Yhteystiedot

Kaisa Mattila

Varhaiskasvatusjohtaja

Puhelin

044 4333 573

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Katriina Hartikka

Toimistosihteeri

Puhelin

044 4333 570

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Raisio

Anu Huitu

Psykiatrinen sairaanhoitaja, kuvataideterapeutti

Puhelin

040 569 5903

Sähköposti

etunimi.sukunimi@raisio.fi

Yksityinen varhaiskasvatus

Perhe voi valita kunnallisen varhaiskasvatuksen sijaan yksityisen varhaiskasvatuksen joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa tai palkkaamalla hoitajan kotiin. Kunta tukee yksityistä varhaiskasvatusta palvelusetelillä (päiväkodit) tai maksamalla yksityisen hoidon tuen kuntalisää.
Kuitenkin 1.8.2021 alkaen yksityisen hoidon tuen kuntalisän korvaa kokonaan palveluseteli. Tämä koskee yksityisiä päiväkoteja, perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa.
Yksityisen hoidon tuen kuntalisää voi kuitenkin vielä saada, jos hoitaja palkataan kotiin

Ruskon kunnan alueella toimii yksityinen päiväkoti Apila ja joitakin yksityisiä perhepäivähoitajia. Turussa ja lähikunnissa on runsaasti yksityisiä päiväkoteja.

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä suoritetaan kunnan hyväksymälle perheen osoittamalle yksityisen hoidon tuottajalle, jonka hoidossa perheen alle kouluikäinen lapsi on. Yksityisen hoidon tuottaja voi olla päiväkoti , ryhmäperhepäivähoitokoti, perhepäivähoitaja tai hoitaja, jonka perhe palkkaa kotiinsa. Hoitopaikka voi sijaita myös muualla kuin Ruskolla.
1.8.2021 alkaen yksityisen hoidon tuen kuntalisää voi saada vain, jos perhe palkkaa hoitajan kotiin.

Rusko maksaa yksityisen hoidon tukeen kuntalisää seuraavasti:

31.7.2021 asti

  • alle 3-vuotiaasta yksityiseen päiväkotihoitoon 700 € ja muuhun päivähoitoon 600 €
  • 3 vuotta vanhemmasta yksityiseen päiväkotihoitoon 500 € ja muuhun päivähoitoon 450 €

1.8.2021 alkaen

  • alle 3-vuotiaasta, jos perhe palkkaa hoitajan kotiin 500 €
  • 3 vuotta vanhemmasta, jos perhe palkkaa hoitajan kotiin 350 €

Kuntalisän saamiseksi lapsen hoitosuhteelta edellytetään yli 25 tunnin viikoittaista hoitoaikaa.

Perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuvan lapsen täydentävän päivähoidon osalta yksityisen hoidon tuen kuntalisä on yksityisessä päiväkotihoidossa 300 € ja muussa päivähoidossa 200 €.
Kuitenkin 1.8.2021 alkaen yksityisen hoidon tuen kuntalisän korvaa palveluseteli.

Yksityisen hoidon tukea haetaan KELAn kautta ja lisätietoja tuesta saat KELAsta: https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki
Kuntalisä suoritetaan KELA:n kautta yksityisen hoidon tuen yhteydessä. 

Palveluseteli

Palvelusetelillä tuetaan perhettä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen varhaiskasvatuspalvelujen maksamisessa. 31.7.2021 asti palveluseteli koskee vain päiväkotihoitoa (ei perhepäivähoitoa eikä ryhmäperhepäivähoitoa).
1.8.2021 alkaen palveluseteli koskee päiväkotihoitoa, perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa.

Palveluseteli tarkoittaa kunnan sitoumusta maksaa yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottajalle tietty summa varhaiskasvatuspaikan tuottamisesta. Palveluseteli voi olla samanarvoinen kaikille asiakkaille tai tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus tarkoittaa sitä, että palvelusetelin arvo kasvaa perheen tulojen ollessa pienemmät. Palveluseteliä voi käyttää kaikkiin kunnan hyväksymiin yksityisen palvelun tuottamiin varhaiskasvatuspaikkoihin. Varhaiskasvatuspaikka voi sijaita muuallakin kuin Ruskon kunnan alueella. Palveluseteli koskee yksityistä varhaiskasvatusta ja on vaihtoehto kunnalliselle varhaiskasvatukselle tai yksityisen hoidon tuelle ja mahdolliselle kuntalisälle. Palveluseteli rinnastetaan kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, eikä lapselle voi saada samanaikaisesti lasten kotihoidontukea eikä yksityisen hoidon tukea.

Ruskon kunnassa on otettu käyttöön tulosidonnainen palveluseteli 1.8.2019 alkaen.

Ruskon kunnan varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan löydät sivun alaosasta kohdasta lomakkeet.

Palveluseteli voidaan myöntää palveluntuottajalle, joka on hyväksytty Ruskon kunnan palveluntuottajarekisteriin. Luettelo kunnan hyväksymistä palveluntuottajista hintoineen ja yhteystietoineen löytyy tämän sivun alaosasta, kohdasta lomakkeet. Täydennämme luetteloa sitä mukaa kun palveluntuottajat hakeutuvat palveluntuottajarekisteriimme.
Toistaiseksi perhepäivähoitajia ja ryhmäperhepäivähoitajia ei sivustolla vielä näy, mutta työstämme asiaa. Palvelusteliä voi silti jo sähköisesti hakea 1.8.2021 tai sen jälkeen tarvittavaan varhaiskasvatukseen myös perhepäivähoitoon ja ryhmäperhepäivähoitoon. Hakuvaiheessa ei hoitopaikkaa tarvitse vielä valita.

Palvelusetelin arvo on euromäärä, joka saadaan, kun palvelusetelin enimmäisarvosta (kunnan määrittämä kattohinta) vähennetään lapsen hoitomaksu, joka määräytyy perheen tulojen ja perhekoon mukaan. Lapsen hoitomaksun määrittämisessä noudatetaan Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia.

Ruskon kunnan palvelusetelin kattohinnat  (palvelusetelin suurimmat arvot) kertoimineen löytyvät sivun alaosasta kohdasta lomakkeet. Lomakkeen kakkossivulta löytyy myös muutama esimerkki.

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteliä tulee hakea neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Jos varhaiskasvatuspaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on kaksi viikkoa. Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti.

Palveluseteliä haetaan sähköisesti eAsioinnin kautta

Palvelun kautta voit asioida kunnan varhaiskasvatuspalveluissa internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenneyhteyden kautta. Palveluun kirjaudutaan vahvasti tunnistettuna pankkitunnuksilla, mobiilitunnisteella tai Väestörekisterikeskuksen HST-kortilla.

Palvelusetelihakemuksessa voi toimintamuodoksi valita päiväkodin, perhepäivähoidon tai ryhmäperhepäivähoidon. Toimintamuodolla päiväkoti voi valita myös hoitopaikan. Jos listalta ei löydy haluamaasi päiväkotia tai vielä ei ole tarkkaa tietoa päiväkodista, voi hoitopaikaksi valita ”Palvelusetelipäiväkodin”.
Hoitopaikan valinta on kuitenkin vain informatiivinen tieto. Kun kunta antaa päätöksen palvelusetelin myöntämisestä, palveluseteli myönnetään Ruskon kunnan hyväksymälle yksityiselle palveluntuottajalle, ei siis tiettyyn hoitopaikkaan. Hoitopaikkaa ei siis tarvitse tietää hakuvaiheessa. Jos sen valitsee, se ei myöskään sido hakijaa tiettyyn hoitopaikkaan.
Toimintamuodoilla perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito ei hoitopaikkaa pysty valitsemaan. Kohtaan lisäselvitykset voi halutessaan merkitä lisätietoa halutusta varhaiskasvatuspaikasta, kuten muistakin asioista, joista haluaa informoida.

Mikäli sähköinen tunnistautuminen ei ole mahdollista, paperisen lomakkeen palvelusetelin hakemiseksi saa pyytämällä osoitteesta varhaiskasvatus@rusko.fi

 

Mitä tapahtuu / miten toimitaan kun palvelusetelihakemus on tehty

Päätös palvelusetelin myöntämisestä

Kunta tekee päätöksen palvelusetelin myöntämisestä yksityiseen varhaiskasvatuspaikkaan. Päätös toimitetaan perheelle ainakin toistaiseksi postitse. Työstämme mahdollisuutta toimittaa päätökset sähköisesti.

Palveluntuottajan etsiminen / valinta

Perhe ottaa yhteyttä palveluntuottajaan ja neuvottelee palvelusetelillä hankittavasta varhaiskasvatuspaikasta. Perhe valitsee palveluntuottajaksi haluamansa yksityisen palveluntuottajan, jonka Ruskon kunta on hyväksynyt palveluntuottajaksi.
Mikäli perheen valitsemaa palveluntuottajaa ei löydy Ruskon kunnan palvelutuottajarekisteristä, perhe voi ottaa yhteyttä kyseiseen palveluntuottajaan ja pyytää tuottajaa hakeutumaan Ruskon kunnan palvelusetelijärjestelmän tuottajaksi.

Perheen ja palvelutuottajan välinen sopimus

Perhe ja palveluntuottaja (päiväkoti, perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäiväkoti) tekevät palvelusopimuksen varhaiskasvatuksesta hintatietoineen. Palveluntuottaja toimittaa sopimuksen kunnalle (Ruskon kunnanvirasto / opetus- ja varhaiskasvatustoimisto / Vanhatie 5, 21290 RUSKO)

Lomake perheen ja palveluntuottajan välisestä sopimuksesta löytyy täältä kohdasta varhaiskasvatus.

Tulotietojen toimittaminen

Perheen tulee toimittaa tulotiedot Ruskon kuntaan viimeistään palvelusopimuksen tekemisen yhteydessä. Tiedot toimitetaan osoitteeseen Ruskon kunnanvirasto / opetus- ja varhaiskasvatustoimisto / Vanhatie 5, 21290 RUSKO. Tuloselvityslomake ja ohjeita tuloselvitykseen löytyy täältä kohdasta varhaiskasvatus.

Päätös palvelunsetelin arvosta

Kunta tekee päätöksen palvelunsetelin arvosta. Päätös toimitetaan perheelle ainakin toistaiseksi postitse. Työstämme mahdollisuutta toimittaa päätökset sähköisesti. Samalla kunta tiedottaa setelin arvon palveluntuottajalle.
Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden kestävään hoitosuhteeseen. Päätös varhaiskasvatuksen järjestämisestä palvelusetelillä tehdään siihen asti, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Palveluseteli aktivoituu palvelusopimuksen mukaisena ensimmäisenä hoitopäivänä.  Palveluseteli tulee ottaa käyttöön kuukauden kuluessa sen voimassaolopäivästä alkaen.

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palvelusetelijärjestelmän mukaiseksi palveluntuottajaksi haluavan palveluntuottajan tulee toimittaa hakemus Ruskon kunnan varhaiskasvatuspalveluista vastaavalle viranhaltijalle (varhaiskasvatusjohtaja). Kunnan tulee ottaa palveluntuottajan valintaa koskeva asia käsittelyyn yhden kuukauden kuluessa palveluntuottajan ilmoittautumisesta ja tehtävä päätös palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kolmen kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta.

Hakemuslomake päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi löytyy täältä kohdasta varhaiskasvatus.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Ruskon varhaiskasvatussuunnitelma:

Ruskon varhaiskasvatussuunnitelma 2020 - 2021 [pdf]

Lomakkeet

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja:

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja [pdf]

Ruskon kunnan hyväksymät palvelusetelituottajat:

Ruskon kunnan hyväksymät palvelusetelituottajat, ykityiset päiväkodit, hinnat 31.7.2021 asti [pdf]

Ruskon kunnan hyväksymät palvelusetelituottajat, ykstyiset päiväkodit, hinnat 1.8.2021 alkaen PÄIVITYS KESKEN [pdf]

Ruskon kunnan hyväksymät perhepäivähoidon palvelustelituottajat hintatietoineen, 1.8.2021 alkaen [pdf]

Palvelusetelin suurimmat arvot:

Palvelusetelin suurimmat arvot, voimassa 31.7.2021 asti [pdf]

Palvelusetelin suurimmat arvot, voimassa 1.8.2021 alkaen [pdf]

Perhepäivähoidon palvelusetelin suurimmat arvot sekä palvelusetelituottajat, voimassa 1.8.2021 alkaen [pdf]

Palvelusetelihakemus:

Palveluseteliä haetaan sähköisesti eAsioinnin kautta (suomi.fi) []

Hae palveluseteliä sähköisesti tästä.

Mikäli palvelusetelin hakeminen sähköisesti ei ole mahdollista, paperisen lomakkeen saa pyytämällä osoitteesta varhaiskasvatus@rusko.fi

Palvelusetelin palvelusopimus:

Palvelusetelin palvelusopimus, voimassa 31.7.2021 asti [pdf, täytettävä]

Palvelusetelin palvelusopimus, voimassa 1.8.2021 alkaen [pdf, täytettävä]

Palveluntuottaja ja perhe täyttävät tämän.

Tuloselvityslomake:

Tuloselvityslomake [pdf, täytettävä]

Ohjeita tuloselvitykseen:

Ohjeita tuloselvitykseen [pdf]

Hakemus päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi:

Hakemus päiväkotitoiminnan palvelusetelituottajaksi, voimassa 31.7.2021 asti [pdf, täytettävä]

Hakemus palvelusetelituottajaksi 1.8.2021 alkaen [pdf, täytettävä]