Yhteystiedot

Maarit Ketola

Vs. varhaiskasvatusjohtaja

Puhelin

0444 333 573

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Jenni Merikallio-Tuominen

Toimistosihteeri

Puhelin

044 4333 570

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Anna-Sofia Kraapo

Toimistosihteeri, perhevapaalla

eAsiointi ja palveluohjaus

Ruskon varhaiskasvatuksen eAsioinnista löytyvät sähköiset varhaiskasvatushakemukset, esiopetukseen ilmoittautuminen sekä varhaiskasvatuksen asiakaspäätökset. Palvelun kautta voit asioida kunnan varhaiskasvatuspalveluissa internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenne-yhteyden kautta. Palveluun kirjaudutaan vahvasti tunnistettuna pankkitunnuksilla, mobiilitunnisteella tai Väestörekisterikeskuksen HST-kortilla.

Palveluohjaus

Moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen ottamalla yhteyttä.

Mikä varhaiskasvatusmuoto sopii juuri meidän lapselle?

Voit valita lapsellesi joko kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuspaikan. Yksityinen varhaiskasvatuspaikka voi olla päiväkoti, perhepäivähoito tai ryhmäperhepäivähoito. Kunnallista perhepäivähoitoa Ruskolla ei ole, mutta kunnassa toimii joitakin yksityisiä perhepäivähoitajia.

Yksityinen vai kunnallinen varhaiskasvatus?

Kunnan päiväkodeista kaksi sijaitsee Vahdon taajamassa ja kolme Ruskon taajamassa. Ruskolla toimii yksi yksityinen päiväkoti. Yksityinen varhaiskasvatuspaikka voi olla muuallakin kuin Ruskolla, esim. työmatkan varrella tai työpaikkaa lähellä. Lisää tietoa yksityisestä varhaiskasvatuksesta löytyy sivuiltamme kohdasta yksityinen varhaiskasvatus.

Onko eskariin pakko mennä?

Esiopetus on velvoittavaa toimintaa. Mikäli lapsi ei osallistu kunnan järjestämään esiopetukseen, tulee vanhempien huolehtia, että lapsi saa esiopetukseen verrattavat tiedot ja taidot jollain muulla tavalla.

Mitä varhaiskasvatus maksaa?

Kunnallisen varhaiskasvatuksen maksut löydät kohdasta varhaiskasvatusmaksut ja yksityisen varhaiskasvatuksen tuet ja määrät löydät kohdasta yksityinen varhaiskasvatus.

 

Tietosuoja, selosteet

Ruskon kunnan tietosuoja-asioista löytyy yleistä tietoa nettisivuilta kohdasta Kunta- ja päätöksenteko / Tietosuoja. Tälle sivulle on koottu varhaiskasvatukseen liittyvien varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän sekä Varda –tietovarannon tietosuoja-asioita.

Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä

Ruskon kunnassa on varhaiskasvatuksessa käytössä Pro Consona –niminen asiakastietojärjestelmä, jonka avulla käsitellään koko varhaiskasvatuksen hallinnollisen prosessin vaatimat toiminnallisuudet, kuten hakemukset, sijoittelupäätökset hoitopaikkoihin sekä tuloselvitykset ja maksupäätökset. Ohjelmistoa käytetään työvälineenä hoitosopimusten ja suunnitelmien laadintaan, laskutukseen ja tilastointiin sekä perhepäivähoitajien palkanlaskentaan.

Ohjelmiston lisäosilla hallinnoidaan sähköistä varhaiskasvatusprosessin toimintaa, kuten lasten vanhempien käytössä oleva Hoitoaikojen ilmoittaminen eAsioinnin portaalissa. Sähköiset hakemukset käsitellään Palveluohjaus ohjelmassa, jossa on myös ajantasainen tieto varhaiskasvatuksen paikkatilanteesta.

Reaaliaikainen läsnäolotieto saadaan Vaka Mukana sovelluksen avulla VakaPäiväkirjalle, jossa tiedot yhdistyvät ilmoitetuiksi ja toteutuneiksi tapahtumiksi.

Varda, varhaiskasvatuksen tietovaranto, opetushallitus

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

 • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
 • hakemuksen toimittamispäivämäärä
 • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista Vardaan 1.9.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja huoltajista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot huoltajista ovat:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
 • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen ainoastaan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten sekä heidän Väestötietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot.

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Kuntamme siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä (Pro Consona) tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla päivittäin.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla, kuntayhtymällä ja yksityisellä palveluntuottajalla on velvollisuus tallentaa henkilöstön tiedot Vardaan 1.9.2020 lähtien. Vardaan tallennetaan tiedot vakituisesta ja määräaikaisesta varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä työskentelevästä henkilöstöstä, päiväkodin johtajista sekä kasvatukseen ja hoitoon osallistuvista lapsi- tai ryhmäkohtaisista avustajista. Tallennettavia tietoja ovat:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli
 • toimipaikat ja varhaiskasvatuslaissa tarkoitettu työtehtävä;
 • henkilön työsuhde sekä henkilön työaika;
 • suoritettu tässä laissa tarkoitetun kelpoisuuden tuova tutkinto;
 • osallistuminen täydennyskoulutukseen.

Henkilöstöä koskevat tiedot siirretään Vardaan operatiivisesta henkilöstöhallinnon järjestelmästä (HR Populus).

Lisätiedot:

Tietosuojaseloste Pro Consona Päivähoito:

Tietosuojaseloste Pro Consona Päivähoito [pdf]

Tietosuojaseloste Pro Consona Päivähoito Mukana mobiilisovellus:

Tietosuojaseloste Pro Consona Päivähoito Mukana mobiilisovellus [pdf]

Tietosuojaseloste Varda varhaiskasvatuksen tietovaranto Opetushallitus:

Tietosuojaseloste Varda varhaiskasvatuksen tietovaranto Opetushallitus [pdf]

Varda-tiedote varhaiskasvatuksen henkilöstölle:

Varda-tiedote henkilöstölle [pdf]