on kuitenkin mahdollista asettaa. Tähän omat mahdollisuutensa tuo mukanaan vi­reille saatettu Ketunluolan kaava-alueen suunnittelu sekä toivottavasti vielä tänä vuonna maaliin saatava Ruskon eteläosan osayleiskaava. Strategian pohjalta laadittuja suunnitelmia tullaan tarkastamaan uuden valtuuston toimesta vielä tämän vuoden aikana. Rakennushankkeista merkittävin on meneillään oleva Mau­nun koulun laajennus ja perusparannus.

Valtakunnallisesti elämme mielenkiintoisia ja jopa historiallisiakin aikoja. Tasavallan presidentti vahvisti so­si­aali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamista koskevat lait 29.6. eduskunnan äänestettyä la­kien hyväksymisen puolesta 23.6. Lait tulevat voimaan porrastetusti 1.7. 2021 lukien. Hyvinvointialueille teh­tävät ovat siirtymässä 1.1.2023 lukien.

Seudullista mielenkiintoa tuo vireillä oleva seudullisen yhteistyön kehittäminen, jossa ensi vaiheessa ollaan perustamassa kuntayhtymää asian toteuttamiseksi Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision, Ruskon ja Turun kes­ken siten, että sen toiminta voisi alkaa vuoden 2022 alusta. Kunnat ovat tehneet periaatepäätöksiä yh­teis­työhön osallistumisesta.

Näillä mietteillä toivotan kuntalaisille ja koko kuntayhteisölle mukavaa ja kokemuksellista kesää.

Kari Lehtinen
kunnanjohtaja