Pelto ja ilta-aurinko.

Yhteystiedot

Marika Karulinna

ympäristösihteeri

Puhelin

040 135 4516

Sähköposti

marika.karulinna@mynamaki.fi

Niko Paloposki

Rakennustarkastaja

Puhelin

044 4333 552

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Luonnonsuojelualueet Ruskolla

Kurjenrahkan kansallispuisto

Kuva: ”Vajosuo”, Jukka Holmström

Verkkosivut

Kurjenrahkan kansallispuisto soineen ja metsineen soveltuu hyvin päiväretkeilyyn ja luonnontarkkailuun. Yksi Kurjenrahkan tunnetuimista nähtävyyksistä on vanha kahdeksan kunnan rajapyykki, Kuhankuono. Retkeä voi laajentaa koko viikonlopun mittaiseksi kulkemalla puiston ympäristössäkin polveilevaa Kuhankuonon retkeilyreitistöä vaikkapa Vaskijärven luonnonpuistoon, joka sijaitsee noin 10 km Kurjenrahkan kansallispuistosta luoteeseen.

Kurjenrahkan kansallispuisto on Varsinais-Suomen laajin ja monipuolisin suojeltu suoalue. Soiden lisäksi puistoon kuuluvat myös Pukkipalon aarnialue sekä osa Savojärvestä. Kurjenrahkan kansallispuistossa laajat, luonnontilaiset suoalueet ja aarniomaiset vanhat metsät saavat kehittyä rauhassa. Lisäksi aiemmin metsätalouden käytössä olleita alueita on tarkoitus palauttaa luonnontilaan.

Ympäristö ja luonto

Ruskolla maiseman rungon muodostavat Ruskonjoki sekä Vahdolla Vahdonjoki. Jokien laaksoihin keskittyvät pellot, keskustaajamat Rusko ja Vahto sekä uudemmat pientaloalueet. Ympäristöä on muovannut pitkä kulttuurihistoria. Laajat viljellyt tasangot niitä kehystävine selänteineen leimaavat laajalti maisemaa. Ruskolla on useita geologisesti arvokkaita alueita, jotka voidaan luokitella eri muodostumatyyppeihin, joita ovat arvokkaat harjualueet, kallioalueet, moreenialueet, tuuli- ja rantakerrostumat, sekä kivikot. Näihin kuuluvat mm. luontoselvityksissäkin huomioidut Vastamäenahde, Nummisvuori ja Kullanvuori.

Ympäristö ja luonto ovat meille kaikille tärkeitä. Monimuotoinen ja hyvinvoiva luonto sekä viihtyisä ja terveellinen elinympäristö edistävät hyvinvointiamme. Luontoa ja ympäristön tilaan liittyviä muutoksia selvitetään ja seurataan monin eri tavoin. Ympäristössämme tapahtuu koko ajan monenlaisia muutoksia. Ympäristön tilan haitallisten muutosten ehkäisemiseksi ja hyvän ympäristön turvaamiseksi tarvitaan neuvontaa, ohjausta, valvontaa, suunnittelua, päätöksentekoa ja toteuttamista. Ruskolla näitä tehtäviä hoidetaan teknisissä palveluissa ja ympäristönsuojelussa. Luonnon monimuotoisuus huomioidaan myös maakunta- ja kuntakaavoituksessa.

Retkeilyreitit ja virkistyskohteet

Ruskolla on monipuolinen retkeily- sekä melontareitistö ja kunnan läpi kulkee Kuhankuonon retkeilyreitistö, joka muodostuu useista siihen liittyvistä reiteistä (Kullaanpolku, Karevan kierto, Raukkaan reitti, Kangenmiekan kierros ja Vajosuon vaellus). Hujalan hiihtokeskus ja Ruskon rantapolku sijaitsevat reittien läheisyydessä.

Varsinais-Suomen virkistyskohteista ja reiteistä löydät lisätietoa myös Lounaistiedon -sivuilta.

Luonnonsuojelu

Kunnan luonnonsuojelutehtäviä ovat suojelutarpeiden kartoitus, luontovalistus sekä luonnon- ja maisemansuojelun kokonaisvaltainen edistäminen. Ympäristönäkökulman huomioinnin varmistaminen kaavoituksen yhteydessä on tärkeä osa luonnonsuojelua.

Luonnonsuojelualueiden ensisijaisena tarkoituksena on säilyttää elinkelpoisena jonkin alueen tyypilliset luontoarvot ja -ympäristö. Paitsi suurempia alueita, voidaan rauhoittaa myös yksittäisiä luonnonmuistomerkkejä, kuten puita tai puuryhmiä, siirtolohkareita tai jonkin uhanalaisen eliön elinympäristöjä. Myös yksityiset maanomistajat voivat hakea jollekin omalla maallaan sijaitsevalle kohteelle suojelupäätöstä.

Lisätietoja luonnonsuojelualueista ja niiden perustamisesta löytyy ympäristöhallinnon internetsivuilta.

Natura 2000

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi keinoista on Natura 2000 -alueiden verkosto, jolla suojellaan koko Euroopan unionissa tärkeitä luontotyyppejä ja lajeja. Tämän tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Ruskon kunnan alueella sijaitsee Rehtsuon ja Kurjenrahkan Natura -alueet.

Vieraslajit

Vieraslaji on alueen luontoon alunperin kuulumaton laji, joka on levinnyt ihmistoiminnan mukana. Osa vieraslajeista on haitallisia ja ne syrjäyttävät alueen alkuperäistä lajistoa sekä uhkaavat siten luonnon monimuotoisuutta. Merkittävät haitat voivat olla myös terveydellisiä ja taloudellisia. Vieraslajien leviäminen tulee estää hyvissä ajoin. Lisätietoa vieraslajeista ja niiden ilmoittamisesta löydät Mynämäen ympäristönsuojelun sivuilta.

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen kieltoalueet

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Poikkeukset luvan tarpeesta määrätään maastoliikennelaissa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on kieltänyt (3.2.2022, VARELY/5331/2020) moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisen maastossa liitekarttaan merkityllä maa-alueella Turun lentokentän läheisyydessä Ruskon kunnan ja Turun kaupungin alueilla. Kielto ei koske maastoliikennelain 4 §:n 2 momentin 1 tai 2 kohdassa eikä em. momentin 5 ja 6 kohtien mukaista liikkumista. Päätöksellä ei myöskään kielletä liikkumista alueella moottorikäyttöisellä ajoneuvolla välttämättömissä alueen hoito- ja valvontatehtävissä.