Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 § mukaisesti asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kuntalaiset ja muut asianosaiset voivat kohdistaa paremmin tietopyyntönsä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 13 §).

Ruskon kunta on tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö.
Yhteystiedot:
Ruskon kunta, Vanhatie 5, 21290 Rusko
Puh. 02 4393 511
Sähköposti: rusko@rusko.fi

 

Asiakirjapyynnön tekeminen Ruskon kunnalle

Ruskon kunnan asiakirjoja koskevat tietopyynnöt lähetetään sähköpostitse rusko@rusko.fi tai postitse osoitteeseen Ruskon kunta, Vanhatie 5, 21290 Rusko.

Julkiseen asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö

Yksilöi tietopyyntö mahdollisimman tarkasti ja varmista, että siitä käy ilmi mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Näin nopeutuu ja helpottuu myös asiakirjan löytyminen.  Asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, mikäli se on tiedossa. Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse.  

Tietopyyntö salassa pidettävästä asiakirjasta

Salassa pidettävä asiakirja voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin. Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta, pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja pystyä todentamaan henkilöllisyytensä. Kunta voi pyytää asiakirjan pyytäjältä myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi.

Tietopyyntöjen käsittelyn aikarajat

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän vaativa asian käsittelyaika on kuukausi tietopyynnön tekemisestä. Myös salassa pidettävien asiakirjojen luovuttamisen käsittelyaika on maksimissaan yksi kuukausi.

Asiakirjan tyypistä riippuen kunta voi luovuttaa tiedot joko sähköisinä, paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä.