Etusivu ›› Palveluopas ›› Ymparistonsuojelu

Palveluopas

Ympäristönsuojelu
Ruskon kunta hankkii ympäristönsuojelupalvelut Raision kaupungilta. Tarkemmat yhteystiedot ja työtehtävien vastuualueet näet klikkaamalla henkilöiden nimiä sivun alaosassa.

Ympäristönsuojelumääräykset

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ruskon ympäristönsuojelumääräykset 26.10.2009 § 69. Ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 19.1.2010.

Ympäristönsuojelumääräyksillä pyritään paikallisesti täydentämään ja täsmentämään ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen asetusten mukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia. Määräysten tarkoituksena on säädellä sellaisia paikallisesti merkittäviä toimia, jotka voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Määräyksillä ehkäistään ja rajoitetaan erilaisia päästöjä nimenomaan sellaisista toimista, joita ei yksityiskohtaisesti säädellä ympäristönsuojelulain mukaisilla lupa- ja ilmoitusmenettelyillä. Määräykset kohdistuvat pääosin erilaisiin pieniin ja keskisuuriin sekä tilapäisiin toimintoihin.

Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perustelut kokonaisuudessaan löydät sivulta Tietoa Ruskosta->Sähköinen asiointi->Julkaisut ja tiedotteet.

Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan löydät sivulta Tietoa Ruskosta->Sähköinen asiointi->Maksut ja taksat kohdan Ympäristö alta.

Ympäristönsuojelulaki

Ympäristönsuojelulaki (YSL) on pilaantumisen torjunnan yleislaki, ja sitä sovelletaan kaikkien pilaantumista aiheuttavien päästöjen ehkäisyyn. Ympäristönsuojelulaissa on säännökset muun muassa ympäristönsuojelun yleisistä periaatteista ja velvollisuuksista, lupamenettelyistä ja -viranomaisista sekä korvauksista ja muutoksenhausta.

Ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla, asetuksella tarkemmin säädettävällä toiminnalla. Lisäksi tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle.

Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa.

Ympäristöluvat

Ruskon kunnan myöntämät ympäristöluvat (voimassa olevat), vuodesta 2009 alkaen:

 • Palovuoren Kivi Oy, kallion louhinta ja murskaus, 2009 [pdf]
 • Kohmo Ville, lihasikala, 2012 [pdf]
 • NCC Roads Oy, kallion louhinta ja murskaus, 2012 [pdf]
 • JJ Kaivin ja Kallio Oy, louheen, rakennuspurkujätteen, mullan, pintamaiden, hevosenlannan ja kantojen välivarastointi, käsittely ja jatkojalostus, 2012 [pdf]
 • Parma Oy, betonielementtien valmistus, betonijätteen varastointi ja murskaus, 2014 [pdf]
 • Turun Seudun Ampujat ry, ampumarata, 2014 [pdf]
 • Soraliike Suovanen Ay, kallion louhinta ja murskaus, 2016 [pdf]
 • Villa Jouko, maidontuotantotila, 2017 [pdf]
 • Portaala Oy, pilaantumattomien ylijäämämaiden ja louheen välivarastointi ja jatkojalostus, 2017 [pdf]

 

Valvontasuunnitelma

Syyskuussa 2014 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan kuntien on laadittava ympäristöluvan varaisten kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää linjauksia valvonnan järjestämisestä, valvonnan kohdentamisesta ja sen perusteena olevan riskinarvioinnin periaatteista. Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa kuvataan lisäksi valvonnan järjestäminen ja riskinarvioinnin perusteet sekä valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, jonka lautakunta hyväksyy kerran valtuustokaudessa. Valvontasuunnitelmaan voidaan liittää myös muiden säädösten mukaiset valvontatehtävät. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt valvontasuunnitelman ja -ohjelman 15.12.2016 § 94.

 • Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma vuosille 2017 - 2021 [pdf]
 • Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuosille 2017 - 2021 [pdf]

 

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely

Suomen ympäristökeskus SYKE:ssä on tehty Vesihuoltotulkki -sovellus, joka auttaa etenkin haja-asutusalueiden asukkaita  ja mökkiläisiä selvittämään  oman asuin- tai vapaa-ajan kiinteistönsä sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöihin. Samalla selviää sekin, koskevatko ympäristönsuojelulain uudet, jätevesijärjestelmien kunnostamista koskevat siirtymäsäännökset kiinteistöä vai eivät. Sovellus auttaa tarvittaessa myös kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän valinnassa. Ehdotuksen kiinteistölle parhaiten soveltuvista jätevesijärjestelmistä saa vastaamalla Vesihuoltotulkissa muutamaan täydentävään kysymykseen, jotka liittyvät kiinteistön ominaisuuksiin ja asukkaan omiin mieltymyksiin. Vastauksia esitettyihin kysymyksiin ei tallenneta, ja sovellusta voi käyttää niin monta kertaa kuin haluaa.

Vesihuoltotulkin tarjoamia vaihtoehtoja tarkasteltaessa on kuitenkin syytä ottaa huomioon, että ehdotukset ovat vain suuntaa-antavia, koska  kaikkia erityistilanteita ei ole voitu sovellusta suunniteltaessa ottaa huomioon. Lisätietoja tarjolla olevista vaihtoehdoista saa tarvittaessa jätevesisuunnittelijoilta ja/tai kuntien ympäristöviranomaisilta.

Katso myös

__________

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus, Valonia

Valonia tarjoaa puolueetonta jätevesineuvontaa sekä auttaa ja neuvoo jätevesiyhteistyössä mukana olevien kuntien (Rusko) asukkaita ja mökkiläisiä jätevedenkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä sekä neuvoo yrittäjiä ja viranomaisia. Kesällä 2017 on ilmestynyt Ympäristöministeriön päivittämä Haja-asutuksen jätevedet, Lainsäädäntö ja käytännöt -opas [pdf]

Valonian toimisto sijaitsee Turussa. Osoite- ja yhteystiedot löytyvät Valonian internetsivujen kautta.

Luvat ja arviointi

Ympäristöluvan hakeminen

Tiettyihin toimintoihin tulee hakea ympäristönsuojelulain (YSL) ja ympäristönsuojeluasetuksen (YSA) mukaisesti ympäristölupaa. Tällaisia ovat mm. suurehkot eläinsuojat ja huoltoasemat. Ympäristölupavelvollisuus määräytyy joko asetuksen 1 §:n mukaisen laitosluettelon perusteella tai lain 28 §:n 2 momentin mukaisten vaikutusten ja toimintojen mukaisesti.

Ympäristölupahakemuksen tekemiseen voidaan käyttää Ympäristöhallinnon lomaketta: Ymparisto.fi > Miten ympäristölupa haetaan -ohjeet ja lomakkeet

Lomakkeita saa myös lupaviranomaisilta. Lisätietoja luvan tarpeesta tai muista lupakäsittelyyn liittyvistä asioista saa ympäristösihteeriltä.

Kunnan tekemästä ympäristölupapäätöksestä peritään Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Tietyissä hankkeissa ja ohjelmissa täytyy suorittaa ympäristövaikutusten arviointi, ennen kuin ympäristölupa voidaan myöntää. Ympäristövaikutusten arviointi suoritetaan hankkeen tai ohjelman haitallisten ympäristövaikutusten tunnistamiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausunnon hankkeen tai suunnitelman ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja siinä käsiteltyjen seikkojen kattavuudesta.

Ympäristölupiin liittyvissä kysymyksissä neuvoo alempana näkyvä ympäristösihteeri.

Ympäristönsuojeluhenkilöstön yhteystiedot

katja.holttinen [at] raisio.fi
Puhelinnumero: 
044 797 1700
Ympäristösihteeri
tuija.lojander [at] raisio.fi
Puhelinnumero: 
040 5215 342
Ympäristösihteeri
kirsi.anttila [at] raisio.fi
Puhelinnumero: 
044 7972 211
Ympäristöpäällikkö

Palvelun tuottaa

Suosittele