Ympäristöluvan muutos

J & T Pajunen Oy, Rusko

Kuulutus

Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 16.6.2022 § 32 ympäristönsuojelulain 89 § mukaisesta ympäristöluvan muutoksesta. Lupa koskee jätteen ammattimaista käsittelyä ja hyödyntämistä ja varastointia Ruskon Hujalassa kiinteistöllä 704-403-4-35 (Riranummi) osoitteessa Hujalantie 279.

Päätöksen julkaisupäivä on 23.6.2022. Päätöksen nähtävilläoloaika on 23.6.2022 – 1.8.2022 sähköisesti Ruskon kunnan verkkosivuilla.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksenhaku

Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitus on tehtävä Vaasan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Tämä kuulutus on nähtävänä Ruskon ja Maskun kuntien sähköisellä ilmoitustaululla 23.6.2022 – 1.8.2022 ja valitusaika on 1.7.2022 – 1.8.2022

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 1.8.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Ruskolla 23.6.2022

Rakennus- ja ympäristölautakunta