Osallistuva budjetointi

Osallisuus on yksi Ruskon kunnan strategian keskeisimmistä teemoista. Osallisuutta toteutetaan Ruskolla monin eri tavoin. Yksi tapa päästä osallistumaan on osallistuva budjetointi (osbu), jossa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on ideoida, päättää ja toteuttaa yhdessä Ruskon kunnasta entistäkin parempi ja toimivampi kotipaikka.

ÄÄNESTYSVAIHE ON ALKANUT

Ruskon osallistuvaan budjetointiin on varattu 10 000 euroa. Kuntalaiset saivat esittää ideoita 20.2.2023 saakka. Ehdotuksia saatiin 58 kpl, joista äänestysvaiheeseen pääsi 28 kpl.

KIITÄMME Kuntalaisia aktiivisuudesta!

Äänestää voit 6.-24.3.2023 aikana joko sähköisesti otakantaa.fi -palvelussa tai kunnan Vahdon kirjastossa tai Ruskon keskustan kirjastopalvelupisteessä.

Ei toteuttamiskelpoiset ehdotukset perusteluineen

OSALLISTUVA BUDJETOINTI RUSKOLLA 2023

Kunnanhallitus on 9.1.2023 hyväksynyt Ruskon kunnan osallistuvan budjetoinnin periaatteet vuodelle 2023.

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisten verovarojen käyttöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Ruskolla osallistuva budjetointi käynnistetään nyt kokeiluluonteisesti ensimmäistä kertaa. Vuodelle 2023 on osallistuvaan budjetointiin varattu 10 000 euroa.

Osallistuvan budjetoinnin määrärahaa voidaan käyttää sekä hankintoihin (investointeihin) että erilaisten kertaluonteisten projektien toteuttamiseen. Osallistuvan budjetoinnin käyttötalousmenoihin kohdentuvia hankkeita voivat olla esimerkiksi erilaiset tapahtumat, konsertit, näyttelyt jne.

Investointihankkeita taas voivat olla esim. julkisen irtaimen omaisuuden hankinta tai kertaluonteinen projekti. Koska osallistuvan budjetoinnin määrärahan käytöstä päätetään vuosittain, osallistuvan budjetoinnin käyttömenoihin kohdentuvien budjettiehdotusten kautta ei ole mahdollista palkata vakituista henkilökuntaa.

Hankkeen toteuttajana voi olla joko kunta tai joku muu taho tai yhteistyö kunnan ja muun toimijan välillä.

Tarkempaa tietoa osallistuvan budjetoinnin periaatteista löytyy täältä

OSALLISTUVA BUDJETOINTI KÄYNTIIN IDEAVAIHEELLA

Nyt vastaanotamme ideoita. Ruskon kunnan osallistuva budjetointi 2023 alkaa ideavaiheella. Ehdotusten tulee olla toteutettavissa käytössä olevalla 10 000 euron budjetilla. Kuntalaiset saavat esittää ideoita ja ehdotuksia varatun rahasumman käyttötarkoituksista.

Jotta ehdotus voi edetä mukaan jatkokehittelyvaiheeseen ja äänestykseen, sen täytyy täyttää seuraavat kriteerit:

 • se edistää Ruskon kunnan strategian toteutumista
 • rahoitettavat ehdotukset eivät saa olla sellaisia, joita kunta rahoittaa muilla avustuksilla.
 • määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampia ehdotuksia. Toteuttamiseen haettava rahoitus on suuruudeltaan enintään 10 000 euroa (ja vähintään 500 euroa)
 • on suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen
 • ei korvaa lakisääteisiä tehtäviä
 • toteuttaminen on kunnan toimivallassa (ei kohdennu esimerkiksi yksityiselle maa-alueelle)
 • ei ole voimassa olevan kaavan tai kunnan toimivaltaisen toimielimen tekemien päätösten vastainen
 • ei ole ristiriidassa kunnan toimintaa ja palveluja koskevien kehittämissuunnitelmien tai selvitysten kanssa
 • noudattaa Suomen voimassa olevaa lainsäädäntöä
 • ehdotuksen myötä kunnalle ei aiheudu toistuvia tai merkittäviä henkilöstö- tai muita käyttötalousmenoja tuleville vuosille
 • Esityksen toteuttajana voi siis olla joko kunta tai joku muu taho tai yhteistyö kunnan ja muun toimijan välillä.
 • Avustettaville ehdotuksille on eduksi, mikäli hakija esittää myös omaa panostustaan ehdotuksen toteutukseen. Tämä voi koostua rahallisesta panostuksesta, aineita ja tarvikkeista tai ehdottajan omasta työpanoksesta. Esityksen hakija vastaa sen toteuttamisesta avustusehdotuksessa esittämällään tavalla.
 • mikäli toteuttajaksi esitetään kunnan sijasta esimerkiksi paikallista yhdistystoimijaa, tulee yhdistyksen olla valmis osallistumaan yhteissuunnitteluvaiheeseen ja ehdotuksen toteuttamista koskevaan raportointiin
 • ehdotuksia/ideoita voidaan tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi (ennen äänestystä), mikäli tällainen toimenpide nähdään yhteiskehittelyvaiheessa hyödylliseksi
 • ehdotus on toteutettavissa vuoden 2023 loppuun mennessä.

MITÄ TOIVOT VUODELLE 2023?

Onko se harrastevälinelainaamo, ulkoilmakonsertti vaiko roska-astioiden lisääminen katujen varrelle? Nyt sinä saat esittää toiveita!

Ehdotuksia voi esittää kuka tahansa ruskolainen henkilö tai yhteisö.

Huomaa! Ideoinnin voi tehdä myös yhdessä yhdistyksen tai harrasteseuran kanssa. Lapset voivat jättää ideoita yhdessä opettajien tai omien vanhempiensa kanssa.

Ideasi voit esittää 20.1-20.2.2023 välisenä aikana joko sähköisesti tai Vahdon kirjaston tai Ruskon keskustan asiointipisteen palautelaatikoihin paperisena. Paperilomakkeita löytyy kirjastoista.

Esitä ideasi täällä: Sähköinen idealomake

TERVETULOA MUKAAN IDEOIMAAN!

OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN VAIHEET JA AIKATAULU

 1. OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN IDEOIDEN KERÄÄMINEN 20.1.-20.2.2023
 2. EHDOTUSTEN TOTEUTUSARVIOINTI JA JATKOJALOSTUS 20.2.-3.3.
 3. ÄÄNESTYS 6.-24.3.
 4. TULOSTEN JULKAISU huhtikuun hallituksessa
 5. IDEOIDEN TOTEUTUS JA RAPORTOINTI vuoden 2023 loppuun mennessä

LISÄTIETOA ANTAA:

Sari Laine
talous- ja hallintojohtaja
sari.laine(at)rusko.fi

Lisätietoa osallistuvasta budjetoinnista löytyy Kuntaliiton sivuilta.