Ruskon eteläosan osayleiskaavahankkeeseen liittyvä rakennetun kulttuuriympäristön inventointi

Ruskon kunta valmistelee parhaillaan Turun lentoaseman lähiympäristöä koskevaa osayleiskaavaa. Yleiskaavoituksella ohjataan yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen yhteensovittamista.

Kaavoitettava alue rajoittuu idässä Turun kaupungin rajaan, etelässä Turun sekä Raision kaupunkien rajoihin, lännessä Ruskonjokeen ja pohjoisessa Kaharintiehen.

Yleiskaavan sisältövaatimuksiin kuuluu mm. rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman vaaliminen. Ruskon eteläosassa on inventoitu vanhaa rakennuskantaa viimeksi 1980-luvulla. Nyt tämän inventoinnin tiedot päivitetään vastaamaan nykytilannetta ja samalla tarkastellaan yleispiirteisesti uudempaa rakennuskantaa.

Rakennusinventoinnin maastotyöt tehdään 31.1. – 14.2.2023 välisenä aikana, jolloin Ramboll Finland Oy:n edustaja kiertää alueella kuvaamassa.

Lisätietoja: https://rusko.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/yleiskaavoitus/-> Ruskon eteläosan osayleiskaava

Ruskon kunta:

rakennustarkastaja/kaavoittaja Niko Paloposki, puh. 044 4333 552, niko.paloposki@rusko.fi

Ramboll Finland Oy:

rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntija Niina Uusi-Seppä, puh. 040 1840628, niina.uusi-seppa@ramboll.fi