Leikkipuisto.

Varhaiskasvatuksessa on tyytyväisiä asiakkaita

Ruskon varhaiskasvatuspalvelujen tuoreen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat hyviä.

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin kaikissa Ruskon kunnallisissa päiväkodeissa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa sähköisenä kyselynä ajalla 26.4.-10.5.2021. Myös henkilökunta vastasi kyselyyn. Yhteensä kyselyyn vastasi 152 huoltajaa ja 33 työntekijää.

Kyselyn tuloksista on nähtävissä, että huoltajat ovat tyytyväisiä lastensa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Myös työntekijät ovat erittäin tyytyväisiä varhaiskasvatuksen toimintaan.

Kyselyn tulokset ja saatu palaute on käyty läpi kunnan omissa päiväkodeissa, joissa jokaisessa on tulosten perusteella valittu 2-3 kehittämiskohdettatulevalle toimikaudelle. Näistä sovituista toimenpiteistä kuten myös kyselyn tuloksista tiedotetaan tarkemmin suoraan asiakasperheitä. Päiväkotikohtaiset tulokset ovat huoltajien nähtävillä yksiköissä.

Ruskon varhaiskasvatuksessa kehittämistoimenpiteitä kohdistetaan jatkossa huoltajien osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen ja vahvistamiseen, päivittäisviestintään varhaiskasvatuksen arjen toiminnoista sekä muuhun varhaiskasvatuksen yleiseen tiedottamiseen.

–Korona-ajan vaikutukset huoltajien ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteistyöhön tulevat ilmi avoimissa vastauksissa, mutta huoltajat kuitenkin ovat kokeneet korona-ajan tiedottamisen riittäväksi, varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Mattila sanoo.

 

Kunnallisten päiväkotien kehittämiskohteet toimintakaudelle 2021–2022

Jokikummun päiväkoti

 • Henkilökunta tehostaa päivittäisviestintää mm. hakutilanteissa ja kertoo huoltajille enemmän lapsen päivästä. Huoltajilta kysytään, millaisia asioita haluavat kerrottavan.
 • Henkilökunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että esittäytyy uusille vanhemmille.

Laukolan päiväkoti

 • Lasta haettaessa kerrotaan lapsen päivästä aiempaa enemmän. Pikku-Laukolassa lisätään kerrontaa lapsen päivästä siten, että jokainen työntekijä sitoutuu kertomaan lapsen päivästä huoltajalle. Iso-Laukolassa otetaan käyttöön kysely, jonka kautta saadaan tietoa asioista, joita lasten vanhemmat haluavat kuulla lapsen päivästä ja mitä asioita toivotaan lapsen kertovan päivästä itse.
 • Kaikki ryhmät ottavat käyttöön viikko- ja/tai kuukausitiedotteen.

Hiidenvainion päiväkoti

 • Huoltajien mahdollisuutta vaikuttaa toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin lisätään: kauden alussa kysytään/pyydetään huoltajilta itseltään ajatuksia ja ideoita siitä, miten he kokisivat luontevaksi tulla osallistetuiksi lapsensa varhaiskasvatukseen/esiopetukseen.
 • Lasta haettaessa huoltajille kerrotaan lapsen päivästä: työntekijä auttaa pienillä apukysymyksillä lasta itseään kertomaan vanhemmalle omasta päivästään.

Karhukallion päiväkoti

 • Huoltajia osallistetaan toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.
 • Huoltajia tuetaan kasvatukseen liittyvissä asioissa tiedottamalla säännöllisesti eri-ikäisten lasten kasvuun ja kehitykseen ja sen tukemiseen liittyen.
 • Lasten kaverisuhteita tuetaan Karhukalliossa jo ennestään hyvin mutta kehitettävää on siinä, miten toimenpiteet saadaan näkyviksi myös huoltajille.

Satumetsän päiväkoti

 • Lasten haastatteluiden ja toiveiden kuulemisen kautta lisätään projektitoimintaa, vahvistetaan lasten osallisuutta ja leikin tukemista.
 • Huoltajien osallisuutta lisätään tiedottamisen ja kyselyiden avulla.
 • S2-toimintaa kehitetään tiedottamisen, koulutusten ja erilaisten materiaalien avulla. Lisäksi huoltajille annetaan tiedotteita suomen lisäksi mm. englanniksi.

 

Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Mattila, kaisa.mattila(at)rusko.fi, 044 4333 573