Ympäristölupa

Ympäristölupapäätös / Soraliike Suovanen Ay

Kuulutus Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 19.5.2022 § 24 ympäristönsuojelulain 89 § mukaisesta ympäristöluvan vähäisestä muutoksesta. Lupa koskee muualta vastaanotettavan louheen murskausta Vahdolla Hemmolan kylä, kiinteistö Jussila RN:o 2:55 (704-443-2-55).

Päätöksen julkaisupäivä on 27.5.2022. Päätöksen nähtävilläoloaika on 27.5.2022 – 4.7.2022 sähköisesti Ruskon kunnan verkkosivuilla.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksenhaku

Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitus on tehtävä Vaasan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Tämä kuulutus on nähtävänä Ruskon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 27.5.2022 – 4.7.2022 ja valitusaika on 3.6.2022 – 4.7.2022

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 4.7.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Ruskolla 27.5.2022

Rakennus- ja ympäristölautakunta