Lapsi leikkimässä syyssäässä.

Yhteystiedot

Maarit Ketola

Varhaiskasvatusjohtaja

Puhelin

0444 333 573

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Jenni Merikallio-Tuominen

Palveluohjaaja

Puhelin

044 4333 570

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Anna-Sofia Kraapo

Toimistosihteeri, perhevapaalla

Yksityinen varhaiskasvatus

Perhe voi valita kunnallisen varhaiskasvatuksen sijaan yksityisen varhaiskasvatuksen joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa tai palkkaamalla hoitajan kotiin. Kunta tukee yksityistä varhaiskasvatusta palvelusetelillä. Tämä koskee yksityisiä päiväkoteja, perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa. Ruskon kunnan alueella toimii yksityinen päiväkoti Apila ja joitakin yksityisiä perhepäivähoitajia. Turussa ja lähikunnissa on runsaasti yksityisiä päiväkoteja. Mikäli hoitaja palkataan kotiin, on mahdollista saada yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Yksityisen hoidon tukea ja ykstyisen hoidon tuen kuntalisää voi saada, jos perhe palkkaa hoitajan kotiin.

Rusko maksaa yksityisen hoidon tukeen kuntalisää seuraavasti:

  • alle 3-vuotiaasta, jos perhe palkkaa hoitajan kotiin 500 €
  • 3 vuotta vanhemmasta, jos perhe palkkaa hoitajan kotiin 350 €
  • esiopetusikäisestä, jos perhe palkkaa hoitajan kotiin 100 €

Kuntalisän saamiseksi lapsen hoitosuhteelta edellytetään kaikissa ikäluokissa yli 25 tunnin viikoittaista hoitoaikaa.

Yksityisen hoidon tukea haetaan KELAn kautta ja lisätietoja tuesta saat KELAsta: https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki
Kuntalisä suoritetaan KELA:n kautta yksityisen hoidon tuen yhteydessä. 

Kunta hyväksyy kotiin palkatun hoitajan seuraavalla tavalla:
Ennen työsuhteen alkua hoitaja tarvitsee Kelaa varten kunnan hyväksynnän yksityisen hoidon tuen maksamiseen. Hyväksyntä tehdään Kelan WH2-lomakkeella. Hyväksyntää varten hoitaja ja perheen edustaja käyvät tapaamassa varhaiskasvatusjohtajaa. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen.

Tapaamisessa hoitajalla tulee olla mukana
– henkilöllisyystodistus
– kopio työsopimuksesta
– Kelan lomake ”Selvitys – Lasten yksityisen hoidon tuki – Päivähoidon tuottaja” (lomake WH2).

Perhe täyttää ja toimittaa osaltaan yksityisen hoidon tuen hakemuksen Kelaan. Lomakkeen nimi on: ”Hakemus – Lasten kotihoidon tuki – Lasten yksityisen hoidon tuki”, lomake WH1.
Lomake löytyy Kelan sivuilta.

Hoitajalla pitää olla vähintään peruskoulu suoritettuna. Hoitaja ei voi olla samassa taloudessa asuva eikä au pair.

Työsopimuksesta tulee ilmetä:
– työnantaja ja työntekijä
– työsopimuksen kesto
– päivittäinen työaika
– palkan suuruus ja maksupäivä
– hoidettavat lapset
– työtehtävät
– irtisanomisaika.

Kela tekee päätökset ja lähettää ne tiedoksi perheelle sekä hoitajalle. Hoitajan perehdyttäminen ja valvonta kuuluvat perheelle. Perhe työnantajana on velvollinen pyytämään nähtäväksi hoitajan rikosrekisteriotteen (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Hoitaja tilaa sen oikeusrekisterikeskuksesta osoitteesta oikeusrekisterikeskus@om.fi.

Palveluseteli

Palvelusetelillä tuetaan perhettä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen varhaiskasvatuspalvelujen maksamisessa. Ruskolla palveluseteli koskee päiväkotihoitoa, perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa.

Palveluseteli tarkoittaa kunnan sitoumusta maksaa yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottajalle tietty summa varhaiskasvatuspaikan tuottamisesta. Palveluseteli voi olla samanarvoinen kaikille asiakkaille tai tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus tarkoittaa sitä, että palvelusetelin arvo kasvaa perheen tulojen ollessa pienemmät. Palveluseteliä voi käyttää kaikkiin kunnan hyväksymiin yksityisen palvelun tuottamiin varhaiskasvatuspaikkoihin. Varhaiskasvatuspaikka voi sijaita muuallakin kuin Ruskon kunnan alueella. Palveluseteli koskee yksityistä varhaiskasvatusta ja on vaihtoehto kunnalliselle varhaiskasvatukselle.  Palveluseteli rinnastetaan kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, eikä lapselle voi saada samanaikaisesti lasten kotihoidontukea.

Ruskon kunnassa on otettu käyttöön tulosidonnainen palveluseteli 1.8.2019 alkaen.

Ruskon kunnan varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan löydät sivun alaosasta kohdasta lomakkeet.

Palveluseteli voidaan myöntää palveluntuottajalle, joka on hyväksytty Ruskon kunnan palveluntuottajarekisteriin. Luettelo kunnan hyväksymistä palveluntuottajista hintoineen ja yhteystietoineen löytyy tämän sivun alaosasta, kohdasta lomakkeet. Täydennämme luetteloa sitä mukaa kun palveluntuottajat hakeutuvat palveluntuottajarekisteriimme.

Palvelusetelin arvo on euromäärä, joka saadaan, kun palvelusetelin enimmäisarvosta (kunnan määrittämä kattohinta) vähennetään lapsen hoitomaksu, joka määräytyy perheen tulojen ja perhekoon mukaan. Lapsen hoitomaksun määrittämisessä noudatetaan Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia.

Ruskon kunnan palvelusetelin kattohinnat  (palvelusetelin suurimmat arvot) kertoimineen löytyvät sivun alaosasta kohdasta lomakkeet. Lomakkeen kakkossivulta löytyy myös muutama esimerkki.

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteliä tulee hakea neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Jos varhaiskasvatuspaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on kaksi viikkoa. Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti.

Palveluseteliä haetaan sähköisesti eAsioinnin kautta

Palvelun kautta voit asioida kunnan varhaiskasvatuspalveluissa internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenneyhteyden kautta. Palveluun kirjaudutaan vahvasti tunnistettuna pankkitunnuksilla, mobiilitunnisteella tai Väestörekisterikeskuksen HST-kortilla.

Palvelusetelihakemuksessa voi toimintamuodoksi valita päiväkodin, perhepäivähoidon tai ryhmäperhepäivähoidon. Toimintamuodolla päiväkoti voi valita myös hoitopaikan. Jos listalta ei löydy haluamaasi päiväkotia tai vielä ei ole tarkkaa tietoa päiväkodista, voi hoitopaikaksi valita ”Palvelusetelipäiväkodin”.
Hoitopaikan valinta on kuitenkin vain informatiivinen tieto. Kun kunta antaa päätöksen palvelusetelin myöntämisestä, palveluseteli myönnetään Ruskon kunnan hyväksymälle yksityiselle palveluntuottajalle, ei siis tiettyyn hoitopaikkaan. Hoitopaikkaa ei siis tarvitse tietää hakuvaiheessa. Jos sen valitsee, se ei myöskään sido hakijaa tiettyyn hoitopaikkaan.
Toimintamuodoilla perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito ei hoitopaikkaa pysty valitsemaan. Kohtaan lisäselvitykset voi halutessaan merkitä lisätietoa halutusta varhaiskasvatuspaikasta, kuten muistakin asioista, joista haluaa informoida.

Mikäli sähköinen tunnistautuminen ei ole mahdollista, paperisen lomakkeen palvelusetelin hakemiseksi saa pyytämällä osoitteesta varhaiskasvatus@rusko.fi

Mitä tapahtuu / miten toimitaan kun palvelusetelihakemus on tehty, sisältää ohjeita tulotietojen toimittamisesta

Päätös palvelusetelin myöntämisestä

Kunta tekee päätöksen palvelusetelin myöntämisestä yksityiseen varhaiskasvatuspaikkaan. Päätös toimitetaan perheelle sähköisesti (samalle sivustolle, josta paikkaa on haettu), jos hakija on antanut luvan sähköisiin päätöksiin. Saat sähköpostiisi ilmoituksen kun päätös hakemastasi palvelusta on tehty.  Jos lupaa sähköisiin päätöksiin ei ole annettu,  päätös toimitetaan postitse.

Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden kestävään hoitosuhteeseen. Päätös varhaiskasvatuksen järjestämisestä palvelusetelillä tehdään siihen asti, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Palveluseteli aktivoituu palvelusopimuksen mukaisena ensimmäisenä hoitopäivänä.  Palveluseteli tulee ottaa käyttöön kuukauden kuluessa sen voimassaolopäivästä alkaen.

Palveluntuottajan etsiminen / valinta

Perhe ottaa yhteyttä palveluntuottajaan ja neuvottelee palvelusetelillä hankittavasta varhaiskasvatuspaikasta. Perhe valitsee palveluntuottajaksi haluamansa yksityisen palveluntuottajan, jonka Ruskon kunta on hyväksynyt palveluntuottajaksi.
Mikäli perheen valitsemaa palveluntuottajaa ei löydy Ruskon kunnan palvelutuottajarekisteristä, perhe voi ottaa yhteyttä kyseiseen palveluntuottajaan ja pyytää tuottajaa hakeutumaan Ruskon kunnan palvelusetelijärjestelmän tuottajaksi. Palveluntuottajaksi voi hakeutua missä kohtaa vuotta tahansa.  Uusia palveluntuottajahakemuksia otetaan vastaan koko ajan.

Perheen ja palvelutuottajan välinen sopimus

Perhe ja palveluntuottaja (päiväkoti, perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäiväkoti) tekevät palvelusopimuksen varhaiskasvatuksesta hintatietoineen. Palveluntuottaja toimittaa sopimuksen kunnalle (Ruskon kunnanvirasto / opetus- ja varhaiskasvatustoimisto / Vanhatie 5, 21290 RUSKO)

Lomake perheen ja palveluntuottajan välisestä sopimuksesta löytyy tämän sivun alaosasta kohdasta lomakkeet (palvelusetelin palvelusopimus)

Tulotietojen toimittaminen

Perheen tulee toimittaa tulotiedot Ruskon kuntaan viimeistään palvelusopimuksen tekemisen yhteydessä tai kun varhaiskasvatussuhde alkaa. Tiedot toimitetaan osoitteeseen Ruskon kunnanvirasto / Varhaiskasvatuspalvelut / Vanhatie 5, 21290 RUSKO. Kuoreen merkintä tulotiedot.

Tuloselvityslomake liitteineen tulee toimittaa myös aina uuden toimintakauden alkaessa viimeistään 31.7. mennessä ja varhaiskasvatuksen alkaessa kesken toimintakautta, tulee selvitys toimittaa 7 vuorokauden kuluessa aloittamisesta. Toimintakausi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta.  Mikäli tuloselvitystä ei toimiteta, asiakasmaksu vahvistetaan enimmäismaksun mukaan.

Mikäli varhaiskasvatuksen maksun eli omavastuun perusteisiin tulee muutoksia (esim. perhekoko, tulojen muutos, perhevapaa, työttömyys, opiskelu, huoltajuuden muutokset jne.) kesken toimintakauden, on huoltaja velvollinen viipymättä ilmoittamaan muutoksista.

Asiakkaalla on myös mahdollisuus hyväksyä korkein asiakasmaksu eli omavastuu, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa (tulotietolomakkeessa tai palvelusetelihakemuksessa tulee olla rasti tässä kohdassa).

Tuloselvityslomake ja ohjeita tuloselvitykseen löytyy tämän sivun alaosasta kohdasta lomakkeet (Tuloselvityslomake, Yrittäjän tuloselvityslomake, Ohjeita tuloselvitykseen, Tietoa asiakasmaksuista palveluseteli, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin vaikuttavat tulot).
Tietoa tulorekisterin mahdollisestä käyttämisestä löytyy sivun alaosasta, kohta ”Tulorekisteri palvelusetelin omavastuun / varhaiskasvatusmaksujen käsittelyssä”.

Päätös palvelusetelin arvosta

Kunta tekee päätöksen palvelusetelin arvosta. Päätös toimitetaan perheelle sähköisesti eAsiointiin, suomi.fi (samalle sivustolle, josta paikkaa on haettu), jos hakija on antanut luvan sähköisiin päätöksiin.  Saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun arvopäätös on tehty. Jos lupaa sähköisiin päätöksiin ei ole annettu,  päätös toimitetaan postitse. Samalla kunta tiedottaa setelin arvon palveluntuottajalle.

Perheen ilmoitusvelvollisuus, palvelusetelin arvon tarkistaminen sekä muita palvelustelin myöntämiseen ja arvoon vaikuttavia tärkeitä asioita

Perheen tulee ilmoittaa palveluntuottajalle oma-aloitteisesti palvelusetelin arvoon ja omavastuuosuuteen vaikuttavista tekijöistä, kuten perhesuhteiden muutokset, varhaiskasvatukseen varatun ajan muutokset tai perhe muuttaa Ruskolta muuhun kuntaan.

Ruskon kunnalle perheen tulee ilmoittaa oma-aloitteisesti palvelusetelin arvoon vaikuttavista muutoksista, kuten perheen tulojen muutokset, perhesuhteiden muutokset (lukumäärä muuttuu sisarusten syntymän tai parisuhteen muutosten vuoksi, lapsen huoltajuus muuttuu) tai perhe muuttaa Ruskolta muuhun kuntaan.

Palvelusetelin arvo tarkistetaan, jos lapsen varhaiskasvatukseen varattu aika muuttuu. Perhe ja varhaiskasvatuksen tuottaja päivittävät palvelusopimuksen uuden palveluntarpeen mukaiseksi. Kopio sopimusmuutoksesta lähetetään Ruskon kunnan varhaiskasvatusjohtajalle.

Palvelusetelin arvon tarkistamiseksi perheen tulee toimittaa tulotiedot kerran vuodessa (aina toimintakauden vaihtuessa 31.7. mennessä). Jos tulotiedot olennaisesti muuttuvat tarkistusten välillä, perheen tulee ilmoittaa muutoksista oma-aloitteisesti palvelusetelistä päättäneelle viranomaiselle.

Palvelusetelin arvo muuttuu (koskee päiväkoteja)  seuraavan kalenterikuukauden alusta, kun lapsi on täyttänyt kolme vuotta, lukuun ottamatta kuukauden ensimmäisenä päivänä syntyneitä. Perheelle toimitetaan automaattisesti uusi päätös palvelusetelin arvosta ja tuottajalle toimitetaan tieto muutoksesta.

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palvelusetelijärjestelmän mukaiseksi palveluntuottajaksi haluavan palveluntuottajan tulee toimittaa hakemus Ruskon kunnan varhaiskasvatuspalveluista vastaavalle viranhaltijalle (varhaiskasvatusjohtaja). Palveluntuottajaksi voi hakeutua missä kohtaa vuotta tahansa.  Uusia palveluntuottajahakemuksia otetaan vastaan koko ajan.
Kunnan tulee ottaa palveluntuottajan valintaa koskeva asia käsittelyyn yhden kuukauden kuluessa palveluntuottajan ilmoittautumisesta ja tehtävä päätös palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kolmen kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta.

Hakemuslomake päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi löytyy täältä kohdasta varhaiskasvatus.

Palveluntuottaja laskuttaa Ruskon kuntaa

Palveluntuottaja laskuttaa Ruskon kuntaa jälkikäteen kalenterikuukauden vaihtuessa.
Lapsikohtainen laskutettava euromäärä voi olla korkeintaan myönnetyn palvelusetelin arvon verran. Jos palveluseteli on voimassa vain osan kuukautta tai lapsi lopettaa tai aloittaa kesken kuukauden, laskutetaan palvelusetelikorvausta kalenteripäivien mukaisesti.

Ruskon kunnan sivuilta löytyy laskutusohjeet kohdasta kunta ja päätöksenteko. Ensisijaisesti laskut tulee toimittaa verkkolaskuna. Varhaiskasvatusta koskevan laskun verkkolaskuosoitteeksi tulee valita kohta Ruskon kunta/muut.  Laskuun viitteeksi varhaiskasvatuspalvelut, palveluseteli.

YKSITYISET PERHEPÄIVÄHOITAJAT  voivat kuitenkin toimittaa laskun ”paperilaskuna”.  Paperilaskut toivotaan lähetettävän sähköpostin liitteenä pdf-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen rusko@rusko.fi. Sähköpostin otsikossa kannattaa ehdottomasti mainita sana LASKU (esim. ”LASKU varhaiskasvatuspalveluihin”), jotta se erottuu muiden postien joukosta mahdollisimman nopeasti. Mikäli ei ole mahdollista käyttää sähköpostia, voi laskut toimittaa osoitteeseen Ruskon kunta, Vanhatie 5, 21290  RUSKO.  Paikan päälle em. osoitteeseen tuotaessa laskun voi tiputtaa kunnanviraston oven vieressä olevaan peltiseen postilaatikkoon, jossa lukee Ruskon kunta.

Tämän sivun lopussa on, otsikon  perhepäivähoitajien laskumalli ja laskupohja alla, lisäohjeen sisältävä mallilasku sekä laskupohja (pdf, täytettävä).  Laskupohjan voi täyttää, ladata omalle koneelle ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen rusko@rusko.fi. Laskupohjan voi myös tulostaa, sekä tyhjänä että täytettynä.

Vuoden 2005 voimaan tulleen säännöksen mukaan toiminnasta, jota harjoitetaan yksityishenkilönä, ammatinharjoittajana tai toiminimenä, tulee toimittaa palvelun ostajalle yel/myel-todistusJotta voimme maksaa laskun normaalisti, pitää perhepäivähoitajan toimittaa voimassa oleva todistus yel-vakuutuksesta. Todistus toimitetaan viimeistään ensimmäisen laskun yhteydessä ja jatkossa aina kalenterivuoden vaihtuessa. Todistuksen saa omalta eläkevakuutusyhtiöltä. Todistuksen voi toimittaa sähköpostin liitteenä tai lähettää postitse.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Ruskon varhaiskasvatussuunnitelma:

Ruskon varhaiskasvatussuunnitelma 2023, hyväksytty 14.6.2023 [pdf]

Lomakkeet

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja:

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja [pdf]

Ruskon kunnan hyväksymät palvelusetelituottajat, yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoitajat, hinnat 1.8.2023 alkaen:

Ruskon kunnan palvelusetelituottajaksi hyväksytyt yksityiset päiväkodit hintatietoineen 1.8.2023 alkaen [pdf]

Ruskon kunnan palvelusetelituottajaksi hyväksytyt yksityiset perhepäivähoitajat hintatietoineen 1.8.2023 alkaen [pdf]

Palvelusetelin suurimmat arvot:

Palvelusetelin suurimmat arvot 1.8.2023 alkaen, sisältää esimerkkejä palvelusetelin arvosta ja sen laskemisesta [pdf]

Palvelusetelihakemus:

Palveluseteliä haetaan sähköisesti eAsioinnin kautta (suomi.fi) []

Hae palveluseteliä sähköisesti tästä.

Mikäli palvelusetelin hakeminen sähköisesti ei ole mahdollista, paperisen lomakkeen saa pyytämällä osoitteesta varhaiskasvatus@rusko.fi

Palvelusetelin palvelusopimus:

Palvelusetelin palvelusopimus, voimassa 1.8.2021 alkaen [pdf, täytettävä]

Palveluntuottaja ja perhe täyttävät tämän.

Tuloselvityslomake:

Tuloselvityslomake [pdf]

Yrittäjän tuloselvityslomake:

Yrittäjän tuloselvityslomake [pdf, täytettävä]

Ohjeita tuloselvitykseen:

Ohjeita tuloselvitykseen [pdf]

Lupa tulorekisterin käyttöön:

Lupa tulorekisterin käyttöön [pdf]

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin vaikuttavat tulot:

Varhaiskasvatuksen asikasmaksuihin vaikuttavia tuloja [pdf]

Tietoa asiakasmaksuista, palveluseteli:

Tietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, palveluseteli, 1.3.2023 alkaen [pdf]

Hakemus palvelusetelituottajaksi:

Hakemus palvelusetelituottajaksi 1.8.2021 alkaen [pdf, täytettävä]

Perhepäivähoitajien laskumalli ja laskupohja

Laskumalli ja laskupohja, yksityiset perhepäivähoitajat, palveluseteli:

Laskumalli, yksityiset perhepäivähoitajat, palveluseteli [pdf]

Laskupohja, yksityiset perhepäivähoitajat, palveluseteli [pdf, täytettävä]

Tulorekisteri palvelusetelin omavastuun / varhaiskasvatusmaksujen käsittelyssä

Kunnilla ja kuntayhtymillä on ollut vuoden 2020 alusta lukien oikeus,  asiakkaan luvalla, käyttää tulorekisterissä olevia tulotietoja eräiden tulosidonnaisten asiakasmaksujen, kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen, määräämistä varten.

Vuoden 2019 alusta tulorekisteriin on ilmoitettu palkkatulot ja niiden kaltaiset ansiotulot sekä vuoden 2021 alusta lukien myös eläketulot ja muut etuustulot.
Tulorekisteristä ei siis näy kaikki tulolajit. Kuten esimerkiksi vuokra- ja osinkotulot tai yrittäjätoiminnan tulot.

Kunta voi käyttää tulorekisterissä olevia tulotietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tai palveluseteli omavastuun arvon määrittämisessä, jos asiakas itse antaa siihen suostumuksensa (kirjallisena taikka muulla tavoin yksiselitteisesti). Lisäksi asiakkaan on varmistettava, että hänellä ei ole muita asiakasmaksuun vaikuttavia tuloja tulorekisterissä olevien tulojen lisäksi.

Jos kunta asiakkaan pyynnöstä katsoo tulotiedot tulorekisteristä, on huoltajan silti jatkossakin aina ilmoitettava varhaiskasvatuksen asiakasmaksusihteereille tulotietojen olennaisesta muuttumisesta.

Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä

Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä edellyttää, että työnantaja on ilmoittanut tiedot tulorekisteriin. Tulorekisteriin on tallennettu tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeasti tai eritellysti. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan vain yhteissummana, mutta työnantaja voi eritellä palkanosat myös tarkemmin. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja esimerkiksi palkan ansaintakausista.

Jos työnantaja on antanut palkkatiedot tulorekisteriin eritellysti ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että Rusko saa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun ja varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä.

Lue lisää tulorekisteristä:
Tulorekisterin verkkosivusto (vero.fi/tulorekisteri)