Hahmot rakentamassa taloa.

Asiakastarpeet teknisten palveluiden kehittämisen kivijalka

Sujuva ja turvallinen arki kuntalaisille ja elinkeinoelämälle mahdollistuu toimivien palvelujen turvaamisella ja tavoitteellisella kehittämisellä. Kustannustietoisuus ja tehokkuus ovat uusien toimintamallien ja laadukkaiden palveluiden elinehto.

Ruskon kunta vastaa kuntateknisten palveluiden valvonnasta, suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä. Palvelutoimintaa ohjaa tekninen lautakunta ja kokonaisuutta johtaa tekninen johtaja kuntastrategian suuntaviivojen ja toimenpideohjelmien mukaisesti. Yhteistyö eri hallintokuntien välillä on tehtävä- ja asiakaslähtöistä. Teknisten palveluiden tavoitteena on ohjata nykyistä palvelutuotantoa mahdollisimman tehokkaasti ja etsiä uusia kilpailukykyisiä toimintamuotoja. Tämä mahdollistuu asiakaslähtöisyyttä parantamalla ja ottamalla kuntalaiset aktiivisesti mukaan toiminnan kehittämiseen.

Tekniset palvelut muodostuvat seuraavista palvelualueista:

Tilapalvelut ja ruokapalvelut

Tilapalvelut rakennuttaa, rakentaa ja kunnossapitää kunnan kiinteistöjä. Palvelua johtaa työpäällikkö. Ruokapalvelut vastaavat ateriapalveluiden piirissä olevien asiakkaiden ruokapalveluiden toteutuksesta. Palvelua johtaa ruokapalvelupäällikkö.

Kuntatekniikka ja Vesihuolto

Kuntatekniikka rakennuttaa, rakentaa ja kunnossapitää kadut, tievalaistuksen, vesihuollon verkostot sekä yleiset alueet. Palvelua johtaa tekninen johtaja. Vesihuoltoa johtaa vesihuoltopäällikkö.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtäviä ovat rakennus- ja maa-ainesvalvonta sekä ympäristönsuojelu. Ympäristönsuojelun palvelut tuotetaan yhdessä Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen kuntien kanssa. Toimintaan kuuluu myös ympäristöterveydenhuolto (terveystarkastus ja eläinlääkintähuolto), joka ostetaan Raision kaupungilta ja niitä koskevat asiat käsitellään Raisiossa. Rakennusvalvonnan toimintaa ohjaa rakennus- ja ympäristölautakunta. Palvelua johtaa rakennustarkastaja, jonka vastuualueena on myös kaavoitusasiat.

Palo- ja pelastustoimi

Palo-ja pelastustoimen tehtävät hoitaa Ruskon kunnassa Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos.

Avointa vuorovaikutusta ja yhdessä kehittämistä

Tekniset palvelut tuottavat palveluita kunnan sisäiseen toimintaan (päiväkodit, koulut, palvelutalot ja näiden henkilökunta) sekä kuntalaisille. Voidaan puhua kahdesta tärkeästä asiakasryhmästä; sisäisestä ja ulkoisesta. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa toimintaa kehitetään molempien asiakasryhmien tarpeiden mukaan. Asiakaspalaute on tärkeä osa kehittämistä. Tarkoituksena on luoda ratkaisukeskeinen viestintäjärjestelmä, jossa palautteen/kysymyksen tekijä saa vastauksen siihen, miten asian kanssa edetään ja toimitaan. Ruskon uusilla verkkosivuilla lisätään tiedottamista ja vuorovaikutteisuutta. Sujuvan ja tehokkaan palvelutoiminnan pohjalla on tärkeisiin tehtäviin luodut prosessikuvaukset ja sähköisten järjestelmien hyödyntäminen.

Digitaaliset ratkaisut tehostavat palvelua

Rakennuttamiseen on hankittu järjestelmä, jota pystytään hyödyntämään myös kiinteistöpäivystyksessä. Järjestelmän kautta saadaan faktatietoa ja pystytään hallinnoimaan sitä. Sähköiset huoltokirjat kiinteistöille parantavat sisäisten asiakkaiden tietoa omista palautteistaan ja niiden hoitamisesta. Katuvalaistuksen ja katuverkoston kuntoarviot päivitetään vuosittain ja tiedotetaan tuloksista päättäjiä. Kuntalaiset saavat tiedot kuntoarvioista kunnan verkkosivuilta. Tulevien vuosien päällystysohjelma pyritään pitämään verkkosivuilla reaaliaikaisena.
Vesihuollon liittymissopimukset ja liittymisohjeet päivitetään ja tehdään niistä selkeät prosessikuvaukset. Rakennusvalvonta on jo siirtynyt sähköiseen järjestelmään. Ruokapalvelut on siirtymässä vastuullisen tuotannon raaka-aineiden käyttöön päiväkotien, koulujen ja palvelutalojen ruuissa. Myös palautejärjestelmän kehittäminen on käynnissä.

Mika Heinonen
Tekninen johtaja