Anne-Marie Tuominen

vs. ympäristösihteeri

Puhelin

040 135 4515

Sähköposti

anne-marie.tuominen@mynamaki.fi

Marika Karulinna

ympäristösihteeri

Puhelin

040 135 4516

Sähköposti

marika.karulinna@mynamaki.fi

Niko Paloposki

Rakennustarkastaja

Puhelin

044 4333 552

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Haja-asutuksen jätevedet

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien remontointia koskevan lain ja asetuksen mukaan pohjavesi- ja ranta-alueilla olevien kiinteistöjen jätevesiremontti on tehtävä 31.10.2019 mennessä, jos nykyinen järjestelmä ei täytä lain ja asetuksen vaatimuksia. Alueiden rajauksessa noudatetaan SYKE:n ajantasaisia kartta-aineistoja. Jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä, josta ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, niin tällöin ei vaadita erityisiä toimenpiteitä. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset edellyttävät pohjavesi- ja ranta-alueilla tiukempia käsittelyvaatimuksia kuin muilla alueilla. Laissa on säädetty ikävapautus (kiinteistön haltijan tai haltijoiden korkea ikä) ja vapautuksen (poikkeaminen laista) voi saada myös sosiaalisin perustein, enintään viideksi vuoksi kerrallaan. Poikkeamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (rakennus- ja ympäristölautakunta). Myönnetty poikkeamislupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

Suomen ympäristökeskus SYKE:ssä on tehty Vesihuoltotulkki -sovellus, joka auttaa etenkin haja-asutusalueiden asukkaita  ja mökkiläisiä selvittämään oman asuin- tai vapaa-ajan kiinteistönsä sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöihin. Samalla selviää sekin, koskevatko ympäristönsuojelulain uudet, jätevesijärjestelmien kunnostamista koskevat siirtymäsäännökset kiinteistöä vai eivät. Sovellus auttaa tarvittaessa myös kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän valinnassa.

Vesihuoltotulkin tarjoamia vaihtoehtoja tarkasteltaessa on kuitenkin syytä ottaa huomioon, että ehdotukset ovat vain suuntaa-antavia, koska kaikkia erityistilanteita ei ole voitu sovellusta suunniteltaessa ottaa huomioon. Lisätietoja tarjolla olevista vaihtoehdoista saa tarvittaessa jätevesisuunnittelijoilta ja/tai kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta.

ELY-keskus on laatinut oppaan, jonka tarkoituksena on olla asukkaan apuna jätevesijärjestelmän seurannassa, jotta hän pystyy tulkitsemaan oman jätevedenkäsittelyjärjestelmänsä toimintaa, huomaamaan häiriötilanteet ja käyttämään järjestelmää oikein parhaimman puhdistustuloksen saavuttamiseksi. Opas on ladattavissa alla olevan linkin kautta.

Jätevesijärjestelmän omaseuranta:

Jätevesijärjestelmän omaseuranta [pdf]