Ympäristönsuojeluviranomaisen tiedoksianto

Diaarinumero
RUSDno-2021-305

Ruskon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on tehnyt 20.5.2021 § 26 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) § 62 mukaisesta seuranta- ja tarkkailumääräyksiä koskevassa asiassa.
Päätös koskee Maanrakennus ja kuljetus Nylund Oy:n ympäristöluvallista (Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunta 20.9.2018 § 52) louhintaa ja murskausta kiinteistöillä 704-406-1-420 ja 704-406-1-338.

Nähtävilläpito
Tiedoksianto ja päätös muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä viranomaisen verkkosivuilla 28.5.-5.7.2021 osoitteessa www.rusko.fi > Asuminen ja ympäristö > Ympäristönsuojelu ja luonto > Ympäristönsuojeluviranomaisen kuulutukset ja tiedoksiannot
Tiedoksianto on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla 28.5.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.

Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaika on 4.6.-5.7.2021. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ruskon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunta

Pöytäkirjan ote-Rakennus- ja ympäristölautakunta – 20.05.2021_Nylund