Osayleiskaavan hyväksyminen

Ruskon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.11.2020 § 65 hyväksynyt Vahdon kunnanosan osayleiskaavan aluetta koskevien kaava-asiakirjojen mukaisena.

Kaavapäätös lähetetään kaavaehdotuksen muistuttajille MRL 67 §:n mukaisesti.

Osayleiskaavakartta ja -selostus ovat nähtävillä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.rusko.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Yleiskaavoitus.

Muutoksenhaku: valitusoikeuden MRL 191 §:n mukaan omaava voi valittaa päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Valitusaika: 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138, 140 §).

Ruskolla 4.12.2020

Kunnanvaltuusto