Niko Paloposki

Rakennustarkastaja

Puhelin

044 4333 552

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Asemakaavoitus

Asemakaava laaditaan kaupunkimaista rakentamista varten. Kaavasta ilmenee, mitä kaavaan merkitylle alueelle saa rakentaa ja miten paljon. Usein kaava sisältää vielä yksityiskohtaisia määräyksiä rakentamistavasta. Ruskolla asemakaavoituskohteet keskittyvät kuntakeskusten läheisyyteen ja uusien pientalo- sekä teollisuusalueiden kaavoittamiseen. Valmisteilla olevista asemakaavoista tiedotetaan kaavoituskatsauksessa sekä kaavakuulutuksissa.

Ketolanpelto

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalojen ja näiden pohjakerroksiin sijoitettavien liiketilojen rakentaminen. Lisäksi kaava sallii autosuojien pystyttämisen alueen itäosaan. Alueen keskelle tulee luonnontilaan jätettävä virkistysalue, joka kuitenkin on osa kaavoitettua tonttia.

Ruskon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.8.2009 § 52 hyväksynyt Ketolanpellon asemakaavaehdotuksen aluetta koskevien kaava-asiakirjojen mukaisina. Päätös on saanut lainvoiman.

Ketolanpelto - Asemakaava:

Ketolanpelto - Asemakaava ja -määräykset [pdf]

Ketolanpelto - Asemakaavan selostus [pdf]

Ketunluola

Kaava-alue sijaitsee Ruskon kunnan Ketunluolanmäen alueella, joka on kuntakeskuksen koillispuolella noin 2 km:n etäisyydellä. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa omakoti- ja pientaloille tarkoitettuja korttelialueita. Kunnanhallitus on hyväksynyt hanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 21.3.2016 § 59. Kaavan laatijana toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Ruskon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2018 § 58 hyväksynyt Ketunluolan asemakaavan aluetta koskevien kaava-asiakirjojen mukaisina.

Ketunluola - Asemakaava:

Ketunluola - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma [pdf]

Ketunluola - Asemakaavakartta [pdf]

Ketunluola - Kaavaselostus [pdf]

Ketunluola - Havainnekuva [pdf]

Munittula

Munittulan asemakaava-alue sisältää yksityisten omistamia pientalotontteja ja maaseutumaisia pihapiirejä, joilla ympäristö tullaan säilyttämään ennallaan. Maanomistajien yhteystietoja voi kysellä kunnan teknisistä palveluista. Kaava on hyväksytty Ruskon kunnanvaltuustossa 28.8.2006 § 41.

Munittula - Asemakaava:

Munittula - Asemakaavakartta [pdf]

Munittula - Asemakaavamääräykset [pdf]

Munittula - Alueen rakentamistapaohjeet [pdf]

Päällistönmäki

Asemakaava-aluetta rajaavat etelässä Kaharintie ja pohjoisessa Ohjaluodontie. Alueen pohjoispuolella Ohjaluodontien toisella puolella on Paasniitun asuntoalue. Alue on pääosin kallioista metsäaluetta. Eteläosassa Kaharintien varressa on peltoja. Päällistönmäen alueen pinta-ala on n. 109 ha.

Päällistönmäen asemakaava-alueen suunnittelussa on ollut tavoitteena korkeatasoinen ja laadukas asuinalue, jossa on pääosin omakotiasutusta. Lisäksi alueelle tulee asumista palvelevia kunnallisia palveluja. Yhtenä keskeisenä asiana on ollut yhteys Kaharintieltä Ohjaluodontielle ja sitä kautta kunnan keskustaajamaan.

Kaava on hyväksytty Ruskon kunnanvaltuustossa 30.3.2009 § 15. Katso myös myytävät kunnan omistamat tontit.

Päällistönmäki - Asemakaava:

Päällistönmäki - Asemakaavakartta ja -määräykset [pdf]

Päällistönmäki - Asemakaavan selostus [pdf]

Päällistönmäki - Alueen rakentamistapaohjeet [pdf]

Valkiavuori

Valkiavuoren alueella aivan Vahdon taajaman peruspalveluiden välittömässä läheisyydessä, on lähes sata pientalotonttia. Maasto on pääosin kallioista havumetsää. Asemakaava on hyväksytty Vahdon kunnanvaltuustossa. Katso myös myytävät kunnan omistamat tontit.

Valkiavuori - Asemakartta:

Valkiavuori - Asemakaavakartta ja asemakaavamääräykset [pdf]

Valkiavuori - Alueen rakentamistapaohjeet [pdf]