Etusivu ›› Sisalto ›› Katselmukset
Katselmukset

Lupapäätöksessä mainitaan, mitä katselmuksia vastaavan työnjohtajan on rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä rakennusvalvonnasta. Riippuen rakennus- tai muutostoimenpiteestä vaaditut katselmukset voivat muun muassa olla:

 • (rakennuksen merkitseminen maastoon)
 • aloituskokous
 • pohjakatselmus
 • rakennuksen sijaintikatselmus
 • raudoituskatselmus
 • hormikatselmus (rakennustyön vastaava työnjohtaja suorittaa)
 • rakennekatselmus
 • vesi- ja viemärilaitteiden katselmus (KVV -työnjohtaja suorittaa)
 • jätevesijärjestelmän katselmus
 • ilmanvaihtolaitteiden katselmus (IV -työnjohtaja suorittaa)
 • sähkötarkastus (sähköurakoitsija suorittaa)
 • käyttöönottokatselmus
 • loppukatselmus

Työmaalla tulee olla nähtävillä hyväksytyt suunnitelmat.

Rakennuksen merkitseminen maastoon

Ennen rakentamisen aloittamista rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti suorittaa rakennuttaja itse tai hänen määräämänsä osapuoli.

Aloituskokous

Uudisrakennushankkeissa vaaditaan lähes aina aloituskokous. Aloituskokouksessa voidaan täsmentää mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan tässä mm. sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa suunnitelmien ja rakentamisen luvan-, lain- ja säädösten mukaisuudesta. Aloituskokouksessa pyritään varmistumaan siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävän pätevä henkilöstö hankkeen toteuttamiseen.

Aloituskokouksessa on oltava mukana:

 • hankkeeseen ryhtyvä
 • vastaava työnjohtaja
 • pääsuunnittelija
 • muu rakennusvalvonnan edellyttämä asiantuntija

 

Rakennuksen sijaintikatselmus

Kunnan rakennusvalvonta suorittaa tarvittaessa rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman tarkistuksen. Tarkistuksella voidaan varmistaa, että rakennettu rakennus on kooltaan luvan mukainen, on rakennettu luvan mukaiselle paikalle ja luvan mukaiseen korkoon.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus tilataan, kun rakennuspaikalla on tehty kaivutyöt perustustöitä varten, mutta mitään täyttöjä ei ole vielä tehty

 • paalutustyöt on tehty
 • louhintatyöt on tehty

 

Raudoituskatselmus

Raudoituskatselmuksen suorittaa rakennustyön vastaava työnjohtaja (maanvaraiset laatat ja anturat, vähäinen raudoituksen määrä) varmentamalla tehdyn katselmuksen kuittauksella rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Raudoituskatselmus tilataan rakennustarkastajalta, kun raudoituksen vaativuus on korkeampi (kantavat ja reunavahvistetut laatat, palkit, pilarit, paaluanturat).

Hormikatselmus

Hormikatselmuksen suorittaa rakennustyön vastaava työnjohtaja varmentamalla tehdyn katselmuksen kuittauksella rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmuksen varataan, kun kantavat rakenteet ja vesikatto on tehty ja rakenteet ovat näkyvissä.

Vesi- ja viemärilaitteiden katselmus

Kunnallistekniikkaan liittyvät vesi- ja viemärilaitteiden katselmukset suorittaa KVV-työnjohtaja ja kuittaa tekemänsä katselmuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjasta luovutetaan kopio rakennusvalvontaan viimeistään käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.

Ilmanvaihtolaitteiden katselmus

Ilmanvaihtolaitteistojen katselmus suoritetaan, kun ilmanvaihtolaitteisto on asennettu. IV-työnjohtaja tarkastaa asennukset ja kuittaa tarkastuksen tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjasta luovutetaan kopio rakennusvalvontaan viimeistään käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.

Sähkötarkastus

Sähköurakoitsija tarkastaa tehdyt asennukset. Tarkastuspöytäkirjasta luovutetaan kopio rakennusvalvontaan viimeistään käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.

Käyttöönottokatselmus

Ennen kuin rakennettu kohde voidaan ottaa käyttöön tulee rakennuksessa olla suoritettuna käyttöönottokatselmus eli osittainen loppukatselmus. Käyttöönottokatselmus voidaan suorittaa koko rakennusta koskien tai osittain siltä osalta, joka todetaan katselmuksessa turvalliseksi, terveelliseksi ja käyttökelpoiseksi.

Käyttöönottokatselmuksessa huomioitavaa

Käyttöönottokatselmuksessa rakennuksen tulee täyttää terveellisyys- ja turvallisuusvaatimukset niiltä osin kuin se aiotaan ottaa käyttöön.

Käyttöönottokatselmuksessa tulisi huomioida ainakin seuraavat asiat:

 • varaa aika käyttöönottotarkastukselle riittävän ajoissa mahdollista käyttöönottoa ajatellen
 • varmista, että rakennusluvassa mainitut ehdot on huomioitu (mm. tarvittavat suunnitelmat toimitettu, vastaavat hyväksytetty)
 • kohteesta on tehty päivitetyt piirustukset, jos tiloihin/julkisivuun on tullut huomattavia muutoksia 
 • talon numero on kiinnitetty seinään selkeään paikkaan, mistä se on helposti havaittavissa tieltä katsottuna (asemakaava-alueella valaistu numero)
 • rakennustyön vastaava/IV-/KVV-työnjohtaja on täyttänyt kunnan antaman tarkastusasiakirjan
 • kiinteistön jätehuollosta on sovittu
 • talotikkaat, lapetikkaat, kattosillat ja lumiesteet on asennettu.
 • kaiteet on asennettu, putoamisen mahdollisuus estetty
 • vesijohtojen koeponnistus on suoritettu ja siitä on laadittu pöytäkirja
 • sähkötarkastus on suoritettu ja siitä on laadittu pöytäkirja
 • koneellisessa ilmanvaihdossa mittaus ja säätö on suoritettu ja siitä on laadittu pöytäkirja
 • yläkerran asuinhuoneista tulee olla varatiemahdollisuus (putoamiskorkeus >3,5 metriä)
 • palovaroittimet on asennettu ja ne ovat käytössä
 • palo-ovet ja ikkunat on asennettu ja tyyppihyväksyntäkilvet ovat näkyvillä
 • asuinrakennuksissa on oltava ruuanlaitto- ja peseytymismahdollisuus, jos sähkötyöt ovat kesken, niin keskeneräiset asennukset on tehtävä turvallisiksi

Listassa mainituista tarkastusasiakirjoista ja pöytäkirjoista riittää kopiot. Alkuperäiset olisi hyvä säilyttää kiinteistöllä.

Loppukatselmus

Loppukatselmuksen pitämisellä saatetaan loppuun rakennushanke. Loppukatselmuksen jälkeen niin pääsuunnittelijan kuin vastaavien työnjohtajienkin vastuu päättyy. Rakennustyö on saatettu loppuun. Loppukatselmuksen suorittamisen edellytyksenä on, että kaikki tarvittavat luvassa määrätyt katselmukset on suoritettu ja rakennustyöt ovat kaikilta osin valmiita. Rakennus ja sen ympäristö eli myös piha-alueet ovat kaikilta osin käyttöönotettavissa. Viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä esitetään rakennusvalvonnalle luvassa mahdollisesti edellytetty rakennuksen käyttö ja huolto-ohje.