Kädet yhdessä yhteistyön merkiksi.

Niko Paloposki

Rakennustarkastaja

Puhelin

044 4333 552

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Maarit Virtanen

Tekninen sihteeri

Puhelin

044 4333 550

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

– vesilaskutus, muu tekninen laskutus
– liittymissopimukset
– yksityistieavustukset
– teknisen ostolaskut
– asianhallinta

Rakentamisen luvat

Hankkeen vaikuttavuudesta, laajuudesta ja sijainnista riippuen voit tarvita erilaisia lupia. Tarkempia lupavaatimuksia voit kysyä rakennustarkastajalta.

Lupiin liittyvä lomakkeita löytyy täältä. Lupia (poislukien puunkaatolupa) suositellaan hakemaan sähköisesti Lupapisteen kautta, palveluun pääset alla olevan linkin kautta.

Lupapiste-loog.

Rakennuslupa

Rakennuslupaa vaativia töitä ovat rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen, rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen sekä korjaus- ja muutostyöt, jotka ovat verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Lupa tarvitaan myös korjaustyöhön, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Lupahakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat ja selvitykset:

 • Rakennuslupahakemus (ei koske Lupapistettä)
 • Pääpiirustukset (1 sarja)
 • Selvitys rakennuspaikan omistusoikeudesta
 • Kirjallinen selvitys naapurien kuulemisesta
 • Selvitys suunnittelijoista
 • RH -lomakkeet (ei koske Lupapistettä)
 • Energiaselvitys/-todistus
 • Ennakkoluvat (esim. suunnittelutarveratkaisu, poikkeamislupa, liittymälupa)
 • Tontin rakennettavuusselvitys
 • Karttaote (asemakaava / ympäristökartta)
 • Hallituksen tai yhtiökokouksen päätös, kun hakijana toimii yhteisö
 • Selvitys rakennuspaikalla tiedottamisesta

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa on mahdollinen silloin, kun lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupamenettelyssä noudatetaan soveltuvin osin rakennuslupamenettelyä. Toimenpideluvan alaisista töistä (esim. pihavajan, katoksen, jätevesijärjestelmän, maalämpöjärjestelmän ja aidan rakentaminen sekä rakennuksen julkisivuun tehtävät muutokset) määrätään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä kunnan rakennusjärjestyksessä. Lupahakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat ja selvitykset:

 • Toimenpidelupahakemus (ei koske Lupapistettä)
 • Pääpiirustukset (1 sarja)
 • Selvitys rakennuspaikan omistusoikeudesta
 • Kirjallinen selvitys naapurien kuulemisesta
 • Karttaote (asemakaava / ympäristökartta)
 • Hallituksen tai yhtiökokouksen päätös, kun hakijana toimii yhteisö.

Toimenpideilmoitus

Ruskon kunnan rakennusjärjestyksessä on määrätty, mitkä maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:n mukaiset toimenpiteet ovat vähäisiä ja voidaan toteuttaa ilmoitusmenettelyllä. Menettely on huomattavasti kevyempi kuin lupakäsittelyt ja rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voi ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen ole 14 vrk kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta edellyttänyt luvan hakemista tai asiapapereiden täydentämistä. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää ilmoituksen sijasta rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, mikäli se on yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta tarpeen. Lupahakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat ja selvitykset:

 • Toimenpidelupahakemus (ei koske Lupapistettä)
 • Pääpiirustukset (1 sarja)
 • Selvitys rakennuspaikan omistusoikeudesta
 • Kirjallinen selvitys naapurien kuulemisesta
 • Karttaote (asemakaava / ympäristökartta)
 • Hallituksen tai yhtiökokouksen päätös, kun hakijana toimii yhteisö.

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Lupahakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat ja selvitykset:

 • Suunnittelutarveratkaisuhakemus (ei koske Lupapistettä)
 • Pääpiirustukset (1 sarja)
 • Selvitys rakennuspaikan omistusoikeudesta
 • Kirjallinen selvitys naapurien kuulemisesta
 • Ennakkoluvat (esim. liittymälupa)
 • Karttaote (ympäristökartta)
 • Hallituksen tai yhtiökokouksen päätös, kun hakijana toimii yhteisö
 • Arvio rakentamisen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut

Poikkeamishakemus

Ennen rakennusluvan hakemista on haettava poikkeamista mm. seuraavissa tapauksissa: rakennuspaikka sijaitsee alueella, joka on päätetty kaavoittaa tai kaavoitus on kesken, suunnitellaan rakentamista kaavamääräyksistä poiketen tai rakennetaan ranta-alueelle, jossa ei ole rakentamista suoraan ohjaavaa kaavaa. Lupahakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat ja selvitykset:

 • Poikkeamishakemus (ei koske Lupapistettä)
 • Pääpiirustukset (1 sarja)
 • Selvitys rakennuspaikan omistusoikeudesta
 • Kirjallinen selvitys naapurien kuulemisesta
 • Ennakkoluvat (esim. liittymälupa)
 • Karttaote (asemakaava / ympäristökartta)
 • Hallituksen tai yhtiökokouksen päätös, kun hakijana toimii yhteisö
 • Arvio rakentamisen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, laajamittaista puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, eikä alueella jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. Lupahakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat ja selvitykset:

 • Maisematyölupahakemus (ei koske Lupapistettä)
 • Pääpiirustukset (1 sarja)
 • Selvitys rakennuspaikan omistusoikeudesta
 • Kirjallinen selvitys naapurien kuulemisesta
 • Karttaote (asemakaava / ympäristökartta)
 • Hallituksen tai yhtiökokouksen päätös, kun hakijana toimii yhteisö

Puunkaatolupa

Puiden kaataminen vaatii luvan asemakaava-alueilla, yleiskaava-alueilla, jos yleiskaavassa niin määrätään ja alueilla joilla on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. Pääsääntöisesti haja-asutusalueen puunkaadot eivät tarvitse kunnan lupaa. Rakennustarkastaja käy tontilla tarkastamassa kaadettavat puut ja antaa puunkaatoluvan (MRL § 128). Yleensä luvasta ei peritä maksua, riippuen hankkeen laajuudesta ja vaikutuksesta maisemaan sekä naapureihin (maisematyölupa).

Purkamislupa

Rakennuksen purkaminen vaatii luvan asemakaava-alueella, asemakaavan laatimiseen liittyvän rakennuskiellon alueella ja milloin yleiskaavassa niin määrätään. Erillinen lupa ei ole tarpeen, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu- tai tiesuunnitelma edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana. Lupahakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat ja selvitykset:

 • Purkulupahakemus/-ilmoitus (ei koske Lupapistettä)
 • Pääpiirustukset (1 sarja)
 • Valokuvat kohteesta (selvitys vanhan rakennuksen kunnosta)
 • Selvitys rakennuspaikan omistusoikeudesta
 • Kirjallinen selvitys naapurien kuulemisesta
 • Karttaote (asemakaava / ympäristökartta)
 • Hallituksen tai yhtiökokouksen päätös, kun hakijana toimii yhteisö
 • Purkujätesuunnitelma tai -ilmoitus.