Yhteystiedot

Kai Laitinen

Johtava rehtori

Puhelin

044 4333 645

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Merja Korsimo

Koulusihteeri

Puhelin

0444333630

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Koulukuljetukset 2021-2022

Linkki karttaan, jossa koulukuljetusreitit:

https://platform.remix.com/map/fdb33170?lang=fi&latlng=60.60517,22.23512,10&layer=hsl

Linjan V1 aikataulu:

https://cms.foli.fi/sites/default/files/documents-2021-05/Linja%20V1.pdf

Linjan V2 aikataulut:

https://cms.foli.fi/sites/default/files/documents-2021-05/Linja%20V2.pdf

Linjan V3 aikataulut:

https://cms.foli.fi/sites/default/files/documents-2021-05/Linja%20V3.pdf

Linjan V4 aikataulut:

https://cms.foli.fi/sites/default/files/documents-2021-06/Linja%20V4.pdf

Linjan V5 aikataulut:

https://cms.foli.fi/sites/default/files/documents-2021-05/Linja%20V5.pdf

Ruskon kunnan koulukuljetusten järjestämisen perusteet lukuvuonna 2021 – 2022
Perusopetuslaki 32§/koulumatkat
• Jos perusopetusta saavan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen
• maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus
• oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia; jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia

Ruskon kunnan koulukuljetusperusteet
• Ruskon kunnassa kuljetukset järjestetään maksuttomana niille oppilaille, joiden koulumatka lähikouluun on yli viisi kilometriä.
• Oppilaan koulumatka mitataan pitkin lyhintä jalankulkukelpoista tietä kodista (tontin rajalta) kouluun (tontin rajalle). Mitattaessa seurataan kevyen liikenteen väyliä, jos sellaisia on reitillä.
Huom! Hiidenvainion, Maunun ja Kirkonkylän tonteilla on eri raja.
• Kuljetus järjestetään maksuttomana myös niille, joille lääkärintodistuksella esitetään koulukuljetuksen järjestämistä. Pelkkä suositus ei riitä ja tarvittaessa kunnalla on oikeus pyytää uusi lääkärinlausunto.
• Kuljetus järjestetään maksuttomana myös niille oppilaille, joiden koulumatka määritellään perusopetuslain tarkoittamassa mielessä vaaralliseksi. Vaarallisuuden arvioinnin apuna käytetään soveltaen Koululiitu-ohjelmaa. Kuitenkin siten, että lautakunta määrittää kuljetusperusteisiin vaaralliset tiet lukuvuodeksi kerrallaan. Koululiituohjelman päivitys tarkistetaan aina huhti- toukokuussa (kun ohjelman päivitys on käytettävissä). Koululiituohjelman päivitykset huomioidaan tulevan lukuvuoden koulukuljetuksissa.

Lukuvuonna 2021-2022 seuraavat tieosuudet ovat perusopetuslain mielessä vaarallisia:
– Kaharintie on vaarallinen 1. – 3.lk:n oppilaille.
– Hujalantie on vaarallinen 1. luokan oppilaille osuudella Hujalantie 1- 100 sekä osoitteesta Hujalantie 180 eteenpäin.
– Valpperintie on vaarallinen osuudella Valpperintie 116- 309 1.-4. luokan oppilaille.
– Paattistentie on vaarallinen 1.-4.luokan oppilaille Vahdon keskustan suunnasta tulevan pyörätien päättymisen jälkeen välillä Paattistentie 73 – Lavamäentien risteys.
– Lavamäentie on vaarallinen 1.-4. luokan oppilaille osuudella Lavamäentie 15 – Lavamäentie 356.

• Maksullinen koulukuljetus
Muilla perusopetuksen oppilailla on mahdollisuus osallistua kunnan järjestämiin koulukuljetuksiin, jotka ovat osa fölin liikennettä. Matkakortiksi voi hankkia joko kausikortin tai arvokortin. Kausikortille ladataan 10- 365 päivää kerralla, ja ladatun kauden aikana saa matkustaa Fölin liikenteessä rajattomasti. Kausikortti sopii säännöllisesti matkustavalle. Arvokortille ladataan saldoa ja matkustettaessa kortilta veloitetaan aina yhden matkan hinta kerrallaan, joten se sopii epäsäännöllisemmin matkustavalle. Matkakortti tuo joustavuutta myös koulumatkoihin. Mikäli haluaa käyttää bussia vain esimerkiksi talviaikaan tai sadepäivinä, maksaa ainoastaan niistä päivistä/matkoista, jolloin bussia käyttää.

– Kaikki matkakortit tulee aina leimata lukijalaitteella bussiin noustessa

• Perusopetuksen yleisopetuksen koulukyydit järjestetään ainoastaan oman kunnan kouluun lukuun ottamatta ruotsinkielisten opetusta sekä ns. kehitysvammaisopetusta. Ruotsinkieliset oppilaat kuljetetaan Turkuun Föliä hyödyntäen, mikäli matka kotoa Fölin linja-autopysäkille on alle kolme kilometriä eikä päivittäinen koulumatkaan käytettävä aika ylitä lain säätämiä rajoja. Jos nämä raja-arvot ylittyvät hyödynnetään taksikuljetusta.

• Oppilaiden koulukuljetukset järjestetään linja-autoilla tai pikkubussilla
• Kuljetuksissa noudatetaan käytäntöä, jossa kunnan järjestämän koulukuljetuksen (linja-auto, pikkubussi) pysäkille kuljettavan matkan enimmäispituus saa olla enintään kolme kilometriä. Oppilaan edellytetään kulkevan omatoimisesti kuljetusreitin varteen.
• Merttelän koulun iltapäiväkerhotoiminnasta on kuljetus Hiidenvainion koulun kuljetuspaikalle klo 15.30.
• Koulujen kerhoista ei järjestetä erillisiä kuljetuksia.
• Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen vain yhdestä vakituisesta osoitteesta kouluun sekä takaisin kotiin.
• Koulutuksen järjestäjä päättää, järjestääkö se maksuttoman koulukuljetuksen vai korvaako se oppilaan huoltajalle kouluun kuljettamisesta aiheutuvat kulut. Kunta määrittelee riittävän korvauksen, lv 2021-2022 se on 0,42 snt/km. Korvaus maksetaan vain siltä matkalta, kun oppilas on kyydissä.
• Ruskon kunnassa ei järjestetä koulukuljetuksia pelkästään vaarallisen tienylityksen perusteella.
• Hiidenvainion koulun ja Merttelän koulun välillä järjestetään Ruskon keskustan alueella asuville Merttelän koulussa opiskeleville oppilaille mahdollisuus osallistua koulukuljetukseen sekä aamulla että iltapäivällä. Kuljetus koskee niitä oppilaita, jotka on siirretty opetuksen järjestäjän päätöksellä Merttelän kouluun Maunun koulun peruskorjauksen ja laajennusosan rakentamisvaiheen ajaksi. Kunta opetuksen järjestäjänä osoittaa oppilaalle koulupaikan hyödyntäen Merttelän koulun tiloja, sillä Hiidenvainion ja Kirkonkylän kouluissa ei ole luokkatiloja oppilasmäärän kasvun johdosta sekä väistötilaratkaisujen vuoksi.Kuljetus koskee myös v. 2019 ja v. 2020 koulutyönsä Merttelän koulun luontoja liikuntapainotteisella luokalla aloittaneita sekä v.2021 aloittavia oppilaita. Heillä on mahdollisuus osallistua koulukuljetukseen Hiidenvainion koulun kuljetuspaikalta. Vahdon kunnanosasta Merttelän luonto- ja liikuntapainotteiseen kouluun kulkevilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulukuljetukseen aamulla Laukolan koulun kuljetuspaikalta lähtevällä koulubussilla kohti Merttelän koulua. He nousevat koulubussiin kuljetuspaikalta tai kuljetusreitin varrelta. Iltapäivän kuljetukseen heidän on mahdollista osallistua Merttelän koulun läheiseltä bussipysäkiltä. Fölin vuoroliikenteen bussi vie Vahdon kunnanosassa asuvia Merttelän koulun ja Hiidenvainion- tai Kirkonkylän koulussa opiskelevia oppilaita Vahdon keskustan kautta Silvolan kääntöpaikalle asti.
• Koulukuljetuspäätökset tekee johtava rehtori

 

Tärkeä tiedote Ruskon koululaisille koulumatkoihin liittyen:

Koulukuljetuksiin muutoksia alkaen syyslukukaudesta 2021

Koulukuljetukset ovat jatkossa osa kunnan tarjoamia Föli kuljetuksia.

Tulevat Fölin ajoreitit noudattelevat nykyisiä koulukuljetusreittejä, mutta niihin tulee pieniä muutoksia. Nämä reitit ilmoitetaan koteihin kevään aikana.

Kunnan myöntämä koululaiskortti:

Ruskon kunta myöntää peruskoululaisille maksuttoman koululaiskortin koulumatkoja varten tietyin ehdoin (vähintään viiden kilometrin koulumatka tai muut perusteet). Koululaiskorttiin oikeutettu oppilas voi hakea kortin Fölin palvelupisteestä. Oikeus koululaiskorttiin tarkistetaan palvelupisteessä, joten varautukaa esittämään koululaisen henkilötunnus, esimerkiksi Kela-kortti on hyvä olla mukana. Lähin palvelupiste sijaitsee Ruskon kirjastossa. Jos oppilaan koulukuljetusoikeus säilyy seuraavana lukuvuonna, uutta hakemusta ei tarvita vaan kortti päivitetään automaattisesti.

Jos kortti katoaa, uuden kortin saa Fölin palvelupisteestä lunastusmaksua (5 euroa) ja palvelumaksua (7 euroa) vastaan. Kulut kadonneen tai rikki menneen kortin korvaamisesta maksetaan itse. Kerran myönnetty kortti tulee säilyttää koko oppivelvollisuuden ajan.

Koululaiskortti on voimassa arkipäivisin ja lauantaisin. Se oikeuttaa kahteen matkaan jokaisena koulupäivänä. Koulumatkoilla on 75 minuutin vaihto-oikeus.

Fölin matkakortti:

Huomaattehan, että entinen maksullinen koulukuljetus muuttuu. Maksullista koulukuljetusta ei enää anota, vaan oppilaat voivat käyttää koulumatkoihin Fölin normaalia liikennettä.

Jos et siis ole oikeutettu kunnan myöntämään koululaiskorttiin, Sinulla on mahdollisuus hankkia Fölin matkakortti. Matkakorttia voi käyttää kaikkeen matkustamiseen Fölin liikenteessä.

Matkakortiksi voi hankkia joko kausikortin tai arvokortin. Kausikortille ladataan 10-365 päivää kerralla, ja ladatun kauden aikana saa matkustaa Fölin liikenteessä rajattomasti. Kausikortti siis sopii säännöllisesti matkustavalle. Arvokortille ladataan saldoa ja matkustettaessa kortilta veloitetaan aina yhden matkan hinta kerrallaan, joten se sopii epäsäännöllisemmin matkustavalle. Matkakortti tuo siis joustavuutta myös koulumatkoihin. Mikäli haluat käyttää bussia vain esimerkiksi talviaikaan tai sadepäivinä, maksat ainoastaan niistä päivistä/matkoista, jolloin bussia käytät! Lisätietoa matkakorteista ja muista Fölin palveluista: föli.fi.

Muistattehan, että jatkossa kaikki matkakortit tulee aina leimata lukijalaitteella bussiin noustessa.

Föli tuo ensimmäisenä Suomessa lähimaksamisen paikallisliikenteeseen

Turun seudun joukkoliikenne 27.1.2021, 10:00

Turun seudun joukkoliikenne Fölissä otetaan käyttöön lähimaksaminen. 27.1.2021 lähtien matkan voi maksaa bussissa pankki- tai luottokortilla. Samalla Föli liittyy harvalukuiseen kansainvälisten edelläkävijöiden joukkoon EMV-lähimaksuteknologiassa. Lähimaksaminen on käytössä mm. Lontoon ja Pietarin joukkoliikenteessä, mutta Suomessa Turun seudulla toimiva Föli on ensimmäinen paikallisliikennetoimija, joka ottaa maksutavan käyttöön.

–        Föli on suunnannäyttäjänä maksamisen helppoudessa Suomessa ja Pohjoismaissa. On upeaa tuoda tämä helppo maksutapa asukkaiden, yritysten ja matkustajien käyttöön, kertoo joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte.

Uuteen maksutapaan on valmistauduttu Fölissä vaihtamalla kaikkiin busseihin uudet lukijalaitteet. Myös taustajärjestelmä on päivitetty. Lähimaksaminen otettiin käyttöön sataman, keskustan ja lentoaseman välillä liikennöivällä linjalla 1 jo joulukuussa, jotta järjestelmästä voitiin löytää ja korjata virheitä ennen lähimaksamisen käyttöönottoa koko liikenteessä.

–        Maailmanlaajuisesti uusinta kehitystä edustava joukkoliikenteen lähimaksu on nyt päivitetty Fölin koko liikenteeseen. Olemme iloisia tuodessamme modernin maksutavan ensimmäisenä Suomessa paikallisliikenteeseen. Matkustaminen ja vaihtaminen bussista toiseen lähimaksulla on vaivatonta, sillä maksukorttia näytetään lukijalaitteelle kuten Fölin matkakortteja. Järjestelmä laskee automaattisesti edullisimman lipun hinnan, eikä matkustajan tarvitse miettiä etukäteen minkä lipun hän tarvitsee tai kuinka monta matkaa hän aikoo tehdä, kertoo kehittämispäällikkö Topias Pihlava.

Lähimaksulla maksaessa asiakas näyttää lähimaksuominaisuudella varustettua pankkikorttia bussin/vesibussin lukijalaitteelle ja matka veloitetaan asiakkaan kortilta. Lähimaksamisen myötä käteistä ei enää tarvitse olla mukana. Kaikki vanhat maksutavat jäävät kuitenkin käyttöön eli mobiililiput, matkakortti ja käteinen kelpaavat edelleen kaikilla Fölin linjoilla.

Lähimaksamisen toivotaan lisäävän joukkoliikenteen käyttöä ja helpottavan matkantekoa. Pankkikortilla maksaminen helpottaa erityisesti satunnaisesti matkustavia. Uusi maksutapa todennäköisesti myös nopeuttaa liikennettä, sillä kertalippujen ostaminen autoissa vähentyy.

– Haluamme helpottaa Turun seudun asukkaiden ja yritysten arkea. Lähimaksaminen madaltaa kynnystä nousta Fölin kyytiin myös heille, joille joukkoliikenteellä matkustus ei ole niin tuttua, joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte toteaa.

Järjestelmä laskee asiakkaalle edullisimman mahdollisen lipun

Lähimaksaminen on helppoa. Maksukortti asetetaan lukijalaitteelle, laite ei kysy pin-koodia. Lukijalaite antaa äänimerkin ja näytölle ilmestyy teksti ”lähimaksu hyväksytty”. Matkustaja voi mennä istumaan, lippua ei tulostu. Maksukorttia tai -laitetta näytetään bussin lukijalaitteelle jokaisen matkustuksen yhteydessä eli jos asiakas esimerkiksi matkustaa usealla eri bussilla kahden tunnin vaihtoajan sisällä, maksukorttia näytetään lukijalaitteelle jokaisen bussiin nousun yhteydessä.

Lähimaksulla ostettaessa kertalippu on normaalihintainen eli 3 euroa ja se sisältää 2 tunnin vaihto-oikeuden. Lipun lopullinen hinta määrittyy kuitenkin osto- ja matkustuskertojen mukaan siten, että matkustaja saa aina edullisimman mahdollisen lipun. Esimerkiksi jos asiakas ostaa päivän aikana kolmannen kertalipun (normaalihinta olisi 3 x 3 euroa = 9 euroa), lähimaksulla ostettu lippu muuttuu päivälipuksi (8 euroa). Hintakattoja on tällä hetkellä kolme: kertalippu (2h), yhden ja seitsemän päivän lippu.

–        Pankki- tai luottokorttia näytetään bussin lukijalaitteelle aina bussiin noustessa, ja järjestelmä huolehtii siitä, että kahden tunnin maksuton vaihto-oikeus toteutuu. Matkustaja voi matkustaa huoletta – meillä on käytössä yhden päivän kattohinta 8 e ja viikon kattohinta 26 e, joten ne eivät ylity, vaikka kuinka innostuisi reissaamaan, Sirpa Korte muistuttaa.

Lähimaksun tullessa käyttöön, sillä ei saa ostettua yli 7 päivän lippuja, mutta 30 päivän liput ovat tulossa järjestelmään myöhemmin. Lähimaksaessa ei myöskään toistaiseksi saa alennusryhmille oikeutettuja alennuksia, kuten seniori- tai opiskelija-alennuksia, mutta lähimaksutavan alennusliput ovat kuitenkin suunnitteilla.

Perityt maksut ja tehdyt matkat voi tarkistaa Fölin nettilatauspalvelun lähimaksuni-osiosta. Sieltä voi halutessaan myös tulostaa kuitin.

Matkan voi maksaa Visa, Mastercard ja Eurocard -maksukorteilla sekä mobiililaitteilla, kuten Apple Pay, Pivo ja Google Pay. Kaikilla luottokorteilla ei voi maksaa, esimerkiksi Diners Club ja American Express eivät toimi.

Asiakkaan tulee käyttää samaa maksukorttia tai mobiililaitetta jokaisella tekemällään matkalla, jotta veloitettava summa on oikea. Samalla lähimaksuominaisuudella varustetulla maksukortilla tai mobiililaitteella voi maksaa vain yhden henkilön matkat eli toistaiseksi maksukortilla ei voi maksaa esimerkiksi lapsensa matkaa.

Lisätietoa:  

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 1.12.2020

Lautakunta päätti, että lukuvuonna 2021-2022 kunta järjestää maksuttoman koulukuljetuksen Hiidenvainion ja Merttelän koulun välillä niille oppilaille, joille kunta opetuksen järjestäjänä on osoittanut kouluksi Merttelän koulun Hiidenvainion tai Kirkonkylän koulun sijaan. Tämä kuljetusetu sisällytetään kunnan koulukuljetusperusteisiin, kun ne hyväksytään lautakunnan toukokuun kokouksessa. Lautakunta hyväksyy koulukuljetusperusteet lukuvuodeksi kerrallaan.

Koulukuljetusten yhteystiedot

Föli http://föli.fi

Turun Taksiasema p.0400834542 (hoitaa koulukuljetukset Turun kouluihin)

Ruskon kunnan koulukuljetusperusteet

 • Ruskon kunnassa kuljetukset järjestetään maksuttomana niille oppilaille, joiden koulumatka lähikouluun on yli viisi kilometriä.
 • Oppilaan koulumatka mitataan pitkin lyhintä jalankulkukelpoista tietä kodista (tontin rajalta) kouluun (tontin rajalle). Mitattaessa seurataan kevyen liikenteen väyliä, jos sellaisia on reitillä.
 • Huom!  Hiidenvainion, Maunun ja Kirkonkylä tonteilla on eri raja.
 • Kuljetus järjestetään maksuttomana myös niille, joille lääkärintodistuksella esitetään koulukuljetuksen järjestämistä. Pelkkä suositus ei riitä ja tarvittaessa kunnalla on oikeus pyytää uusi lääkärinlausunto.
 • Kuljetus järjestetään maksuttomana myös niille oppilaille, joiden koulumatka määritellään perusopetuslain tarkoittamassa mielessä vaaralliseksi. Vaarallisuuden arvioinnin apuna käytetään soveltaen Koululiitu-ohjelmaa. Kuitenkin siten, että lautakunta määrittää kuljetusperusteisiin vaaralliset tiet lukuvuodeksi kerrallaan.

Koululiituohjelman päivitys tarkistetaan aina huhti- toukokuussa (kun ohjelman päivitys on käytettävissä). Koululiituohjelman päivitykset huomioidaan tulevan lukuvuoden koulukuljetuksissa.

Lukuvuonna 2020-2021 seuraavat tieosuudet ovat perusopetuslain mielessä vaarallisia:

 • Kaharintie on vaarallinen 1. – 3.lk:n oppilaille.
 • Hujalantie on vaarallinen 1. luokan oppilaille osuudella Hujalantie 1- 100 sekä osoitteesta Hujalantie 180 eteenpäin.
 • Pakaistentie on vaarallinen 1.–3. lk:n oppilaille.
 • Valpperintie on vaarallinen osuudella Valpperintie 116–309 1.–5. lk:n oppilaille.
 • Paattistentie on vaarallinen 1.–5. luokan oppilaille Vahdon keskustan suunnasta tulevan pyörätien päättymisen jälkeen välillä Paattistentie 73 – Lavamäentien risteys.
 • Lavamäentie on vaarallinen 1.-4. luokan oppilaille osuudella  Lavamäentie 15 – Lavamäentie 356.
 • Perusopetuksen yleisopetuksen koulukyydit järjestetään ainoastaan oman kunnan kouluun lukuun ottamatta ruotsinkielisten opetusta sekä ns. kehitysvammaisopetusta. Ruotsinkieliset oppilaat kuljetetaan Turkuun Föliä hyödyntäen, mikäli matka kotoa Fölin linja-autopysäkille on alle kolme kilometriä.
 • Oppilaiden koulukuljetukset järjestetään linja-autoilla tai takseilla/pikkubussilla
 • Kuljetuksissa noudatetaan käytäntöä, jossa kunnan järjestämän koulukuljetuksen (linja-auto, taksi) pysäkille kuljettavan matkan enimmäispituus saa olla enintään kolme kilometriä. Oppilaan edellytetään kulkevan omatoimisesti kuljetusreitin varteen.
 • Aamu- ja tai iltapäivätoimintaan ei järjestetä erillisiä kuljetuksia. Merttelän koulun ja Hiidenvainiossa toimivan AIP-kerhon välillä on kuljetusmahdollisuus.
 • Koulujen kerhoista ei järjestetä erillisiä kuljetuksia.
 • Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen vain yhdestä vakituisesta osoitteesta kouluun sekä takaisin kotiin. Kunnan järjestämät koulukuljetukset eivät ole tarkoitettu kaverikuljetuksia varten.
  Poikkeuksena tästä ovat ns. Fölin liityntäkuljetukset koululaisvuoroissa.
  Nämä matkat ovat maksullisia. Aikataulu Fölin nettisivuilla. (Linjat V1 ja V2)
 • Koulutuksen järjestäjä päättää, järjestääkö se maksuttoman koulukuljetuksen vai korvaako se oppilaan huoltajalle kouluun kuljettamisesta aiheutuvat kulut. Kunta määrittelee riittävän korvauksen, lv 2020-2021 se on 0,42 snt/km. Korvaus maksetaan vain siltä matkalta, kun oppilas on kyydissä.
 • Ruskon kunnassa ei järjestetä koulukuljetuksia pelkästään vaarallisen tienylityksen perusteella.
 • Hiidenvainion koulun ja Merttelän koulun välillä järjestetään Ruskon keskustan alueella asuville Merttelän koulussa opiskeleville oppilaille mahdollisuus osallistua koulukuljetukseen sekä aamulla että iltapäivällä. Kuljetus koskee niitä oppilaita,​ jotka on siirretty opetuksen järjestäjän päätöksellä Merttelän kouluun Maunun koulun peruskorjauksen ja laajennusosan rakentamisvaiheen ajaksi. Kunta opetuksen järjestäjänä osoittaa oppilaalle  koulupaikan hyödyntäen Merttelän koulun tiloja,​ sillä Hiidenvainion ja Kirkonkylän kouluissa ei ole luokkatiloja oppilasmäärän kasvun johdosta.
  Kuljetus koskee myös v. 2019 koulutyönsä Merttelän koulun luonto-​ ja liikuntapainotteisella luokalla aloittaneita sekä v.2020 aloittavia oppilaita. Heillä on mahdollisuus osallistua koulukuljetukseen Hiidenvainion koulun kuljetuspaikalta.
  Vahdon kunnanosasta Merttelän luonto-​ ja liikuntapainotteiseen kouluun kulkevilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulukuljetukseen aamulla Laukolan koulun kuljetuspaikalta lähtevällä koulubussilla kohti Merttelän koulua. He nousevat koulubussiin kuljetuspaikalta tai kuljetusreitin varrelta. Iltapäivän kuljetukseen on mahdollista osallistua Merttelän koulun läheiseltä bussipysäkiltä. Kirkonkylän koulun vinoparkista lähtee bussi,​ joka vie Vahdon kunnanosassa asuvia ja Hiidenvainion-​ tai Kirkonkylän  koulussa opiskelevia oppilaita Laukolan koulun kuljetuspaikalle. Ne oppilaat,​ joilla olisi kuljetusetu muuten Laukolan kouluun,​ jatkavat Laukolan koulun koulukuljetuksella kuljetuspaikalta kotiin.
 • Koulukuljetuspäätökset tekee johtava rehtori

Tiedote koululaiskorteista:

Koululaiskortit [pdf]

Koulukuljetukset 14.5.2020 alkaen:

Koulukuljetusten-aikataulu-nettiin-14.5.20.-alkaen.pdf [pdf]