Etusivu ›› Sisalto ›› Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonta
Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain ja asetuksien tasoisiin säännöksiin.

Ruskon rakennusvalvonta siirtyi sähköiseen lupakäsittelyyn 1.1.2018. Lupapiste on sähköinen asiointipalvelu, jossa voi kysyä neuvoa ennakkoon, ennen rakennushankkeen aloittamista. Palvelussa voi hakea rakentamisen luvat ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti.

Lupapiste

Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetuksen ja rakentamismääräysten tasoisiin säännöksiin. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja –asetuksessa määritellään rakentamista koskevat vähimmäisvaatimukset ja luvanvaraisuus. Tarkemmat määräykset sisältyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

  • Kunnan tärkein rakentamisen ohjauksen väline on rakennusjärjestys, jolla annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita.
  • Ohessa ohjeita rakennusluvan hakijalle [pdf 20 kt] ja rakennusluvan saajalle [pdf 19 kt]
  • Lupien hakemiseen liittyvät lomakkeet löytyvät sähköisestä asioinnista.
  • Rakennusvalvonnan alaiset luvat ja tarkastukset ovat maksullisia. Ruskon rakennusvalvontataksa on tullut voimaan 1.3.2017.
  • Ruskon kunnan ylimpänä rakennusvalvontaviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta.
  • Rakennusvalvonta-, maa-ainesvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisen asioiden (vireilletulosta päätökseen) odotettavissa olevat käsittelyajat.
  • Opas haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn, Ympäristöministeriö 2017 [pdf]
  • Suomen ympäristökeskuksen Vesihuoltotulkki -sovellus, tietoa haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyn velvoitteista.

 

Ajankohtaista rakentamisesta:

- Rakentamismääräyskokoelma uudistettiin vuoteen 2018 mennessä vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (958/2012) mukaisesti. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on rakentamista koskevan sääntelyn selkeys sekä sen soveltamisen yhtenäisyys ja ennakoitavuus. Uudistuksen yhteydessä sääntelyä myös vähennettiin. Uudet asetukset tulivat voimaan 1.1.2018.

- Suomen ympäristökeskus on julkaissut (25.10.2017) Vesihuoltotulkki -sovelluksen, joka auttaa etenkin haja-asutusalueiden asukkaita  ja mökkiläisiä selvittämään oman asuin- tai vapaa-ajan kiinteistönsä sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöihin. Samalla selviää sekin, koskevatko ympäristönsuojelulain uudet, jätevesijärjestelmien kunnostamista koskevat siirtymäsäännökset kiinteistöä vai eivät. Lisätietoja ympäristönsuojelu -sivuilta.

- Ympäristöministeriö on julkaissut kesällä 2017 päivitetyn Haja-asutuksen jätevedet, Lainsäädäntö ja käytännöt -oppaan. Oppaassa on mm. käsittelystä määrätyistä vapautuksista sekä alueista ja muutostöistä, joissa jätevesien käsittely edellyttää toimenpiteitä [pdf]

Ympäristöministeriö julkaisi 8.12.2016 tiedotteen liittyen julkisessa keskustelussa esiin nousseisiin paikalla valetun betonin laatuongelmiin. Suomessa on runsaasti rakennuskohteita, joissa käytetään paikalla valettuja betonirakenteita. Ympäristöministeriö pitää tärkeänä, että mahdolliset riskit näiden rakennuskohteiden osalta suljetaan pois.

- Rakentamisilmoitus verottajalle. Kotitalouksien on 1.7.2014 lähtien ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta. Verohallinto

- Maankäyttö- ja rakennuslaki on muuttunut. Presidentti on vahvistanut lain maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 81/2012 vp). Maankäyttö- ja rakennuslain asetuksenantovaltuuksia täsmennetään. Rakentamismääräysten joustavaa soveltamista rakennuksen korjaus- ja muutostöissä jatketaan. Lisäksi toimeenpannaan rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin artiklat, jotka koskevat korjaus- ja muutostöiden energiatehokkuutta sekä lämmitysjärjestelmien arviointivelvoitetta. Samassa yhteydessä on muutettu myös toimenpidelupaa koskevia MRL:n säännöksiä. Laki tulee voimaan 1.1.2013.

- Presidentti on vahvistanut lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä, laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, laki pelastustoimen laitteista annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta ja laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain kumoamisesta (HE 82/2012 vp). Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä koskee rakentamisessa käytettävien rakennustuotteiden hyväksymistä silloin, kun rakennustuote ei kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai rakennustuotteelle ei ole eurooppalaista teknistä arviointia. Laki koskee tilanteita, joissa rakennustuotteessa ei edellä mainituilla perusteilla voida käyttää CE-merkintää. Lait tulevat voimaan 1.7.2013. Tuotestandardeja voi etsiä hEN Helpdeskin kautta.