Kädet lähestyvät toisiaan.

Hyvinvointitoimialan myöntämät kohdeavustukset ovat järjestöjen ja neljännen sektorin haettavissa 9.8. – 23.8.2022

Hyvinvointitoimialan myöntämät kohdeavustukset ovat haettavissa 9.8. – 23.8.2022.

Kohdeavustuksia myönnetään perusteltuun tarkoitusten toteuttamiseen, esim. kulttuuritoimintaan, nuorisotoimintaan, liikuntatoimintaan sekä muuhun yhdistystoimintaan.
Hakukelpoisia ovat ruskolaiset järjestöt sekä neljäs sektori, kun toiminta kohdistuu pääasiassa ruskolaisiin.

Käytännössä avustusta voi hakea esim.

  • kohonneesta kustannustasosta aiheutuvien järjestön ylivoimaisten rasitteiden keventämiseen, esim. energiakustannukset
  • lainaksi korjaamaan yhdistyksen likviditeettiä tilanteissa, joissa muiden rahoittajien myöntämän avustuksen maksatus on tilapäisesti viivästynyt
  • lapsille ja nuorille suunnattuun kulttuuritoimintaan ja kokeiluihin
  • kunnassa järjestettävien kulttuuripalveluiden monipuolistamiseen
  • kulttuurin saavutettavuuden parantamiseen: hakeutuvaan kulttuuritoimintaan, ympäri vuoden jatkuvan kulttuuritoiminnan kehittämiseen
  • kulttuurimatkailuun ja kotiseututyöhön liittyviin yleishyödyllisiin hankintoihin
  • kylätapahtumiin ja -tempauksiin
  • kokeiluihin, jolla luodaan hyvän arjen edellytyksiä ja lisätään kuntalaisten voimavaroja
   • kylä- tai teinitalkkaritoiminta, kauppa- ja kirjakassitoiminta
  • koulutuksiin ja pienhankintoihin, joiden tuloksista hyötyvät paikallisyhteisöt ja joita voidaan laajentaa koskemaan laajempaa osaa kuntalaisia
  • nuortenpalvelujen yleishyödylliseen toteuttamiseen
  • nuorten leiritoimintaan
  • nuorten yleishyödylliseen hyvinvoinnin edistämiseen
  • kulttuuriseen nuorisotyöhön
  • nuorten itsensä ideoimien juttujen toteutukseen
  • yleishyödyllisiin hankintoihin, joista hyötyvät nuoret
  • yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen liittyviin erityishankintoihin
  • yleishyödyllisiin liikunnallisen elämäntavan edistämisen palveluihin ja hankintoihin
  • matalan kynnyksen liikuntapalveluiden toteuttamiseen
  • vähän liikkuvien liikkumisen rohkaisemiseen liittyviin palveluihin ja hankintoihin
  • liikunnan vertaistoiminnan kehittämiseen – esim. senioreiden tai lähialueen vertaisohjaajat
  • kuntalaisen hyvinvoinnin edistämiseen liikunnan keinoin

mutta myös muihin, hakijoiden ideoimiin tarkoituksiin;  Kohdeavustukset ovat aiempia projektiavustuksia.

 

Avustuksia myönnetään kokonaisharkintaan perustuen. Kokonaisharkinnassa otetaan huomioon:

 • hakijoiden ja haettujen avustusten yhteismäärä sekä jaettavissa oleva avustusmäärä
 • hakemuksessa ilmoitetun toiminnan sisältö, laatu, laajuus, vakiintuneisuus ja vaikuttavuus
  • etusijalla ovat yleishyödylliset sekä kunnan hyvinvointitoimialan ohjelmatyön mukaiset toimet, palvelut ja hankinnat sekä 4. sektorin nuortentoiminta
   • tuetaan avointa ja vaikuttavaa toimintaa
   • vakiintuneeseen, järjestön tarkoituksenmukaisen toiminnan osa-alueeseen tai kohteeseen myönnetään avustusta, jos sille on tosiasiallinen peruste ja tarve
 • avustuksen käytön suunnitelmallisuus
  • tarkoitus, johon avustusta haetaan, on hakijan toimintasuunnitelman tai kehittämissuunnitelman mukaista
 • haettavan avustuksen määrä ja hakijan perustelut avustuksen myöntämiseksi siten, että realistisia kululaskelmia ja toteutustapoja priorisoidaan
  • jos haettava avustusmäärä on suuri ja avustuksen suunniteltu käyttötarkoitus vaikutuksiltaan laaja, suositaan hakemuksia, joissa rahoitusta varmistetaan useista rahoituslähteistä
 • avustettavan toiminnan suhde alan lainsäädäntöön sekä kunnan ohjelmatyöhön, erityisesti hyvinvointitoimialan suunnitelmiin
  • toimet, joilla on vaikutusta hyvinvointisuunnitelmassa tunnistettuihin kehittämiskohteisiin
  • toimet, jotka edesauttavat kulttuurihyvinvointisuunnitelman ja / tai yhdistysohjelman toteutumista
 • mikäli samansisältöiseen toimintaan hakee avustusta useampi toimija, kiinnitetään huomiota hakijan kykyyn tehdä yhteistyötä
  • yhteistyössä järjestettyä ja suunnitelmallista toimintaa suositaan
 • hyväksyttävät kustannukset:
  • Hakemuksen yhteydessä ilmoitetaan kustannukset riittävän yksilöivä kululaskelma
  • Perustoiminnan hallintokuluja korvataan vain jos siihen on erityinen peruste

 

Avustuksia haetaan ensi sijassa sähköisesti. Liitteenä toimitetaan kululaskelma avustuksen suunnitellusta käytösä. Hakuaikana saapuneet hakemukset käsitellään.  Jokaiselta hakijalta käsitellään yksi, ensiksi tullut hakemus.
Kumppanuussopimuksen solmineelle kohdeavustusta myönnetään vain poikkeuksellisesti.

 

 

 

Lisätietoja:

Linkki hakulomakkeeseen (avautuu uuteen välilehteen)

Hakulomakkeen kysymykset tutustuttavaksi ennakkoon (pdf. -tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)

Hyvinvointitoimialan avustusjärjestelmän uudistamisen periaatteet ja aikataulu (Kunnanhallitus, 29.3.2021 § 68).

Kohdeavustukset 2022 (Hyvinvointilautakunta, 14.6.2022 § 51)  

Ruskon kunnan kulttuurihyvinvointisuunnitelma

Ruskon kunnan yhdistysohjelma 2022-2027

 

Jari Hjelm (@rusko.fi)