Maa-ainesten ottolupahakemus

NCC Industry Oy on jättänyt Ruskon kuntaan lupahakemuksen maa-ainesten ottoa varten. Hakemus koskee olemassa olevaa toimintaa; kallion louhintaa ja lisäksi otetaan soraa ja hiekkaa.  Toiminta-alue sijaitsee Ruskon kunnassa Hujalan kylässä, Heikkilän tilalla (RN:o 704-403-1-67). Haettu kokonaisottomäärä on 1 445 300 m³, ottamisalueen pinta-ala 120 000 m² ja ottamisaika 10 vuotta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 12.10 – 13.11.2023 välisen ajan Ruskon kunnantalon keskustoimistossa sekä kunnan internetsivuilla. Kunnantalon sulusta johtuen mahdollinen käynti pyydetään sopimaan etukäteen.

Mahdolliset huomautukset hakemuksen johdosta tulee osoittaa kuulutusaikana, viimeistään 13.11.2023 klo 15.00 mennessä, kirjallisina Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Ruskon kunta, Vanhatie 5, 21290 Rusko. Lisätiedot rakennustarkastajalta, Niko Paloposki, niko.paloposki@rusko.fi p. 044 4333 552.

Ruskolla 9.10.2023

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Liitteet:

Hakemus
Ottamissuunnitelma
Liite 1a-b sijaintikartta ja ilmakuva
Liite 2 kiinteistörekisteriote
Liite 3 lainhuutotodistus (sisältää henkilötietoja)
Liite 4a-b rajanaapurit ja kiinteistötiedot
Liite 5a-b maakuntakaava ja yleiskaava
Liite 6 Pohjavesialueet
Liite 7a-b kallio ja maaperä
Liite 8a-b suojelu- ja muinaismuistokohteet
Liite 9a-e_ottosuunnitelmat
Liite 10a Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma_2023
Liite 10b kaivannaisjätekartta
Liite 11 Ympäristövaikutusten arviointiselostus_2014
Liite 12 Luontoselvitys
Liite 13 Kielo-esite
Liite 14 Ympäristövahinkovakuutus
Liite 15 Toiminnan aloituslupa ja vakuus
Liite 16 Valtakirja NCC Rusko 2023
Liite 17 Selvitys hallintaoikeudesta (sisältää henkilötietoja)
Hujalan liito-oravalausunto 20200803
Hujalan liito-oravalausunto 20200803 kartat