Maksut ja taksat

Täältä löydät tiedot kaikista Ruskon kunnan maksuista ja taksoista.

Asuminen ja rakentaminen

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet:

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet [pdf]

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkistamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut:

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkistamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut [pdf]

Vesihuollon maksuperusteet:

Vesihuollon maksuperusteet [pdf]

Opetus

Aamu- ja iltapäivätoiminnan hinnasto

Elokuun maksut
Aamukerho (klo 7 → koulupäivän alkamiseen38,00 €
Iltapäiväkerho lyhyt (lähtee klo 15.30 mennessä)45,00 €
Iltapäiväkerho pitkä (lähtee klo 15.30 jälkeen)76,00 €
Muut kuukaudet
Aamukerho (klo 7 → koulupäivän alkamiseen) 57,00 €
Iltapäiväkerho lyhyt (lähtee klo 15.30 mennessä)76,00 €
Iltapäiväkerho pitkä (lähtee klo 15.30 jälkeen)126,00 €

Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSU on  kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen tulojen ja perheenjäsenten lukumäärän mukaan. Maksua määrättäessä perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.

Maksu tarkistetaan vuosittain toimintakauden (1.8. – 31.7.) alusta. Perheen tulee toimittaa tulotiedot Ruskon kunnalle aina ennen toimintakauden alkua.  Perheen tuloissa ja olosuhteissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava myös toimintakauden aikana maksun tarkistamista varten. Huoltaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan, mikäli asiakasmaksun määräytymisperusteisiin tulee muutoksia (esim. tulojen muuttuminen, työttömyys, työllistyminen, äitiys-ja vanhempainvapaa, muut perhevapaat, opiskelu,  lapsen huoltajuuden muutokset, perhekoko,  kotikunnan vaihtuminen jne.).

Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimikauden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli se on 12. laskutettava kuukausi eli lapsen varhaiskasvatus on alkanut edellisen vuoden elokuussa

Maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Maksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä.

Tuloselvityslomake liitteineen tulee toimittaa uuden toimintakauden alkaessa viimeistään 31.7. mennessä ja varhaiskasvatuksen alkaessa kesken toimintakautta, tulee selvitys toimittaa 7 vuorokauden kuluessa aloittamisesta. Toimintakausi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Tuloselvityslomake ja ohjeita tuloselvitykseen sekä tietoa tulorekisteristä löytyy tämän sivun lopusta.  Mikäli tulotiedot puuttuvat maksu määräytyy korkeimman taksan mukaan.
Varhaiskasvatuksen (arvio) asiakasmaksulaskuri: https://sote.easiointi.fi/maksulaskuri/.

Tietoa poissaolojen mahdollisesta vaikutuksesta kuukausikohtaiseen laskuun löytyy tämän sivun lopusta lomakkeesta ”Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut”.

ASIAKASMAKSUT 1.3.2023 ALKAEN

Perheen koko,
henkilöä
Tuloraja,
euroa/kuukausi
Maksuprosentti
tulorajan ylittävältä
osalta
Ylin kuukausimaksu
saavutetaan
seuraavilla tuloilla
2
3 87410,76 626
3
4 99810,77 750
4
5 67510,78 427
5
6 35310,79 105
6
7 02810,79 780
Maksun suuruus määräytyy perheen koon mukaan, yllä olevassa taulukossa mainitun tulorajan (perheen bruttotulot) ylittävältä osalta taulukon osoittaman prosentin mukaisesti.

Esimerkki:
Perheen koko 4 henkilöä. Perheessä on kaksi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevaa lasta.
Perheen tulot 6500 €/kk.       6500 € – 5675 € (tuloraja) = 825 €.
10,7 % määrästä 825 € on 88,28 €. Nuorimman lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruus on 88 euroa kuukaudessa (maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään). Toiseksi nuorimman lapsen asiakasmaksu on 40% nuorimman maksusta eli tässä tapauksessa 35 euroa kuukaudessa.

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 295 €. Saman perheen toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 118 € kuukaudessa (40 % nuorimman lapsen maksusta). Jos perheen nuorimman lapsen maksu on esim. 218 €, toiseksi nuorimman lapsen maksu on tästä 40 % eli 87 €. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 28 €.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen [pdf]

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin vaikuttavat tulot:

Varhaiskasvatuksen asikasmaksuihin vaikuttavia tuloja [pdf]

Tuloselvityslomake:

Tuloselvityslomake [pdf, täytettävä]

Yrittäjän tuloselvityslomake:

Yrittäjän tuloselvityslomake [pdf, täytettävä]

Ohjeita tuloselvitykseen:

Ohjeita tuloselvitykseen [pdf]

Ympäristö

Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa:

Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa [pdf]

Kirjasto ja vapaa-aika

Perittävät käyttömaksut Vahdon ja Ruskon kunnanosissa

Vahdon nuorisotalo, muu kuin nuorisotyöhön liittyvä tilaisuus
koko talo20,00 € / h
Vahdon nuorisotalo, maksuja keräävä tilaisuus
nuorisotoimintaan liittyvä10,00 € / h
ei nuorisotoimintaan liittyvä30,00 € / h