Henkilö äänestää äänestyspaikalla vaalien aikana.

Aluevaalit 2022

Vaalipäivän äänestys

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9:00-20:00.

Äänestäjän iän vaikutus äänioikeuteen

Äänioikeutettu on henkilö, joka viimeistään vaalipäivänä eli 23.1.2022 täyttää 18 vuotta.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat

Vaaleissa kunnassa on kaksi äänestysaluetta, Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat:

Ruskon kunnanvirasto, Vanhatie 5, 21290 Rusko

Palvelukeskus Jokikumpu, Jokitie 1, 21310 Vahto

Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.

Ennakkoäänestys

Vaalien ennakkoäänestys Ruskon kunnanvirastolla, osoitteessa Vanhatie 5, Rusko, toimitetaan seuraavasti:

  • ke 12.1.-pe 14.1.2022 klo 9:00-17:00,
  • la 15.1.-su 16.1.2022 klo 10:00-15:00 sekä
  • ma 17.1.-ti 18.1.2022 klo 9:00-20:00.

Vaalien ennakkoäänestys Palvelukeskus Jokikummussa, osoitteessa Jokitie 1, Vahto, toimitetaan seuraavasti:

  • su 16.1.2022 klo 10:00-15:00 sekä
  • ma 17.1.-ti 18.1.2022 klo 9:00-20:00.

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen on oikeutettu äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällainen henkilö saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Jos äänestäjä on muuttanut toiseen kuntaan 3.12.2021 jälkeen, ei hän näissä vaaleissa voi äänestää kotiäänestyksessä.

Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin, muiden kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa.

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys (laitosäänestys), hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja tai omaishoidontuesta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu sijaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä kunnanviraston aukioloaikoina viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00 joko kirjallisesti, os. Ruskon kunnan keskusvaalilautakunta, Vanhatie 5, 21290 Rusko, tai puhelimitse 02-4393 511. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja tai sijaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Kirjallisia ilmoituksia varten saa ilmoituslomakkeita kunnanviraston keskuksesta.

Henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Vaalien ulkomainonta

Vaalien ulkomainonta alueilla, jotka ovat Ruskon kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, saadaan aloittaa 5.1.2022 alkaen siten, että vaalimainokset kiinnitetään kunnan pystyttämiin ulkomainostelineisiin, jotka sijoitetaan kunnan toimesta Ruskon kunnanosassa K-kaupan ja S-marketin piha-alueille, Lähteenmäkeen entisen ravintola Ruskon Tähden piha-alueelle sekä Merttelän koulun risteykseen ja Vahdon kunnanosassa liikekeskuksen edustalle sekä Valkiavuoren ns. Kirkonseudun asemakaava-alueen sisäänmenotien risteykseen.

Ruskolla 25.11.2021

Ruskon kunnan keskusvaalilautakunta