Linnunpönttö puussa.

Ajankohtaista yleishallinnosta

Ruskon kunnan yleishallintoon kuuluvat koko kuntaa koskevat henkilöstö-, talous- ja ICT- palvelut. Yleishallinnon tukipalvelujen tehtävänä on mahdollistaa eri toimialojen palvelutehtävien hoitaminen mahdollisimman hyvin. Luottamushenkilöiden toimintaan kuuluvat yleiset ylläpito- ja kehittämistehtävät ovat myös ”rooteliamme”.

Viime vuonna tehdyn päätöksen myötä uusi sähköinen päätöksentekojärjestelmä on otettu käyttöön. Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset esityslistojen valmistelusta itse kokouksiin ja pöytäkirjojen tekoon tapahtuu nyt sähköisesti. Uusi toimintatapa säästää sekä työtä että kopiointi-, postitus- ja kuljetuskustannuksia. Päättäjät ovat omaksuneet nopeasti uuden työskentelytavan.

Viime vuonna huolta aiheutti Turun seudun joukkoliikenteen käytön väheneminen koko Föli-alueella, mutta etenkin Ruskon suunnalla. Käytön väheneminen johti kustannusten suurempaan kattamiseen verovaroin, jonka takia valtuusto joutui kaksi kertaa syksyn aikana osoittamaan lisämäärärahaa Föli-menoihin. Joulukuussa matkustajamäärät kuitenkin hieman nousivat ja tälle vuodelle asetettu tavoite tilanteen vakiintumisesta niin matkustajamäärien kuin kustannusten osaltakin näyttäisi olevan realistinen.

Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavat Ruskolle yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Raision kaupunki ja niiden käyttöä koordinoidaan keskushallinnosta. Sote-menot muodostavat puolet kunnan kaikista menoista, joten pienestä menoerästä ei ole kysymys. Palveluihin on Ruskolla oltu pääosin tyytyväisiä ja kustannukset ovat pysyneet hyvin hallinnassa. Ruskon terveysaseman ja neuvolan aukioloaikoihin sekä laboratorion toiminnan turvaamiseen liittyvät kysymykset ovat ratkeamassa toivotusti.

Ruskon kunta tekee viime vuoden osalta alijäämäisen tilinpäätöksen. Tämä ei johdu kunnan omasta toiminnasta vaan verotukseen liittyneistä ongelmista, joiden takia kunnalta jäi viime vuonna saamatta n. 1,2 miljoonaa euroa verotuloja. Tilanne on tasaantumassa ja tasapaino menojen ja tulojen välillä saavutettaneen lähitulevaisuudessa. Tärkeää on pohtia huolella mm. tulevien suurten investointien järjestys ja toteuttamistapa. Sitä ennen eri väestö- ja ikäryhmien määrällisen kehityksen suunta ja ryhmien tarpeet tulee tarkoin selvittää. Palvelujen kehittäminen ja laajentaminen ovat välttämättömiä tulevaisuudessa. Hyvällä ja realistisella suunnittelulla sekä tarkalla taloudenpidolla siihen on Ruskolla kyllä varaa.

Ismo Airinen
Talous- ja hallintojohtaja