Ympäristölupa

RUSDno-2022-725

Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 20.4.2023 § 29 myöntänyt ympäristöluvan Ruskon kunnalle. Lupa koskee maankaatopaikan maisemointia kiinteistöllä Ruskon kunnan Kirkonkylän kylässä Rn:o 4-133, osoitteessa Kaharintie 175.

Päätöksen julkaisupäivä on 28.4.2023.

Päätöksestä kuulutetaan Ruskon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 28.4.2023 – 5.6.2023 välisenä aikana. Valitusaika on 5.5.2023 – 5.6.2023.

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitus on tehtävä Vaasan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 5.6.2023. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Ruskolla 27.4.2023

Ympäristönsuojelu

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristösihteeri Marika Karulinna p. 040 135 4516.

Kuulutus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla 28.4.2023, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.