Päätös: Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttö kielletään toistaiseksi Turun lentoaseman läheisyydessä

KUULUTUS

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 3.2.2022 tekemällään päätöksellä VARELY/5331/2020 kieltänyt moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisen maastossa päätöksen liitekarttaan merkityllä maa-alueella Turun lentokentän läheisyydessä Ruskon kunnan ja Turun kaupungin alueilla. Kielto tulee voimaan 1.4.2022 ja on voimassa toistaiseksi.

Kielto ei koske maastoliikennelain 4 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtien eikä 5 ja 6 kohtien mukaista liikkumista. Päätöksellä ei myöskään kielletä liikkumista alueella moottorikäyttöisellä ajoneuvolla välttämättömissä alueen hoito- ja valvontatehtävissä.

Päätös liitteineen pidetään nähtävillä 9.2. – 18.3.2022 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskus: Varsinais-Suomi), Ruskon kunnan verkkosivuilla osoitteessa: www.rusko.fi (valitse Kuulutukset) ja Turun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.turku.fi/kuulutukset.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta ELY-keskuksen verkkosivuilla. Tämä kuulutus julkaistaan ELY-keskuksen verkkosivuilla 9.2.2022.

Lisätietoja: ylitarkastaja Teija Jokinen, puh. 0295 022 770

Turussa 4. päivänä helmikuuta 2022

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Kuulutus
Päätös
Päätöksen karttaliite
Valitusosoitus