Ympäristölupahakemus

Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilläolosta: J & T Pajunen Oy, Rusko

Ruskon kunnassa on vireillä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen hakemus kierrätyslaitoksen toiminnalle. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, johon haetaan muutosta.

Lupamuutoshakemuksella haetaan ympäristönsuojelulain mukaista lupaa kierrätyslaitoksen toiminnalle. Hakija hakee vastaanotettavien jätteiden määrään muutosta seuraavasti: purkujätebetonia ja ylijäämämaata vastaanotetaan alle 50 000 tonnia vuodessa ja biokaasulaitoksen mädätysjäännöstä, hevosenlantaa, haravointijätettä ja kantoja yhteensä alle 20 000 tonnia vuodessa. Toiminnanharjoittaja valmistaa vastaanotettavista aineksista maanrakennuksessa hyödynnettävää materiaalia ja multaa.

Toimintaa harjoitetaan Ruskon Hujalassa kiinteistöllä Riranummi 704-403-4-35. Lupamuutoshakemuksen mukaan toiminta-alue laajenee nykyisestä 2,8 ha alueesta 6 ha alueeksi. Toiminta-aikoja laajennetaan niin, että nykyisten toiminta-aikojen (ma-pe klo 6-22 niin, että poraus, iskuvasaran käyttö ja muu vastaava melua aiheuttava toiminta ajoitetaan klo 7-18 väliselle ajalle) lisäksi kuormausta ja kuljetusta voidaan harjoittaa lauantaisin ja sunnuntaisin klo 7-18.

J & T Pajunen Oy hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa lupamääräysten mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Hakemuksesta kuulutetaan Ruskon ja Maskun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja kunnan verkkosivuilla 11.3. – 11.4.2022 välisenä aikana.

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea ja ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä hankkeesta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen tai mielipiteen määräaikaan mennessä. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen: Mynämäen kunta, Ympäristönsuojelu, Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@mynamaki.fi.

Muistutus tulee jättää viimeistään 11.4.2022.

Lisätietoja hakemuksesta antaa vs. ympäristösihteeri Anne-Marie Tuominen p. 040 135 4515.

Ympäristöluvan muutoshakemus, alkuperäinen luvanhakija JJ Kaivin ja Kallio Oy.

Kuulutus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 11.3.2022, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Ympäristöluvan muutoshakemus
Allekirjoitettu hakemus
Liite 1