Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027

Asia: Tieto julkisesta kuulutuksesta

Kuulutuksen sisältö: tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027. Kuulutuksen liitteenä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020. Dro VARELY/5127/2020.

—————————————————————————————————————————————————

Ärende: Meddelande om offentlig kungörelse

Kungörelsens innehåll: till kännedom samt möjlighet att ge sin åsikt om förslagen till förvaltningsplaner för åren 2022-2027. Som bilaga till kungörelsen finns en förteckning över vilka förslag till förvaltningsplaner som gäller på kommunens område.

Den offentliga kungörelsen finns till påseende 2.11.2020 – 14.5.2021 på NTM-centralens webbsidor på adressen http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kungörelsen publiceras 2.11.2020. Dro VARELY/5127/2020.