Vaalit-logo.

Eduskuntavaalit 2023 – Kotiäänestyksen ilmoittautuminen päättymässä

Kotiäänestyksen ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 21.3.2023 klo 16:00 mennessä. 

Eduskuntavaalien 2023 kotiäänestys

Kotiäänestykseen on oikeutettu äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällainen henkilö saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin, muiden kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa.

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys (laitosäänestys), hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja tai omaishoidontuesta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu sijaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä kunnanviraston aukioloaikoina viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16:00 joko kirjallisesti, os. Ruskon kunnan  keskusvaalilautakunta, Vanhatie 5, 21290 Rusko, tai puhelimitse 02-4393 511.

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja tai sijaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Kirjallisia ilmoituksia varten saa ilmoituslomakkeita kunnanviraston keskuksesta tai seuraavasta linkistä: Kotiäänestyslomake