Henkilö äänestää äänestyspaikalla vaalien aikana.

Aluevaalien kotiäänestys

KOTIÄÄNESTYSMAHDOLLISUUDESTA ALUEVAALISSA

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Tätä mahdollisuutta ei ole henkilöllä, joka on muuttanut toiseen kuntaan 3.12.2021 jälkeen, eikä henkilöllä, joka on hoidettavana sellaisessa paikassa, jossa järjestetään laitosäänestys.

Henkilön ei tarvitse kotiäänestyksen yhteydessä osoittaa erityistä syytä kotiäänestystarpeeseen lääkärintodistuksella tai muulla vastaavalla tavalla. Riittää, että henkilön kunnosta ja olosuhteista on pääteltävissä, ettei hän voi mennä äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muiden kuljettamana tai muuten avustamana ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja tai omaishoidontuesta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu sijaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä kunnanviraston aukioloaikoina viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16:00 joko kirjallisesti, os. Ruskon kunnan keskusvaalilautakunta, Vanhatie 5, 21290 Rusko, tai puhelimitse 02-4393 511. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja tai sijaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Kirjallisia ilmoituksia varten saa ilmoituslomakkeita Ruskon kunnanviraston keskuksesta.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ajanjaksoon 12.-18.1.2022 sattuvana päivänä klo 9:00-20:00. Tarkka päivä ja kellonaika täsmentyvät myöhemmin. Kotiäänestyksen tulee suorittamaan yksi vaalitoimitsija. Lisäksi läsnä tulee tällöin olla yksi muu äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Ruskolla 10.12.2021

Ruskon kunnan keskusvaalilautakunta