Yhteystiedot

Maarit Ketola

Vs. varhaiskasvatusjohtaja

Puhelin

0444 333 573

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Jenni Merikallio-Tuominen

Toimistosihteeri

Puhelin

044 4333 570

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Anna-Sofia Kraapo

Toimistosihteeri, perhevapaalla

Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on  kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen tulojen ja perheenjäsenten lukumäärän mukaan. Maksua määrättäessä perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.

Maksu tarkistetaan vuosittain toimintakauden (1.8. – 31.7.) alusta. Perheen tulee toimittaa tulotiedot Ruskon kunnalle aina ennen toimintakauden alkua.  Perheen tuloissa ja olosuhteissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava myös toimintakauden aikana maksun tarkistamista varten. Huoltaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan, mikäli asiakasmaksun määräytymisperusteisiin tulee muutoksia (esim. tulojen muuttuminen, työttömyys, työllistyminen, äitiys-ja vanhempainvapaa, muut perhevapaat, opiskelu,  lapsen huoltajuuden muutokset, perhekoko,  kotikunnan vaihtuminen jne.).

Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimikauden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli se on 12. laskutettava kuukausi eli lapsen varhaiskasvatus on alkanut edellisen vuoden elokuussa.

Maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Maksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä.

Tuloselvityslomake liitteineen tulee toimittaa uuden toimintakauden alkaessa viimeistään 31.7. mennessä ja varhaiskasvatuksen alkaessa kesken toimintakautta, tulee selvitys toimittaa 7 vuorokauden kuluessa aloittamisesta. Toimintakausi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Tuloselvityslomake ja ohjeita tuloselvitykseen sekä tietoa tulorekisteristä löytyy tämän sivun lopusta.  Mikäli tulotiedot puuttuvat maksu määräytyy korkeimman taksan mukaan.

Tietoa poissaolojen mahdollisesta vaikutuksesta kuukausikohtaiseen laskuun löytyy tämän sivun lopusta lomakkeesta ”Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut”.

ASIAKASMAKSUT 1.8.2022 ALKAEN

Perheen koko,
henkilöä
Tuloraja,
euroa/kuukausi
Maksuprosentti
tulorajan ylittävältä
osalta
Ylin kuukausimaksu
saavutetaan
seuraavilla tuloilla
2
2 91310,75 666
3
3 75810,76 511
4
4 26710,77 020
5
4 77710,77 530
6
5 28410,78 037
Maksun suuruus määräytyy perheen koon mukaan, yllä olevassa taulukossa mainitun tulorajan (perheen bruttotulot) ylittävältä osalta taulukon osoittaman prosentin mukaisesti.

Esimerkki:
Perheen koko 4 henkilöä. Perheessä on kaksi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevaa lasta.
Perheen tulot 5850 €/kk.       5850 € – 4267 € (tuloraja) = 1583 €.
10,7 % määrästä 1583 € on 169,39 €. Nuorimman lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruus on 169 euroa kuukaudessa (maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään). Toiseksi nuorimman lapsen asiakasmaksu on 40% nuorimman maksusta eli tässä tapauksessa 68 euroa kuukaudessa.

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 295 €. Saman perheen toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 118 € kuukaudessa (40 % nuorimman lapsen maksusta). Jos perheen nuorimman lapsen maksu on esim. 218 €, toiseksi nuorimman lapsen maksu on tästä 40 % eli 87 €. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 28 €.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen [pdf]

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin vaikuttavat tulot:

Varhaiskasvatuksen asikasmaksuihin vaikuttavia tuloja [pdf]

Tuloselvityslomake:

Tuloselvityslomake [pdf, täytettävä]

Yrittäjän tuloselvityslomake:

Yrittäjän tuloselvityslomake [pdf, täytettävä]

Ohjeita tuloselvitykseen:

Ohjeita tuloselvitykseen [pdf]

eAsionti ja lomakkeet

Tulorekisteri varhaiskasvatusmaksujen käsittelyssä

Kunnilla ja kuntayhtymillä on ollut vuoden 2020 alusta lukien oikeus (asiakkaan luvalla) käyttää tulorekisterissä olevia tulotietoja eräiden tulosidonnaisten asiakasmaksujen, kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen, määräämistä varten.

Vuoden 2019 alusta tulorekisteriin on ilmoitettu palkkatulot ja niiden kaltaiset ansiotulot sekä vuoden 2021 alusta lukien myös eläketulot ja muut etuustulot.
Tulorekisteristä ei siis näy kaikki tulolajit. Kuten esimerkiksi vuokra- ja osinkotulot tai yrittäjätoiminnan tulot.

Kunta voi käyttää tulorekisterissä olevia tulotietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tai palveluseteli omavastuun arvon määrittämisessä, jos asiakas itse antaa siihen suostumuksensa (kirjallisena taikka muulla tavoin yksiselitteisesti). Lisäksi asiakkaan on varmistettava, että hänellä ei ole muita asiakasmaksuun vaikuttavia tuloja tulorekisterissä olevien tulojen lisäksi.

Jos kunta asiakkaan pyynnöstä katsoo tulotiedot tulorekisteristä, on huoltajan silti jatkossakin aina ilmoitettava varhaiskasvatuksen asiakasmaksusihteereille tulotietojen olennaisesta muuttumisesta.

Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä

Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä edellyttää, että työnantaja on ilmoittanut tiedot tulorekisteriin. Tulorekisteriin on tallennettu tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeasti tai eritellysti. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan vain yhteissummana, mutta työnantaja voi eritellä palkanosat myös tarkemmin. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja esimerkiksi palkan ansaintakausista.

Jos työnantaja on antanut palkkatiedot tulorekisteriin eritellysti ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että Rusko saa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun ja varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä.

Lue lisää tulorekisteristä:
Tulorekisterin verkkosivusto (vero.fi/tulorekisteri)