Lautakunnat

Lautakunnat ovat poliittisia luottamushenkilöelimiä, jotka kunnanvaltuusto valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan. Niiden tehtävänä on ohjata ja kehittää vastuualueensa toimintaa. Lautakuntien tehtävät on määritelty kunnan hallintosäännössä.

Lautakuntien jäsenet sekä varajäsenet valitsee kunnanvaltuusto. Lautakunnan jäsenen ei tarvitse olla kunnanvaltuutettu. Kaikilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen, joka edustaa varsinaista jäsentä tämän ollessa estyneenä. Jokaisessa lautakunnassa on myös kunnanhallituksen edustaja, joka voi osallistua keskusteluun, muttei itse päätöksentekoon. Lautakuntien jäsenmäärä vaihtelee Ruskolla viidestä yhdeksään henkilöön. Ruskon hallinto-organisaatioon kuuluu seuraavat lautakunnat: keskusvaalilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, hyvinvointilautakunta, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, tarkastuslautakunta sekä tekninen lautakunta.

Lautakuntien kokousten esityslistat ja päätöstiedotteet ovat julkisia. Kokoukset ovat suljettuja, eikä yleisöllä ole niihin pääsyä.

Luottamushenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muodossa: etunimi.sukunimi@luottamushenkilo.rusko.fi.

Hyvinvointilautakunta 2017–2021

Hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimii hyvinvointijohtaja.

Jäsenet

 • Tom Flinkman pj. KOK
 • Marju Teinikivi vpj. VIHR
 • Sami Laaksonen SDP
 • Jorma Rand VAS
 • Katri Koivisto KESK
 • Sofia Rusi KOK
 • Ari-Pekka Kannisto KOK

Varajäsenet

 • Anne Sundman KOK
 • Joel Hakala VIHR
 • Markku Hyytiä SDP
 • Katri Alajärvi VAS
 • Paula Lindqvist KESK
 • Samuli Lehtinen KOK
 • Minna Grönlund KOK

Keskusvaalilautakunta 2017-2021

Lautakunnan puheenjohtajana toimii Ritva Välilä ja sihteerinä Ismo Airinen (sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@rusko.fi).

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2017–2021

Lautakunnan esittelijöinä toimivat johtava rehtori Kai Laitinen ja varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Mattila.

Jäsenet

 • Ari Rusi pj. KOK
 • Tarja Helenius vpj. SDP
 • Tuomas Alanne KOK
 • Markku Hyytiä SDP
 • Päivi Kulmala KESK
 • Niina Pekkala VIHR
 • Pekka Pihlava KESK
 • Emilia Riihonen VAS
 • Turo Vuorenhela KOK

Varajäsenet

 • Samuli Lehtinen KOK
 • Katri Marku-Virtanen SDP
 • Niklas Forberg KOK
 • Juha Linden SDP
 • Paula Lindqvist KESK
 • Susanna Jansén VIHR
 • Mikko Simola KESK
 • Marjaana Mikkonen VAS
 • Minna Grönlund KOK

Rakennus- ja ympäristölautakunta 2017–2021

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualueena on rakennusvalvonta ja ympäristötoimi. Lautakunnan tehtäviin kuuluu rakennus- ja maa-ainestoiminnan valvonta sekä ympäristönsuojelu ja niihin kuuluvien lakien sekä asetusten tarkoittamana viranomaisena toimiminen.

Lautakunnan esittelijöinä toimivat rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri. Kunnanhallituksen edustajana (läsnäolo- ja puheoikeus) lautakunnassa on Jorma Raiko, varalla Antti Jussila.

Lautakunnan kokousajat 2021

Kokouspäivät ovat seuraavasti:​

 • 19.8.2021
 • 16.9.2021
 • 21.10.2021
 • 18.11.2021
 • 9.12.2021

Lautakunta pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia tai kokous voidaan perua, jos ei ole muuta kuin ilmoitusasioita.

 • Kokouksiin tarkoitetut hakemukset ja asiakirjat tulee toimittaa teknisiin palveluihin viimeistään kokousta edeltävän viikon maanantaina. Esityslista julkaistaan viikkoa ennen kokousta. Lautakunta asettaa pöytäkirjat yleisesti nähtäville kokousta seuraavan viikon perjantaina.
 • Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslistat sekä pöytäkirjat
 • Rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä rakennustarkastajan päätösten julkipanoilmoitukset

Jäsenet

 • Lassi Laine pj. KESK
 • Niklas Forsberg vpj. KOK
 • Kauko Hakala KOK
 • Suvi Helenius KOK
 • Marko Mäenpää SDP
 • Sirke Mahkonen KESK
 • Miia Käär VIHR

Varajäsenet

 • Hannu Koski KESK
 • Mia Ahonen KOK
 • Heikki Ruuskanen KOK
 • Anni Raiko KOK
 • Pertti Leinonen SDP
 • Tarja Vainio KESK
 • Joel Hakala VIHR

Tarkastuslautakunta 2017–2021

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Uuden kuntalain (410/2015) mukaan 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

 • Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • Lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
 • Pormestari ja apulaispormestari
 • Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
 • Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
 • Vaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:

 • Kunnanjohtaja
 • Kunnanhallituksen esittelijät
 • Lautakuntien esittelijät

Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Linkki sidonnaisuusrekisteriin

Jäsenet

 • Mauri Laine pj. KESK
 • Monika Antikainen vpj. VIHR
 • Piki Kettinen KOK
 • Juha Raatikainen KOK
 • Lars Karlsson VAS

Varajäsenet

 • Veikko Valtonen KESK
 • Saija Ojansuu VIHR
 • Anne Sundman KOK
 • Heikki Ruuskanen KOK
 • Eero-Tapani Hynynen VAS

Tekninen lautakunta 2017–2021

Teknisen lautakunnan vastuualueena on tekninen toimi. Teknisen lautakunnan tehtävinä ovat:

Yhdyskuntatekniset palvelut

 • jätehuollon järjestäminen
 • teiden, katujen, puistojen, leikkikenttien sekä urheilu- ja liikunta-alueiden yms. yleisten alueiden rakennuttaminen ja rakentaminen sekä hoito ja kunnossapito
 • maa- ja metsätilojen hoito

Tilapalvelut

 • kunnan rakennusten rakennuttaminen ja rakentaminen
 • isännöinti ja vuokraus
 • rakennusten kunnossapito
 • kiinteistönhoito ja siivous
 • ruokapalvelut

Vesihuoltolaitos

 • vesihuoltolaitostoiminta

Tietohallinto

 • vastaa kunnan kaikkien toimintayksiköiden tietohallinnosta sen kehittämisestä ja koordinoinnista sekä tietoturvallisuudesta, käsittäen tietoverkot, tietoliikenteen, tietojärjestelmät, sovellukset ja laitteet.

Lautakunta huolehtii maantielaissa, jätelaissa, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta annetussa laissa ja tieliikennelaissa kunnalle osoitetuista tehtävistä. Lautakunta huolehtii vesihuoltolaissa vesihuoltolaitokselle määrätyistä tehtävistä.

Lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Lautakunnan kokousajat 2021

Kokouksiin tarkoitetut hakemukset ja asiakirjat tulee toimittaa teknisiin palveluihin viimeistään kokousta edeltävän viikon tiistaina. Lautakunta asettaa pöytäkirjat yleisesti nähtäville kokousta seuraavan viikon perjantaina.

Jäsenet

 • Jari Lehtola pj. SDP
 • Timo Vuorila vpj. KESK
 • Paula Lindqvist KESK
 • Kalle Vähä-Piikkiö KOK
 • Anu Tuominen KOK
 • Iida Salonen VIHR
 • Jari Kivelä PS

Varajäsenet

 • Marko Mäenpää SDP
 • Marko Hurula KESK
 • Tarja Vainio KESK
 • Markus Forsberg KOK
 • Anni Raiko KOK
 • Saija Ojansuu VIHR
 • Jari A. Leino PS