Yhteystiedot

Kaisa Mattila

Varhaiskasvatusjohtaja

Puhelin

044 4333 573

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Katriina Hartikka

Toimistosihteeri

Puhelin

044 4333 570

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Raisio

Anu Huitu

Psykiatrinen sairaanhoitaja, kuvataideterapeutti

Puhelin

040 569 5903

Sähköposti

etunimi.sukunimi@raisio.fi

Yksityinen varhaiskasvatus

Perhe voi valita kunnallisen varhaiskasvatuksen sijaan yksityisen varhaiskasvatuksen joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa tai palkkaamalla hoitajan kotiin. Kunta tukee yksityistä varhaiskasvatusta palvelusetelillä (päiväkodit) tai maksamalla yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Ruskon kunnan alueella toimii yksityinen päiväkoti Apila ja joitakin yksityisiä perhepäivähoitajia. Turussa ja lähikunnissa on runsaasti yksityisiä päiväkoteja.

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Yksityisen hoidon tuki suoritetaan kunnan hyväksymälle perheen osoittamalle yksityisen hoidon tuottajalle, jonka hoidossa perheen alle kouluikäinen lapsi on. Yksityisen hoidon tuottaja voi olla päiväkoti, ryhmäperhepäivähoitokoti, perhepäivähoitaja tai hoitaja, jonka perhe palkkaa kotiinsa. Hoitopaikka voi sijaita myös muualla kuin Ruskolla.

Rusko maksaa yksityisen hoidon tukeen kuntalisää seuraavsti:

  • alle 3-vuotiaasta päiväkotihoitoon 700 € ja muuhun päivähoitoon 600 €
  • 3 vuotta vanhemmasta päiväkotihoitoon 500 € ja muuhun päivähoitoon 450 €

Kuntalisän saamiseksi lapsen hoitosuhteelta edellytetään yli 25 tunnin viikoittaista hoitoaikaa.

Perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuvan lapsen täydentävän päivähoidon osalta yksityisen hoidon tuen kuntalisä on päiväkotihoidossa 300 € ja muussa päivähoidossa 200 €.

Yksityisen hoidon tukea haetaan KELAn kautta ja lisätietoja tuesta saat KELAsta: https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki
Kuntalisä suoritetaan KELA:n kautta yksityisen hoidon tuen yhteydessä. 

Palveluseteli

Palvelusetelillä tuetaan perhettä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen varhaiskasvatuspalvelujen maksamisessa. Palveluseteli koskee päiväkotihoitoa (ei perhepäivähoitoa eikä ryhmäperhepäivähoitoa).

Palveluseteli tarkoittaa kunnan sitoumusta maksaa yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottajalle tietty summa päiväkotipaikan tuottamisesta. Palveluseteli voi olla samanarvoinen kaikille asiakkaille tai tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus tarkoittaa sitä, että palvelusetelin arvo kasvaa perheen tulojen ollessa pienemmät. Palveluseteliä voi käyttää kaikkiin kunnan hyväksymiin yksityisen palvelun tuottamiin päiväkoteihin. Päiväkoti voi sijaita muuallakin kuin Ruskon kunnan alueella. Palveluseteli koskee yksityistä päiväkotihoitoa ja on vaihtoehto kunnalliselle varhaiskasvatukselle tai yksityisen hoidon tuelle ja kuntalisälle. Palveluseteli rinnastetaan kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, eikä lapselle voi saada samanaikaisesti lasten kotihoidontukea eikä yksityisen hoidon tukea.

Ruskon kunnassa on otettu käyttöön tulosidonnainen palveluseteli 1.8.2019 alkaen.

Ruskon kunnan varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan löydät sivun alaosasta kohdasta lomakkeet.

Palveluseteli voidaan myöntää palveluntuottajalle, joka on hyväksytty Ruskon kunnan palveluntuottajarekisteriin. Luettelo kunnan hyväksymistä palveluntuottajista hintoineen ja yhteystietoineen löytyy tämän sivun alaosasta, kohdasta lomakkeet. Täydennämme luetteloa sitä mukaa kun palveluntuottajat hakeutuvat palveluntuottajarekisteriimme.

Palvelusetelin arvo on euromäärä, joka saadaan, kun palvelusetelin enimmäisarvosta (kunnan määrittämä kattohinta) vähennetään lapsen hoitomaksu, joka määräytyy perheen tulojen ja perhekoon mukaan. Lapsen hoitomaksun määrittämisessä noudatetaan Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia.

Ruskon kunnan palvelusetelin kattohinnat  (palvelusetelin suurimmat arvot) kertoimineen löytyvät sivun alaosasta kohdasta lomakkeet. Lomakkeen kakkossivulta löytyy myös muutama esimerkki.

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteliä tulee hakea neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Jos varhaiskasvatuspaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on kaksi viikkoa. Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti.

Palveluseteliä haetaan ensisijaisesti sähköisesti eAsioinnin kautta

Palvelun kautta voit asioida kunnan varhaiskasvatuspalveluissa internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenne-yhteyden kautta. Palveluun kirjaudutaan vahvasti tunnistettuna pankkitunnuksilla, mobiilitunnisteella tai Väestörekisterikeskuksen HST-kortilla.

Palvelusetelihakemuksessa valitaan Toimintamuodoksi ”Päiväkoti” ja Hoitopaikaksi ”Palvelusetelipäiväkoti” (valintalistalla ei ole mahdollista valita mitään muuta). Kohtaan lisäselvitykset voi halutessaan merkitä mistä Ruskon kunnan hyväksymästä hoitopaikasta on kyse.

Mikäli sähköinen tunnistautuminen ei ole mahdollista, voi hakemuksen tehdä paperilomakkeella. Palvelusetelihakemuksen ja muut varhaiskasvatukseen liittyvät lomakkeet löydät täältä kohdasta varhaiskasvatus.

Paperiset varhaiskasvatushakemukset toimitetaan varhaiskasvatusjohtajalle Ruskon kunnanvirastoon, Vanhatie 5, 21290 RUSKO.

Mitä tapahtuu / miten toimitaan kun palvelusetelihakemus on tehty

Päätös palvelusetelin myöntämisestä

Kunta tekee päätöksen palvelusetelin myöntämisestä yksityiseen päiväkotiin. Päätös toimitetaan perheelle postitse.

Palveluntuottajan etsiminen / valinta

Perhe ottaa yhteyttä palveluntuottajaan ja neuvottelee palvelusetelillä hankittavasta päiväkotipaikasta. Perhe valitsee palveluntuottajaksi haluamansa yksityisen päiväkodin, jonka Ruskon kunta on hyväksynyt palveluntuottajaksi.
Mikäli perheen valitsemaa palveluntuottajaa ei löydy Ruskon kunnan palvelutuottajarekisteristä, perhe voi ottaa yhteyttä kyseiseen palveluntuottajaan ja pyytää tuottajaa hakeutumaan Ruskon kunnan palvelusetelijärjestelmän tuottajaksi.

Perheen ja palvelutuottajan välinen sopimus

Perhe ja palveluntuottaja (yksityinen päiväkoti) tekevät palvelusopimuksen varhaiskasvatuksesta hintatietoineen. Palveluntuottaja toimittaa sopimuksen kunnalle (Ruskon kunnanvirasto / opetus- ja varhaiskasvatustoimisto / Vanhatie 5, 21290 RUSKO)

Lomake perheen ja palveluntuottajan välisestä sopimukesta löytyy täältä kohdasta varhaiskasvatus.

Tulotietojen toimittaminen

Perheen tulee toimittaa tulotiedot Ruskon kuntaan viimeistään palvelusopimuksen tekemisen yhteydessä. Tiedot toimitetaan osoitteeseen Ruskon kunnanvirasto / opetus- ja varhaiskasvatustoimisto / Vanhatie 5, 21290 RUSKO. Tuloselvityslomake ja ohjeita tuloselvitykseen löytyy täältä kohdasta varhaiskasvatus.

Päätös palvelunsetelin arvosta

Kunta tekee päätöksen palvelunsetelin arvosta. Päätös toimitetaan perheelle postitse. Samalla kunta tiedottaa setelin arvon palveluntuottajalle.
Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden kestävään hoitosuhteeseen. Päätös varhaiskasvatuksen järjestämisestä palvelusetelillä tehdään siihen asti, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Palveluseteli aktivoituu palvelusopimuksen mukaisena ensimmäisenä hoitopäivänä.  Palveluseteli tulee ottaa käyttöön kuukauden kuluessa sen voimassaolopäivästä alkaen.

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palvelusetelijärjestelmän mukaiseksi palveluntuottajaksi haluavan palveluntuottajan tulee toimittaa hakemus Ruskon kunnan varhaiskasvatuspalveluista vastaavalle viranhaltijalle (varhaiskasvatusjohtaja). Kunnan tulee ottaa palveluntuottajan valintaa koskeva asia käsittelyyn yhden kuukauden kuluessa palveluntuottajan ilmoittautumisesta ja tehtävä päätös palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kolmen kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta.

Hakemuslomake päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi löytyy täältä kohdasta varhaiskasvatus.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Ruskon varhaiskasvatussuunnitelma:

Ruskon varhaiskasvatussuunnitelma 2020 - 2021 [pdf]

Lomakkeet

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja:

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja [pdf]

Ruskon kunnan hyväksymät palvelusetelituottajat:

Ruskon kunnan hyväksymät palvelusetelituottajat [pdf]

Palvelusetelin suurimmat arvot:

Palvelusetelin suurimmat arvot [pdf]

Palvelusetelihakemus:

Palvelusetelihakemus [pdf, täytettävä]

Palveluseteliä haetaan ensisijaisesti sähköisesti eAsioinnin kautta (Suomi.fi).

Palvelusetelin palvelusopimus:

Palvelusetelin palvelusopimus [pdf, täytettävä]

Palveluntuottaja ja perhe täyttävät tämän.

Tuloselvityslomake:

Tuloselvityslomake [pdf, täytettävä]

Ohjeita tuloselvitykseen:

Ohjeita tuloselvitykseen [pdf]

Hakemus päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi:

Hakemus päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi [pdf, täytettävä]