Ympäristölupa

Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunta on tehnyt NCC Industry Oy:lle ympäristönsuojelulain mukaisen lupapäätöksen 17.3.2022 § 13. Päätös koskee kallion louhintaa ja murskausta Hujalan kylässä tilalla Heikkilä RN:o 1:67. Lupa koskee myös kiviaineksen, pintamaiden ja kaivannaisjätteiden väliaikaista varastointia toiminta-alueella.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä valitusaikana Ruskon kunnanviraston keskustoimistossa (Vanhatie 5, Rusko) 25.3 – 2.5.2022. Valitusaika on 1.4 – 2.5.2022.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitus on tehtävä Vaasan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Tämä kuulutus on nähtävänä Ruskon kunnan verkkosivuilla 25.3 – 2.5.2022.

Rusko 25.3.2022

Rakennus- ja ympäristölautakunta