Lapsia opiskelemassa kirjastossa.

Aktiivista kehittämistä ja uutta oppimista

Perusopetuksen asiaa Ruskolla

Ruskon kunta on elinvoimainen kunta. Sitä osoittaa myös lasten ja nuorten lukumäärän kasvu. Monessa kunnassa tilanne on täysin päinvastainen ja useassa kunnassa joudutaan päättämään jonkun koulun lakkauttamisesta oppilasmäärän vähenemisen vuoksi.

Ruskolla kasvu tuo mukanaan myös muutoksia kouluihin. Niin ala- kuin yläkouluun. Kunnassa on tähän asti ollut se käytäntö, että oppilaan alakoulu alkaa tietyssä kunnan koulurakennuksessa. Jatkossa on huomioitava se asia, että hyödynnämme jo olemassa olevia koulutiloja. Kasvavan oppilasmäärän myötä Hiidenvainion ja Kirkonkylän kouluissa kaikki luokkatilat ovat käytössä. Ruskon kunnassa kouluilla ei ole oppilasalueita. Kaikki koululaiset ovat perusopetuksen oppilaita, joille opetuksen järjestäjä (kunta) perusopetuslain 6 §:n mukaisesti määrää lähikoulun. Tämä lähikoulu voi olla muukin koulu kuin etäisyydeltään lapsen kotia lähinnä oleva koulu. Ruskolla asuinpaikka ei suoraan määrittele, onko ensimmäisen luokan oppilaan koulu Hiidenvainio, Merttelä vai Laukola, koska koulupiirejä ei ole.

Merttelän koulu osoitetaan osalle uusista ekaluokkalaisista lähikouluksi. Koulussa on tilaa ja Merttelä ympäristöineen tarjoaa erittäin hyvän mahdollisuuden koulun aloitukseen. Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen Hiidenvainion kuljetuspaikalta Merttelään. Iltapäiväkerho toteutuu joko Hiidenvainiossa tai Merttelässä ilmoittautuvien lasten lukumäärän perusteella. Lähivuosien aikana Merttelään perustetaan oma ”eka luokka” jokaisena lukuvuotena. Tämä toimintasuunnitelma on tällä hetkellä voimassa lukuvuoteen 2024–2025 asti.

Maunun yläkoulun toiminta on alkanut vuonna 1992. Nyt on peruskorjauksen ja laajennuksen aika. Tälle vuodelle on myönnetty suunnittelurahaa tähän projektiin, jonka on tarkoitus käynnistyä keväällä 2021. Lukuvuoden 2022–2023 alkaessa yläkoulun oppilaat aloittavat yläkouluopintonsa uudistetuissa ja laajennetuissa tiloissa. Peruskorjauksen ja laajennuksen aikana Maunun koulun oppilaiden väistötiloina hyödynnetään keskusta-alueen koulujen sekä Ruskotalon tiloja. Väistötiloihin siirtyy noin 130 oppilasta kerrallaan. Kunnan varoja säästyy, kun emme joudu hankkimaan kalliita väliaikaisratkaisuja (parakkeja) vaan olemme suunnittelussa huomioineet opetustilat, joissa yläkoululaiset opiskelevat lukuvuoden 2021–2022 aikana. Tämä vaihe tuo mukanaan tilapäisratkaisuja, joiden aikana niin oppilaat kuin henkilökunta tekevät koulutyötänsä normaalista poikkeavissa tiloissa. Tällä ratkaisulla saamme kuitenkin suunnattua enemmän kunnan varoja uusiin Maunun koulun tiloihin.

Kirkonkylän koulun tiloissa aloittaa lukuvuoden 2020–2021 alkaessa uusi vaativan erityisen tuen ryhmä. Ryhmä on suunnattu niille ruskolaisille oppilaille, jotka hyötyvät erityisesti toiminta-alueittain tapahtuvasta opetuksesta. Aiempina vuosina nämä oppilaat siirtyivät toisen kunnan kouluun, mutta nyt pystymme järjestämään heidän koulutyönsä omassa kunnassa.

Muiden pienryhmäluokkien toiminta jatkuu Ruskolla lukuvuoden 2019–2020 tapaan. Alakoulun pienryhmät sijoittuvat Hiidenvainion ja Laukolan kouluihin ja Maunun koulussa toimii kaksi yläkoulun pienryhmäluokkaa.

Ruskon perusopetuksessa on tänä- ja lähivuosina paljon muutoksia, mutta näillä opetusjärjestelyillä pyrimme vastaamaan jokaisen oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin. Kun Maunun koulun peruskorjaus ja laajennusprojekti valmistuu, kunnan koulupaikkajärjestelyjä pohditaan uudelleen vallitsevan tilanteen mukaan.

Varhaiskasvatuspalvelut

Ruskon kunnan varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat ruskolaisille lapsille ja heidän perheilleen lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä tukevaa sekä erityistarpeet huomioon ottavaa monimuotoista ja tasokasta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatusta toteutetaan tarkoituksenmukaisissa tiloissa ja luonnonläheisessä ympäristössä ammatillisesti osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön toimesta. Varhaiskasvatuksen keskeisinä toiminta-ajatuksina ovat toiminnallinen oppiminen, lähiluonnon hyödyntäminen, liikunnan kautta tekeminen ja positiivisen vuorovaikutuksen luominen. Kaikki päiväkodit ovat mukana Liikkuva varhaiskasvatus ohjelmassa.

Luontokasvatuksella on merkittävä rooli Ruskon varhaiskasvatuksessa. Syksyn aikana olemme lähteneet tarkastelemaan ympäristökasvatusta ja kestävää kehitystä vielä kokonaisvaltaisemmin. Varhaiskasvatuksen yhtenä tehtävänä on kehittää osallistavia ja ympäristöä huomioon ottavia toimintatapoja. Tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimintaa ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Kestävän kehityksen näkökulmat tulisi huomioida varhaiskasvatuksen arjessa luonnollisena osana toteutettavaa toimintaa. Karhukalliossa toimii Luonnossa Kotona-kotakarhut -ryhmä.

Esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä koulujen kanssa koko vuoden, mutta näin keväällä yhteistyötä tiivistetään entisestään. Eskarilaiset pääsevät tutustumaan tulevaan opinahjoonsa ja eri kouluihin menevät tutustuvat toisiinsa yli ryhmärajojen.

Toteutamme varhaiskasvatuksen yhteisiä teemaviikkoja neljä kertaa vuodessa. Teemoina ovat keväisin kierrätys sekä ympäristö- ja työkasvatus ja syksyisin liikenne ja liikunta. Kaikki päiväkodit eivät toteuta teemoja samalla viikolla, jotta mahdollisemman moni voisi käyttää esim. liikennepuistoa hyväkseen liikenneviikolla.

Viime syksynä ovat käynnistyneet Ruskon taajamassa lasten ja senioreiden yhteiset liikuntatuokiot ja ne on otettu erittäin hyvin vastaan. Noin kerran kuukaudessa jumpataan erilaisissa ympäristöissä. Seuraava kerta on 3.3.2020 ja silloin mennään yhdessä metsään. Jokikummun päiväkoti on jumpannut senioreiden kanssa jo pidempään ja myös siellä liikutaan yhdessä kerran kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen haku ja esiopetukseen ilmoittautuminen on 24.2–8.3.2020 välisenä aikana. Haku ja ilmoittautuminen tapahtuvat eAsioinnin kautta. Katso lisätietoja.

Kai Laitinen
Johtava rehtori

Maarit Ketola
Vs. varhaiskasvatusjohtaja